Skip to main content
Spotify for Podcasters
Vox Verbi

Vox Verbi

By Paulínky

Podcast věnovaný Slovu s velkým S.
Připravuje Sr. Anna Mátiková FSP. Po anglistice a germanistice vystudovala katolickou teologii. Následně získala licenciát z biblistiky na Papežském biblickém institutu v Římě.
Případné reakce nebo dotazy lze psát na: anna@paulinky.cz
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Mk#69 Doslov

Vox VerbiMay 04, 2022

00:00
05:19
Mk#69 Doslov

Mk#69 Doslov

Pokud byste rádi sdělili své postřehy, předestřeli nějaké dotazy, nabídli možné návrhy k budoucímu směřování podcastu Vox Verbi, nebo třebas vyjádřili oprávněnou kritiku, můžete tak učinit na emailové adrese: anna@paulinky.cz

Pokud z různých důvodů nehodláte vykročit z internetové anonymity, ale přesto považujete podcast Vox Verbi za vítaného společníka při četbě Slova s velkým S, můžete zcela jednoduše ale efektivně projevit svou přízeň sdílením podcastu mezi svými známými či přáteli.

Ať už patříte do jakékoliv kategorie posluchačů, kéž vás bezpečně vede a provází moc Slova s velkým S a projevuje se ve všem, co prožíváte.

May 04, 202205:19
Mk#68 Dodatek

Mk#68 Dodatek

Mk 16,9-20 Pán působil s nimi a potvrzoval slovo znameními

Apr 27, 202207:14
Mk#67 Sedmé dějství: Epilog

Mk#67 Sedmé dějství: Epilog

Mk 16,1-8 Vyšly a utekly od hrobu. Zmocnilo se jich totiž chvění a úžas. A nikomu nic neřekly. Bály se totiž.

Apr 20, 202211:59
Mk#66 Závěr šestého dějství: Odumřelé zrno

Mk#66 Závěr šestého dějství: Odumřelé zrno

Mk 15,40-47 Byly tam ale a z dálky se dívaly i ženy... dívaly se, kde byl položen

Apr 15, 202207:54
Mk#65 Korunovační ceremonie a potvrzení Ježíšovy identity

Mk#65 Korunovační ceremonie a potvrzení Ježíšovy identity

Mk 15,16-39 Vojáci ho tedy odvedli do dvora, což je pretorium, a svolali celý oddíl. Oblékli ho do purpuru a nasadili mu věnec upletený z trní. ... Když setník, jenž stál proti němu viděl, že takto vydechl, řekl: „Vpravdě, tento člověk byl Boží Syn.“

Apr 13, 202213:46
Mk#64 Král je vydán

Mk#64 Král je vydán

Mk 15,1-15 Jelikož tedy Pilát chtěl vyhovět davu, propustil jim Barabáše a vydal Ježíše, aby byl po zbičování ukřižován.

Apr 06, 202210:24
Mk#63 Karikatura učedníka

Mk#63 Karikatura učedníka

Mk 14,66-72 

– „I ty jsi byl s tím Nazaretským, s tím Ježíšem.“ 

–„Ani nevím ani nerozumím, co říkáš.“ 

– „Skutečně, jsi jeden z nich, vždyť si též Galilejec.“ 

– Neznám toho člověka, kterého zmiňujete.“

Mar 30, 202206:00
Mk#62 Karikatura soudního procesu

Mk#62 Karikatura soudního procesu

14,53-65 „Jsi ty pomazaný, syn Požehnaného?“ Ježíš řekl: „Já jsem..."

Mar 24, 202208:42
Mk#61 Hromadná učednická demise

Mk#61 Hromadná učednická demise

Mk 14,42-52 A všichni jej nechali a utekli. Následoval jej i jeden mladý muž, který měl na nahém těle přehozené plátno. A chytli jej. On ale zanechal plátno a utekl nahý.

Mar 17, 202210:38
Mk#60 První vlna učednické demise

Mk#60 První vlna učednické demise

Mk 14,32-41 Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a začal cítit strach a úzkost. Říká jim: „Moje duše je k smrti zarmoucena. Zůstaňte zde a bděte.“

Mar 10, 202208:56
Mk#59 Hostitelé a hosté

Mk#59 Hostitelé a hosté

Mk 14,12-31 V první den nekvašených chlebů, když se obětovala Pascha, říkají mu jeho učedníci: „Kde chceš, abychom šli připravit, ať jíš Paschu?“

Feb 24, 202210:35
Mk#58 Začátek šestého dějství a poslední z Ježíšových spojenkyň

Mk#58 Začátek šestého dějství a poslední z Ježíšových spojenkyň

Mk 14,1-11 Přišla jedna žena, která měla alabastrovou nádobou drahého pravého nardového oleje...

Feb 10, 202209:23
Mk#57 Závěr pátého dějství

Mk#57 Závěr pátého dějství

Mk 13,14-37 Dávejte pozor! Bděte!

Jan 27, 202210:32
Mk#56 Definitivní odchod z Chrámu

Mk#56 Definitivní odchod z Chrámu

Mk 13,1-13

Jan 13, 202209:51
Mk#55 Čtvrtá Ježíšova spojenkyně

Mk#55 Čtvrtá Ježíšova spojenkyně

Mk 12,41-44 Ona ale ze svého nedostatku vhodila všechno, co měla, celý svůj život.

Dec 29, 202105:10
Mk#54 Ježíšovy otázky

Mk#54 Ježíšovy otázky

Mk 12,35-40 „Jakže to říkají znalci Písma, že pomazaný je Davidův syn? ... Sám David jej nazývá Pánem, jakpak je tedy jeho synem?“

Dec 02, 202108:08
Mk#53 Poslední otázka

Mk#53 Poslední otázka

Mk 12,28-34 „Které přikázání je první ze všech?“

Nov 25, 202110:33
Mk#52 Komisionální zkouška II

Mk#52 Komisionální zkouška II

Mk 12,18-27 Komu z nich bude manželkou při vzkříšení? Vždyť ji měli za manželku sedmi.

Nov 18, 202107:39
Mk#51 Komisionální zkouška I

Mk#51 Komisionální zkouška I

Mk 12,13-17 Je dovoleno odvádět daň císaři, nebo nikoliv?

Nov 11, 202107:22
Mk#50 Legitimační procedura II

Mk#50 Legitimační procedura II

Mk 12,1-12 Začal k nim mluvit v podobenstvích: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal lisovací nádrž, postavil věž, pronajal ji vinařům a odcestoval."

Nov 04, 202108:48
Mk#49 Legitimační procedura I

Mk#49 Legitimační procedura I

Mk 11,27-33 „Jakou mocí děláš tyto věci?"

Oct 27, 202107:03
Mk#48 Fíkový sendvič

Mk#48 Fíkový sendvič

Mk 11,12-26 Když na druhý den vycházel z Betánie, měl hlad. Z dálky uviděl fíkovník s hojným listím a přišel, jestli na něm něco najde. Když ale k němu přišel, nenašel nic než listí.

Oct 20, 202112:06
Mk#47 Vstup do Jeruzaléma - Zahájení pátého dějství

Mk#47 Vstup do Jeruzaléma - Zahájení pátého dějství

Mk 11,1-11 Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a k Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do vesnice před vámi a hned jak do ní vejdete, najdete přivázané oslátko..."

Oct 13, 202114:42
Mk#46 Poslední oftalmologický zákrok

Mk#46 Poslední oftalmologický zákrok

Mk 10,46-52 Ježíš jej oslovil a řekl mu: „Co chceš, abych ti udělal?“ Slepý mu řekl: „Mistře můj, ať vzhlédnu.“

Oct 06, 202108:35
Mk#45 Záchvat učedníků ve stoupající nadmořské výšce

Mk#45 Záchvat učedníků ve stoupající nadmořské výšce

Mk 10,32-45 „Mistře, chceme, abys nám udělal, o co tě požádáme. On jim řekl: „Co chcete, abych vám udělal?“ Oni mu řekli: „Dej nám, abychom seděli ve tvé slávě jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici.“

Sep 29, 202109:09
Mk#44 Silné kapky

Mk#44 Silné kapky

Mk 10,23-31 „Jak těžké je těm, kdo mají bohatství, vejít do Božího království.“ ... „Děti, jak těžké je vejít do Božího království. Je snazší, že velbloud projde uchem jehly, než boháč vejde do Božího království. Oni žasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „A kdo může být zachráněn?“ ... „U lidí je to nemožné, ale nikoliv u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“

Sep 22, 202108:06
Mk#43 Nadějný uchazeč o učednictví

Mk#43 Nadějný uchazeč o učednictví

Mk 10,17-22 „Jedno ti schází. Jdi. Prodej, kolik toho máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě.“ On ale u toho slova ustrnul a odešel zarmoucen. Měl totiž mnoho majetku.

Sep 15, 202108:57
Mk#42 Doučovací hodina III

Mk#42 Doučovací hodina III

Mk 10,13-16 Kdokoliv nepřijme Boží království jako dítě, nevejde do něho.

Sep 08, 202104:04
ODPOVĚĎ a VÝHERCE 2

ODPOVĚĎ a VÝHERCE 2

Správná odpověď zní... a na knihu Nad evangeliem podle Marka se může těšit...

Sep 04, 202102:17
Mk#41 Náročná lekce o manželství

Mk#41 Náročná lekce o manželství

Mk 10,1-12 Přišli k němu farizeové a ptali se ho, zda je manželovi dovoleno propustit manželku, aby jej pokoušeli. On jim ale odpověděl a řekl: „Co vám přikázal Mojžíš?“

Sep 01, 202109:19
Mk#40 Doučovací hodina II

Mk#40 Doučovací hodina II

Mk 9,38-50 „Mistře, viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vyháněl démony a bránili jsme mu, protože nás nenásleduje. Ježíš ale řekl: „Nebraňte mu...."

Aug 25, 202106:41
Letní soutěž 2

Letní soutěž 2

Odpovědi posílejte na email anna@paulinky.cz nejpozději 27.8.2021 do 23:59.

Aug 20, 202101:17
Mk#39 Doučovací hodina I

Mk#39 Doučovací hodina I

Mk 9,30-37 „Co jste to cestou diskutovali?“ Oni ale mlčeli. Cestou totiž mezi sebou diskutovali, kdo je větší.

Aug 18, 202105:17
ODPOVĚĎ a VÝHERCE 1

ODPOVĚĎ a VÝHERCE 1

Správná odpověď zní.... a na knížku Expedice Bible. Základní výbava se může těšit...

Aug 12, 202102:17
Mk#38 Duch hluchoty a němoty

Mk#38 Duch hluchoty a němoty

Mk 9,14-29 „Němý a hluchý duchu, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už nikdy do něho nevcházej!“

Aug 11, 202114:20
Mk#37 Proměnění

Mk#37 Proměnění

Mk 9,2-13 "Rabbi, je krásné, že jsme tady..."

Aug 04, 202109:04
Letní soutěž 1

Letní soutěž 1

Odpovědi posílejte na email anna@paulinky.cz nejpozději 6.8.2021 do 23:59.

Jul 30, 202101:17
Mk#36 Ještě jednou restart pro všechny

Mk#36 Ještě jednou restart pro všechny

Mk 8,34–9,1 Kdo chce jít za mnou...

Jul 28, 202106:50
Mk#35 Restart na začátku čtvrtého dějství

Mk#35 Restart na začátku čtvrtého dějství

Mk 8,27-33 "Jdi za mne, satane!"

Jul 21, 202108:07
Mk#34 Oftalmologický zákrok na závěr třetího dějství

Mk#34 Oftalmologický zákrok na závěr třetího dějství

Mk 8,22-26 „Vidíš něco?“ Vzhlédl a říkal: „Vidím lidi, protože spatřuji něco jako chodící stromy.“ 

Jul 14, 202109:44
Mk#33 Vzorce

Mk#33 Vzorce

Mk 8,10-21 „Cože? Tohle pokolení se dožaduje znamení? Vpravdě vám říkám, tomuto pokolení se nedá vůbec žádné znamení." Zanechal je, opět se nalodil a odjel na druhý břeh.

Jul 07, 202110:30
Mk#32 Puzzle s chlebem

Mk#32 Puzzle s chlebem

Mk 8,1-10 „Odkud by je někdo mohl nasytit chleby tady v pustině?“ ... Najedli se a nasytili se a odnesli sedm nůší zbývajících úlomků. Bylo jich asi čtyři tisíce.

Jun 30, 202110:12
Mk#31 Odblokování

Mk#31 Odblokování

Mk 7,31-37 Vzhlédl k nebi, povzdechl a říká mu: „Effata" – to znamená – „Otevři se!“

Jun 23, 202110:33
Mk#30 Ježíšova spojenkyně v cizím kraji

Mk#30 Ježíšova spojenkyně v cizím kraji

Mk 7,24-30 Není hezké vzít chléb potomkům a hodit ho pejskům... 

Jun 16, 202107:59
Mk#29 Trojfázová terapie natvrdlých srdcí

Mk#29 Trojfázová terapie natvrdlých srdcí

Mk 7,1-23

Jun 09, 202109:44
Mk#28 Kontrasty…

Mk#28 Kontrasty…

Mk 6,45-56

Jun 02, 202112:59
Mk#27 Návrat apoštolů a neplánovaný piknik

Mk#27 Návrat apoštolů a neplánovaný piknik

Mk 6,30-44 Apoštolové se sešli kolem Ježíše a sdělili mu všechno, co udělali...

May 26, 202109:37
Mk#26 Narozeninová párty u Heroda

Mk#26 Narozeninová párty u Heroda

Přinesl jeho hlavu na míse; dal ji dívce a dívka ji dala své matce.

May 19, 202108:51
Mk#25 Začátek třetího dějství a obrácení

Mk#25 Začátek třetího dějství a obrácení

Mk 6,6b-13 Zavolal k sobě těch dvanáct a začal je posílat po dvou...

May 12, 202108:50
Mk#24 Nazaretské uzemnění a závěr druhého dějství

Mk#24 Nazaretské uzemnění a závěr druhého dějství

Mk 6,1-6a Nikde není prorok tak neuznán jako ve svém domově

May 05, 202107:34