Skip to main content
Spotify for Podcasters
Bibliatanulmányok

Bibliatanulmányok

By Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség

Ez egy hetente kétszer megjelenő kötetlen beszélgetés, melyet lelkészeink Szloboda József és Koroknai-Tegez Ferenc "követnek el" olyan kérdésekről, amelyeket a Bibliaolvasó Kalauz aznapi ó- vagy újszövetségi igeszakasza hoz elénk.
Szó esik többek között a történelmi háttérről, az Ige eredeti szövegében található szavakról, kifejezésekről, valamint egyháztörténeti és dogmatikai üzeneteiről.
Available on
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

2023. 1. 6. Lukács 10: 1-5, 9, 16

BibliatanulmányokJan 06, 2023

00:00
18:34
2023. 03. 29. Példabeszédek 29: 15-16

2023. 03. 29. Példabeszédek 29: 15-16

Példabeszédek könyve 29. rész 15. A vessző és dorgálás bölcseséget ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját.16. Mikor nevekednek az istentelenek, nevekedik a vétek; az igazak pedig azoknak esetét megérik.
Mar 29, 202322:42
2023. 03. 24. Lukács 23: 26-31

2023. 03. 24. Lukács 23: 26-31

Lukács Evangéliuma 23. rész  26. Mikor azért elvivék őt, egy Czirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. 27. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, a kik gyászolák és siraták őt. 28. Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. 29. Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak! 30. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket! 31. Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?
Mar 24, 202317:21
2023. 03. 22. Példabeszédek 22: 17-20

2023. 03. 22. Példabeszédek 22: 17-20

Példabeszédek könyve 22. rész 17-20. verse 17. Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit; és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra. 18. Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben; legyenek együtt állandók a te ajkaidon! 19. Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged. 20. Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?
Mar 22, 202321:43
2023. 03. 17. Lukács 22: 39-42

2023. 03. 17. Lukács 22: 39-42

Lukács Evangéliuma 22. rész  39. És kimenvén, méne az ő szokása szerint az Olajfák hegyére; követék pedig őt az ő tanítványai is. 40. És mikor ott a helyen vala, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek. 41. És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék, 42. Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!
Mar 17, 202318:50
2023. 03. 15. Példabeszédek 16: 1-3

2023. 03. 15. Példabeszédek 16: 1-3

Példabeszédek könyve 16. rész 1. Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete. 2. Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a lelkeket vizsgálja, az Úr az! 3. Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.
Mar 17, 202319:22
2023. 03. 10. Lukács 21: 20-24

2023. 03. 10. Lukács 21: 20-24

Lukács Evangéliuma 21. rész  20. Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. 21. Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból; és a kik a mezőben, ne menjenek be abba. 22. Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak. 23. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. 24. És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.
Mar 10, 202321:08
2023. 03. 08. Példa beszédek 11: 24-27

2023. 03. 08. Példa beszédek 11: 24-27

Példabeszédek könyve 11. rész 24. Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. 25. A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül. 26. A ki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak fején pedig, a ki eladja, áldás van. 27. A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, ő magára jő az.
Mar 08, 202325:14
2023. 03. 03. Lukács 20: 21-26

2023. 03. 03. Lukács 20: 21-26

Lukács Evangéliuma 20. rész 21. Kik megkérdezék őt, mondván: Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod: 22. Szabad-é nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? 23. Ő pedig észrevévén álnokságukat, monda nékik: Mit kísértetek engem? 24. Mutassatok nékem egy pénzt; kinek a képe és felirata van rajta? És felelvén, mondának: A császáré. 25. Ő pedig monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré, a császárnak, és a mi az Istené, az Istennek. 26. És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt; és csodálkozván az ő feleletén, elhallgatának.
Mar 03, 202323:13
2023. 03. 01. Példabeszédek 5: 15-20

2023. 03. 01. Példabeszédek 5: 15-20

Példabeszédek könyve 5. rész 15. Igyál vizet a te kútadból, és a te forrásod közepiből folyóvizet. 16. Kifolyjanak-é a te forrásid, az utczákra a te vized folyásai? 17. Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled. 18. Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének. 19. A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. 20. És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek?
Mar 01, 202318:12
2023. 02. 24. Lukács 19: 3-8

2023. 02. 24. Lukács 19: 3-8

Lukács Evangéliuma 19. rész 3. És igyekezék Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete szerint kis ember volt. 4. És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra vala elmenendő. 5. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda néki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. 6. És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt. 7. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra. 8. Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.
Feb 24, 202325:14
2023. 02. 2.2 Ézsaiás 65: 13, 17, 25

2023. 02. 2.2 Ézsaiás 65: 13, 17, 25

Ésaiás próféta könyve 65. rész  13. Azért így szól az Úr Isten: Ímé, szolgáim esznek, ti pedig éheztek, ímé, szolgáim isznak, ti pedig szomjúhoztok, ímé, szolgáim örvendnek, de ti megszégyenültök! 17. Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; 25. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.
Feb 22, 202314:56
2023. 02. 17. Lukács 18: 4-7

2023. 02. 17. Lukács 18: 4-7

Lukács Evangéliuma 18. rész 4. Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda ő magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök; 5. Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem. 6. Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró! 7. Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?
Feb 17, 202314:31
2023. 02. 15. Ézsaiás 59: 1-2, 20

2023. 02. 15. Ézsaiás 59: 1-2, 20

Ésaiás próféta könyve 59. rész 1. Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; 2. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. 20. És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, a kik Jákóbban megtérnek hamisságokból, szól az Úr.
Feb 15, 202323:04
2023. 02. 10. Lukács16: 20-25

2023. 02. 10. Lukács16: 20-25

Lukács Evangéliuma 16. rész 20. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. 21. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit. 22. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. 23. És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. 24. És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. 25. Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
Feb 10, 202321:27
2023. 02. 08. Ézsaiás 52: 5-9

2023. 02. 08. Ézsaiás 52: 5-9

Ésaiás próféta könyve 52. rész 5. És most mit tegyek itt? szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen mindennap gúnyoltatik. 6. Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama napon! Hogy én vagyok, a ki mondom: Ímé, itt vagyok! 7. Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! 8. Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr! 9. Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.
Feb 08, 202317:13
2023. 02. 03. Lukács 14: 16-18

2023. 02. 03. Lukács 14: 16-18

Lukács Evangéliuma 14. rész  16. Ő pedig monda annak: Egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghíva; 17. És elküldé szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak: Jertek el, mert immár minden kész! 18. És mindnyájan egyenlőképen kezdék magokat mentegetni. Az első monda néki: Szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam; kérlek téged, ments ki engem!
Feb 03, 202319:25
2023. 02. 01. Ézsaiás 45: 7-10

2023. 02. 01. Ézsaiás 45: 7-10

Ésaiás próféta könyve 45. rész  7. Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem! 8. Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyiljék meg a föld és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt; én az Úr teremtettem azt! 9. Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondja-é az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei? 10. Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz?
Feb 01, 202322:19
2023. 01. 27. Lukács 13: 18-21

2023. 01. 27. Lukács 13: 18-21

Lukács Evangéliuma 13. rész 18. Monda pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országa? és mihez hasonlítsam azt? 19. Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. 20. És ismét monda: Mihez hasonlítsam az Isten országát? 21. Hasonló a kovászhoz, melyet az asszony vévén, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.
Jan 27, 202320:01
2023. 01. 25. Ézsaiás 38: 1-5

2023. 01. 25. Ézsaiás 38: 1-5

Ésaiás próféta könyve 38. rész 1. Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz! 2. És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak, 3. És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi jó előtted, azt műveltem! és sírt Ezékiás keservesen. 4. És lőn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván: 5. Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.
Jan 25, 202320:49
2023. 01. 20 Lukács 12: 35-40

2023. 01. 20 Lukács 12: 35-40

Lukács Evangéliuma 13. rész  35. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva; 36. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. 37. Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik. 38. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák! 39. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. 40. Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia.
Jan 20, 202321:15
2023. 01. 18 Ézsaiás 31: 1-9

2023. 01. 18 Ézsaiás 31: 1-9

Ésaiás próféta könyve 31. rész  1. Jaj nékik, a kik Égyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban; és nem néznek Izráelnek Szentjére, és az Urat nem keresik. 2. De Ő is bölcs, és hoz veszedelmet, és beszédeit nem változtatja meg; hanem fölkel a gonoszoknak háza ellen és a bűnt cselekvők segítsége ellen. 3. Hiszen Égyiptom ember és nem Isten, és lovai hús és nem lélek, és ha az Úr kinyújtja kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek. 4. Mert így szólott az Úr hozzám: A mint mormol az oroszlán és az oroszlánkölyök zsákmánya mellett, a mely ellen összehívatnak a pásztorok sereggel, és szavoktól ő meg nem retten, és meg nem ijed sokaságuktól: így száll alá a seregek Ura, hogy hadakozzék a Sion hegyén és halmán! 5. Mint repeső madarak, úgy oltalmazza a seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kimélvén megmenti. 6. Térjetek vissza hát hozzá, a kitől oly nagyon elpártolátok, Izráelnek fiai! 7. Mivel ama napon megveti mindenki ezüst bálványait és arany bálványait, a melyeket kezeitek csináltak néktek bűnre. 8. És elesik Assiria, nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt; és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők lesznek; 9. És kőszála félelem miatt menekül, és a zászlótól fejedelmei elfutnak, szól az Úr, a kinek tüze Sionban van, és kemenczéje Jeruzsálemben.
Jan 18, 202322:35
2023. 01. 13. Lukács 11: 29-32

2023. 01. 13. Lukács 11: 29-32

Lukács Evangéliuma 11. rész  29. Mikor pedig a sokaság hozzá gyülekezék, kezdé mondani: E nemzetség gonosz: jelt kíván, de jel nem adatik néki, hanem ha Jónás prófétának ama jele; 30. Mert miképen Jónás jelül volt a Ninivebelieknek, azonképen lesz az embernek Fia is e nemzetségnek. 31. A Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé nagyobb van itt Salamonnál. 32. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel e nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál.
Jan 13, 202319:47
2023. 01. 11. Ézsaiás 25: 4-8

2023. 01. 11. Ézsaiás 25: 4-8

Ésaiás próféta könyve 25. rész  4. Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész. 5. Mint hévséget száraz földön, megalázod az idegeneknek háborgását, mint a hévség sűrű felleg miatt, megszünt a pogányoknak éneke. 6. És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen lakodalmat kövér eledelekből, lakodalmat erős borból; velős, kövér eledelekből, megtisztult erős borból; 7. S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket; 8. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott.
Jan 11, 202318:06
2023. 1. 6. Lukács 10: 1-5, 9, 16

2023. 1. 6. Lukács 10: 1-5, 9, 16

Beszélgetnek: Koroknai Tegez Ferenc és Böröczfy-Végh Péte Lukács Evangéliuma 10. rész  1. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orczája előtt, minden városba és helyre, a hová ő menendő vala. 2. Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. 3. Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 4. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut; és az úton senkit ne köszöntsetek. 5. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! 9. És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa. 16. A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött.
Jan 06, 202318:34
2023. 01. 04. Ézsaiás 18: 1-7

2023. 01. 04. Ézsaiás 18: 1-7

Beszélgetnek: Koroknai Tegez Ferenc és Böröczfy-Végh Péter Ésaiás próféta könyve 18. rész  1. Jaj a szárnysuhogás országának, a mely Szerecsenország folyóin túl van; 2. A mely követeket küld a tengeren gyékényből csinált tutajokon, vizek színén. Menjetek el gyors hírnökök, a magas és derék néphez, a néphez, a mely rettenetes mióta van és ezután is; a hatalmas és hódító néphez, a melynek földét folyók hasítják át. 3. Föld kerekségének minden lakói és földnek lakosai meglássátok, mikor a hegyeken zászló emelkedik, és hallgassatok, ha kürt szól! 4. Mert ezt mondá az Úr nékem: Nyugodtan nézem sátoromból verőfényes melegnél, harmatozó felhőnél aratás hévségében. 5. Mert aratás előtt, ha a virágzás véget ér, és a virág érő fürtté lészen, levágja a vesszőket metszőkésekkel, és a kacsokat eltávolítja és lemetszi. 6. Mind ott hagyatnak a hegyek madarainak és a föld állatainak, és a madarak rajtok nyaralnak, és a föld minden állatai rajtok telelnek. 7. Abban az időben ajándékot viszen a seregek Urának a magas és derék nép; a nép, a mely rettenetes, mióta van és ezután is, a hatalmas és hódító nép, a melynek földét folyók hasítják át; a seregek Ura nevének helyére, Sion hegyére.
Jan 04, 202323:07
2022. 12. 30. Lukács 9: 23-27

2022. 12. 30. Lukács 9: 23-27

Lukács Evangéliuma 9. rész  23. Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. 24. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt. 25. Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti vagy magában kárt vall? 26. Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval. 27. Mondom pedig néktek bizonnyal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, kik a halált meg nem kóstolják, mígnem meglátják az Istennek országát.
Dec 30, 202218:56
2022. 12. 28. Ézsaiás 11: 1-5

2022. 12. 28. Ézsaiás 11: 1-5

Ésaiás próféta könyve 11. rész  1. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. 2. A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. 3. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik: 4. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. 5. Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.
Dec 28, 202221:14
2022. 12. 23. Lukács 8: 19-21

2022. 12. 23. Lukács 8: 19-21

Lukács Evangéliuma 8. rész  19. Jövének pedig hozzá az ő anyja és atyjafiai, de nem tudtak hozzá jutni a sokaság miatt. 20. És tudtára adák néki, mondván: A te anyád és atyádfiai künn állnak, téged akarván látni. 21. Ő pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, a kik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt.
Dec 27, 202217:23
2022. 12. 21. Ézsaiás 5: 1-7

2022. 12. 21. Ézsaiás 5: 1-7

Ésaiás próféta könyve 5. rész  1. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az Ő szőlőjéről! Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen; 2. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már sajtót is vágatott; és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett! 3. Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Juda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm között! 4. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?! 5. Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék; 6. És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak! 7. A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!
Dec 27, 202217:49
2022. 12. 16. Lukács 7: 1-4

2022. 12. 16. Lukács 7: 1-4

Lukács Evangéliuma 7. rész 1. Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, beméne Kapernaumba. 2. Egy századosnak szolgája pedig, a ki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már halófélben vala. 3. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldé a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jőjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. 4. Azok pedig Jézushoz menvén, igen kérék őt, mondván: Méltó, hogy megtedd néki;
Dec 16, 202220:05
2022.12.14. Aggeus 1:1-5

2022.12.14. Aggeus 1:1-5

Aggeus próféta könyve 1. rész 1. Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván: 2. Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje! 3. Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván: 4. Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll? 5. Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
Dec 16, 202221:18
2022. 12. 09. Lukács 6: 12-16

2022. 12. 09. Lukács 6: 12-16

Lukács Evangéliuma 6. rész 12-16. verse 12. És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. 13. És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, a kiket apostoloknak is neveze: 14. Simont, a kit Péternek is neveze, és Andrást, annak testvérét, Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant, 15. Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, a ki Zelotesnek nevezteték, 16. Júdást, a Jakab fiát és Iskariotes Júdást, a ki árulóvá is lőn;
Dec 15, 202221:39
2022. 12. 07. Dániel 11: 31-34

2022. 12. 07. Dániel 11: 31-34

Dániel próféta könyve 11. rész 31-34. verse 31. És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot. 32. És a kik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik. 33. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. 34. És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájok képmutató beszédekkel.
Dec 15, 202220:13
2022. 12. 05. Dániel 10: 2-6 - Az érdekes témára tekintettel egy extra alkalom!

2022. 12. 05. Dániel 10: 2-6 - Az érdekes témára tekintettel egy extra alkalom!

Dániel próféta könyve 10. rész 2. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig.Ű 3. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha sem kentem meg magamat, míg el nem telék az egész három hét. 4. És az első hónapnak huszonnegyedik napján, ímé én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddekelnek partján valék. 5. És felemelém szemeimet, és látám, és ímé: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi aranynyal övezve. 6. És teste olyan mint a társiskő, és orczája olyan mint a villám, és szemei olyanok mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája mint az izzó ércznek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása.
Dec 15, 202219:05
2022. 12. 02. Lukács 5: 1-5

2022. 12. 02. Lukács 5: 1-5

Lukács Evangéliuma 5. rész 1. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala; 2. És láta két hajót állani a vizen: a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. 3. És ő bemenvén az egyik hajóba, a mely a Simoné vala, kéré őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől: és mikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot. 4. Mikor pedig megszünt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. 5. És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még sem fogtunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.
Dec 02, 202219:24
2022. 11. 30. Dániel 5: 8-11

2022. 11. 30. Dániel 5: 8-11

Dániel próféta könyve 5. rész  8. Akkor bemenének a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. 9. Akkor Belsazár király igen megrettene, és az ő ábrázatja elváltozék rajta, és az ő főemberei is megzavarodának. 10. A királyasszony a király és az ő főembereinek beszédei miatt beméne a lakoma házába, és szóla a királyasszony, és monda: Király, örökké élj! Ne rettentsenek téged a te gondolataid, és a te ábrázatod ne változzék el! 11. Van egy férfiú a te országodban, a kiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány, és az istenek bölcseségéhez hasonló bölcseség találtaték benne, és a kit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, Káldeusok és jövendölők fejévé tőn; igen, a te atyád, a király;
Nov 30, 202221:32
2022. 11. 25. Lukács 2: 41-52

2022. 11. 25. Lukács 2: 41-52

Lukács Evangéliuma 2. rész  41. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. 42. És mikor tizenkét esztendős lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint; 43. És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarada Jeruzsálemben; és nem vevék észre sem József, sem az ő anyja; 44. Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet menének, és keresék őt a rokonok és az ismerősök között; 45. És mikor nem találák őt, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék. 46. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, a mint őket hallgatta, és kérdezgette őket. 47. És mindnyájan, a kik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein. 48. És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. 49. Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai? 50. De ők nem érték e beszédet, a mit ő nékik szóla. 51. És aláméne velök, és méne Názáretbe; és engedelmes vala nékik. És az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat. 52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.
Nov 25, 202219:45
2022. 11. 23. Dániel 2: 25-28

2022. 11. 23. Dániel 2: 25-28

Dániel próféta könyve 2. rész  25. Akkor Ariók sietve bevivé Dánielt a király elébe, és mondá: Találtam férfiút Júdának fogoly fiai között, a ki a megfejtést megjelenti a királynak. 26. Szóla a király, és monda Dánielnek, a kit Baltazárnak nevezének: Csakugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, a melyet láttam, és annak értelmét? 27. Felele Dániel a király előtt, és mondá: A titkot, a melyről a király tudakozódék, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak; 28. De van Isten az égben, a ki a titkokat megjelenti; és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt:
Nov 23, 202222:43
2022. 11. 18. Lukács 1: 30-33

2022. 11. 18. Lukács 1: 30-33

Lukács Evangéliuma 1. rész  30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. 31. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. 32. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét; 33. És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
Nov 18, 202218:30
2022. 11. 16. 2Mózes 40: 8-11, 34-35

2022. 11. 16. 2Mózes 40: 8-11, 34-35

Mózes II. könyve 40. rész  8. Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet. 9. Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen. 10. Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges. 11. A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt. 34. És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot. 35. És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.
Nov 16, 202222:17
2022. 11. 11. Zsidó 11: 32, 35-37, 40

2022. 11. 11. Zsidó 11: 32, 35-37, 40

Zsidókhoz írt levél 11. rész  32. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; 35. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. 36. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is; 37. Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve 40. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.
Nov 11, 202221:07
2022. 11. 09. 2Mozes 33: 18-23

2022. 11. 09. 2Mozes 33: 18-23

Mózes II. könyve 33. rész 18. És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. 19. És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek. 20. Orczámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén. 21. És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára. 22. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. 23. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orczámat nem láthatod.
Nov 09, 202218:25
2022. 11. 04. Zsidó 8: 8-10

2022. 11. 04. Zsidó 8: 8-10

Zsidókhoz írt levél 8. rész 8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. 9. Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr. 10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.
Nov 04, 202212:47
2022. 11. 02. 2Mózes 26: 6-10, 14

2022. 11. 02. 2Mózes 26: 6-10, 14

Mózes II. könyve 26. rész 6. Csinálj ötven arany horgocskát is, és e horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot a másikkal, hogy a hajlék egygyé legyen. 7. Ezután csinálj kecskeszőr kárpitokat sátorul a hajlék fölé; tizenegy kárpitot csinálj ilyet. 8. Egy kárpit hossza harmincz sing legyen, szélessége pedig egy kárpitnak négy sing; egy mértéke legyen a tizenegy kárpitnak. 9. És foglald egybe az öt kárpitot külön, és a hat kárpitot külön; a hatodik kárpitot pedig kétrét hajtsd a sátor elejére. 10. És csinálj ötven hurkot az egyik kárpit szélén, a mely az egybefoglaltak között szélről van; és ötven hurkot a kárpit szélén a másik egybefoglalásban is. 14. Csinálj a sátornak takarót is veresre festett kosbőrökből, és e fölé is egy takarót borzbőrökből.
Nov 03, 202221:40
2022. 10. 28. Zsidó 5: 1-6

2022. 10. 28. Zsidó 5: 1-6

Zsidókhoz írt levél 5. rész  1. Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért, 2. A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal. 3. És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért. 4. És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is. 5. Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged. 6. Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
Nov 03, 202216:45
2022. 10. 26. 2Mózes 20: 1-3

2022. 10. 26. 2Mózes 20: 1-3

Mózes II. könyve 20. rész  1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: 2. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. 3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
Nov 03, 202221:50
2022. 10. 21. Zsido 1: 5-8

2022. 10. 21. Zsido 1: 5-8

Zsidókhoz írt levél 1. rész 5. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szűltelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és ő lesz nékem Fiam? 6. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai. 7. És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, 8. Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
Oct 21, 202218:44
2022. 10. 19. 2Mózes 13: 7-12

2022. 10. 19. 2Mózes 13: 7-12

Mózes II. könyve 13. rész 7. Kovásztalan kenyeret egyél hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, se kovász ne láttassék a te egész határodban. 8. És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Égyiptomból. 9. És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból. 10. Tartsd meg azért ezt a rendelést annak idejében esztendőről esztendőre. 11. Ha pedig beviénd téged az Úr a Kananeusok földére, a miképen megesküdött néked és a te atyáidnak, és azt néked adándja: 12. Az Úrnak ajánld fel akkor mindazt, a mi az ő anyjának méhét megnyitja, a baromnak is, a mi néked lesz, minden méhnyitó fajzását; a hímek az Úré.
Oct 19, 202219:26
2022. 10. 14. Titusz 2: 6-10

2022. 10. 14. Titusz 2: 6-10

Titushoz írt levél 2. rész 6. Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek: 7. Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, 8. Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. 9. A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek, 10. Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
Oct 14, 202215:49
2022. 10. 12. 2Mózes 7: 19-23

2022. 10. 12. 2Mózes 7: 19-23

Mózes II. könyve 7. rész 19. Monda azért az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Vedd a te vessződet és nyujtsd ki kezedet Égyiptom vizeire; azoknak folyóvizeire, csatornáira, tavaira és minden vízfogóira, hogy vérré legyenek és vér legyen Égyiptom egész földén, mind a fa-, mind a kőedényekben. 20. Mózes és Áron pedig úgy cselekedének, a mint az Úr parancsolta vala. És felemelé a vesszőt és megsujtá a vizet, a mely a folyóban vala a Faraó előtt és az ő szolgái előtt, és mind vérré változék a víz, a mely a folyóban vala. 21. A hal pedig, a mely a folyóvízben vala, meghala, és megbüdösödék a folyóvíz, és nem ihatának az Égyiptombeliek a folyónak vizéből; és vér vala az egész Égyiptom földén. 22. De úgy cselekedének Égyiptom írástudói is az ő varázslásukkal, és kemény maradt a Faraó szíve és nem hallgata reájok; a mint az Úr megmondotta vala. 23. És elfordula a Faraó és haza méne és ezen sem indula meg az ő szíve.
Oct 12, 202227:03
2022. 10. 7. Filippi 2: 12-13

2022. 10. 7. Filippi 2: 12-13

Filippibeliekhez írt levél 2. rész 12. Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; 13. Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
Oct 07, 202221:15
2022. 10. 5. 1Mózes 50: 15-20

2022. 10. 5. 1Mózes 50: 15-20

Mózes I. könyve 50. rész 15. A mint láták József bátyjai, hogy az ő atyjok meghalt, ezt mondják vala: Hátha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, a mit rajta elkövettünk. 16. Izenetet küldének azért Józsefhez, mondván: A te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt, mondván: 17. Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd meg a te atyádfiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, a kik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sír vala, mikor ezt mondák néki. 18. Járulának pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborúlának előtte és mondának: Ímé mi a te szolgáid vagyunk. 19. József pedig monda: Ne féljetek: avagy Isten gyanánt vagyok-é én? 20. Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy a mint ma, hogy sok nép életét megtartsa.
Oct 05, 202215:29
2022. 09. 30. 2Korinthus 11: 24-26

2022. 09. 30. 2Korinthus 11: 24-26

Korinthusbeliekhez írt II. levél 11. rész 24. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. 25. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; 26. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt;
Sep 30, 202218:29
2022. 09. 23. 2Korinthus 7: 8-11

2022. 09. 23. 2Korinthus 7: 8-11

Korinthusbeliekhez írt II. levél 7. rész  8. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam; mert látom, hogy az a levél, ha ideig-óráig is, megszomorított titeket. 9. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. 10. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. 11. Mert ímé ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban.
Sep 23, 202218:46
2022. 09. 21. 1Mózes 37:2-5

2022. 09. 21. 1Mózes 37:2-5

Mózes I. könyve 37. rész 2. Ezek a Jákób nemzetségének dolgai: József tizenhét esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala, bojtár vala Bilhának és Zilpának az ő atyja feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hord vala felőlük az ő atyjuknak. 3. Izráel pedig minden fiánál inkább szereti vala Józsefet, mivelhogy vén korában nemzette vala őt; és czifra ruhát csináltat vala néki. 4. Mikor pedig láták az ő bátyjai, hogy atyjuk minden testvére közt őt szereti legjobban, meggyűlölik vala, és jó szót sem bírnak vala hozzá szólani. 5. És álmot álmodék József és elbeszélé az ő bátyjainak; és azok annál inkább gyűlölik vala őt.
Sep 21, 202220:36
2022. 09. 16. 2Korinthus 4: 1-6

2022. 09. 16. 2Korinthus 4: 1-6

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4. rész 1-6. verse 1. Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, a mint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el; 2. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. 3. Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek: 4. A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe. 5. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. 6. Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.
Sep 16, 202216:52
2022. 09. 14. 1Mózes 31: 2-6, 13

2022. 09. 14. 1Mózes 31: 2-6, 13

Mózes I. könyve 31. rész 2. És látá Jákób a Lábán orczáját, hogy ímé nem olyan ő hozzá mint annakelőtte. 3. Monda pedig az Úr Jákóbnak: Térj meg atyáid földére, a te rokonságod közé, és veled lészek. 4. Elkülde tehát Jákób, és kihívatá magához Rákhelt és Leát a mezőre az ő nyájához. 5. És monda nékik: Látom atyátok orczáját, hogy nem olyan hozzám, mint ennekelőtte; de az én atyám Istene velem volt. 13. Én vagyok ama Béthelnek Istene, a hol emlékoszlopot kentél fel, és a hol fogadást tettél nékem. Most kelj fel, menj ki e földről, és térj vissza szülőföldedre.
Sep 15, 202216:08
2022. 09. 09. 1Korinthus 16: 1-4.

2022. 09. 09. 1Korinthus 16: 1-4.

Korinthusbeliekhez írt I. levél 16. rész  1. Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. 2. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. 3. Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. 4. Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.
Sep 09, 202220:30
2022. 09. 07. 1Mozes 26: 1-3, 34-35.

2022. 09. 07. 1Mozes 26: 1-3, 34-35.

Mózes I. könyve 26. rész  1. Lőn pedig éhség az országban, amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében vala. Elméne azért Izsák Abimélekhez a Filiszteusok királyához Gérárba. 2. Mert megjelent vala néki az Úr és ezt mondotta vala: Ne menj alá Égyiptomba! lakjál azon a földön, melyet mondándok tenéked. 3. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, melylyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak. 34. És mikor Ézsaú negyven esztendős vala, feleségűl vevé Jehudithot, a Khitteus Beéri leányát, és Boszmátot a Khitteus Elon leányát. 35. És ők valának Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége.
Sep 07, 202229:20
2022. 09. 02. 1Korinthus 12: 20-25.

2022. 09. 02. 1Korinthus 12: 20-25.

Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 20. Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. 21. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. 22. Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: 23. És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; 24. A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, 25. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.
Sep 02, 202218:44
2022. 08. 29. 1Mózes 21: 5-10.

2022. 08. 29. 1Mózes 21: 5-10.

Mózes I. könyve 21. rész 5. Ábrahám pedig száz esztendős vala, mikor születék néki az ő fia Izsák. 6. És monda Sára: Nevetést szerzett az Isten, énnékem; a ki csak hallja, nevet rajtam. 7. Ismét monda: Ki mondotta volna Ábrahámnak, hogy Sára fiakat szoptat? s ímé fiat szűltem vénségére. 8. És felnevekedék a gyermek, és elválasztaték; Ábrahám pedig nagy vendégséget szerze azon a napon, a melyen Izsák elválasztaték. 9. Mikor pedig Sára nevetgélni látá az Égyiptombéli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szűlt vala, 10. Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.
Sep 01, 202221:11
2022. 08. 26. 1Korinthus 9: 19-23.

2022. 08. 26. 1Korinthus 9: 19-23.

Korinthusbeliekhez írt I. levél 9. rész 19. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. 20. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; 21. A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. 22. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. 23. Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban.
Aug 26, 202216:01
2022. 08. 24. 1Mózes 14:8-12, 14-15.

2022. 08. 24. 1Mózes 14:8-12, 14-15.

Mózes I. könyve 14. rész 8. Kiméne tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admáh királya, Czeboim királya, és Bélah, azaz Czoár királya, és megütközének azokkal a Sziddim völgyében: 9. Khédorlaomerrel, Élám királyával, és Thidállal, Gójim királyával, Amráfellel, Sineár királyával, és Ariókhkal, Elászár királyával: négy király öt ellen. 10. A Siddim völgye pedig tele vala szurok-forrásokkal. És megfutamodának Sodoma és Gomora királyai, és azokba esének: a megmaradottak pedig a hegységbe futának. 11. És elvivék Sodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét; és elmenének. 12. Elvivék Lótot is az Ábrám atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót Sodomában lakik vala. 14. A mint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé házában nevekedett háromszáz tizennyolcz próbált legényét és üldözve nyomula Dánig. 15. És csapatokra oszolván ellenök éjszaka ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, a mely Damaskustól balra esik.
Aug 24, 202218:40
2022. 08. 19. 1Korinthus 6: 5-8.

2022. 08. 19. 1Korinthus 6: 5-8.

Korinthusbeliekhez írt I. levél 6. rész 5. Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között? 6. Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt? 7. Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? 8. Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak.
Aug 19, 202221:03
2022. 08. 17. 1Mózes 7: 1, 11-13

2022. 08. 17. 1Mózes 7: 1, 11-13

Mózes I. könyve 7. rész 1. Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. 11. Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. 12. És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel. 13. Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Khám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velök együtt a bárkába.
Aug 17, 202221:08
2022. 08. 12. 1Korinthus 2: 1-5

2022. 08. 12. 1Korinthus 2: 1-5

Korinthusbeliekhez írt I. levél 2. rész 1. Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. 2. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. 3. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. 4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában: 5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.
Aug 12, 202216:57
2022. 08. 10 1Móz 1:1-3

2022. 08. 10 1Móz 1:1-3

Mózes I. könyve 1. rész 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. 3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
Aug 10, 202220:05
2022. 08. 05. Jel 20: 7-9

2022. 08. 05. Jel 20: 7-9

Jelenések könyve 20. rész 7. És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából. 8. És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye. 9. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.
Aug 07, 202212:23
2022. 08. 03. Eszter 5: 1-4

2022. 08. 03. Eszter 5: 1-4

Eszter könyve 5. rész 1. Történt pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyiasan, és megállt a király házának belső udvarában, a király háza ellenében, és a király üle királyiszékében, a királyi házban, a ház ajtajának átellenében. 2. És lőn, a mint meglátá a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, kegyet talála szemei előtt, és kinyujtá a király Eszterre az arany pálczát, a mely kezében vala, akkor oda méne Eszter, és megilleté az arany pálcza végét. 3. És monda néki a király: Mi kell néked Eszter királyné? És mi a kérésed? Ha az ország fele is, megadatik néked. 4. És felele Eszter: Ha a királynak tetszik, jőjjön a király és Hámán ma a lakomára, melyet néki készítettem.
Aug 07, 202218:24