Skip to main content
Spotify for Podcasters
design & helse

design & helse

By Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation

En podcast om tjenestedesign, innovasjon og helse.
Anita Das, Marikken Høiseth og Jonas Asheim snakker med designere, forskere, ledere, studenter og flere om hva som motiverer dem i å jobbe med design og helse: Om ulike prosjekt, deres erfaringer, lærdommer og tanker omkring dette.
Currently playing episode

Brukermedvirkning i regi av Kreftforeningen, hvordan jobbes det med dette?

design & helseAug 17, 2022

00:00
46:32
Brukermedvirkning i regi av Kreftforeningen, hvordan jobbes det med dette?

Brukermedvirkning i regi av Kreftforeningen, hvordan jobbes det med dette?

Brukerinvolvering gjelder for oss alle, det vil si at det er viktig å få brukerne rundt bordet når nye tjenester skal utformes. De sitter på kunnskap som mange andre ikke har. Kreftpasienter og deres pårørende har en særegen kunnskap, sier Tom Anders Stenbro i Kreftforeningen. Han brenner for brukerstemmen, hvor involvering og medvirkning er noe han har stor interesse for. Kreftforeningen er inkludert i arbeidet med Helsefellesskapet (Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023) hvor brukerrepresentanter både fra kommuner og sykehus er inkludert. Likeverd er viktig for å fremme brukerstemmen. For oss er det viktig å støtte brukeren ved å tilrettelegge for gode prosesser i møteforaene de deltar  i. Det er ikke alltid så enkelt for brukere å føle seg likeverdige når de skal representere og uttrykke sin brukerstemme sammen med eks. en erfaren onkolog eller kreftsykepleier, forteller Tom Anders. Vi er bevisste på den bredden brukerne  representerer. De er forskjellige; Noen har lett for å snakke, mens andre mangler kanskje språk eller ikke liker å utrykke seg så mye. Det er viktig i vårt arbeid å hjelpe de som ikke har like lett for å ta ordet, men som  har viktig kunnskap å bidra med.

Tom Anders Stenbro er distriktssjef i Kreftforeningen i Midt-Norge.  

Aug 17, 202246:32
Samskaping med personer med demens

Samskaping med personer med demens

Da Kristine Holbø begynte å jobbe med prosjekter for personer med demens, oppdaget hun at denne brukergruppen ble lite involvert i designprosessen. "Det er en gruppe som det er krevende å få med på designaktiviteter, og jeg ble nysgjerrig på hvordan deres stemme kunne inkluderes", sier Kristine. I denne episoden får vi høre om hennes innsikter etter å ha jobbet flere å med samskaping med personer med demens. Hvordan skal man gå frem, hvilke virkemidler kan være nyttige å bruke, og hvordan få til gode løsninger for personer med demens? Dette får vi høre mer om i denne podcastepisoden.

Kristine Holbø er innovasjonsrådgiver og tjenestedesigner ved Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) ved St. Olavs Hospital. Hun har tidligere jobbet som forsker og tjenestedesigner i SINTEF. Kristine har nylig levert doktorgraden sin som i stor grad handler om samskaping med personer med demens.

Aug 10, 202237:50
Hvordan kan designere hjelpe organisasjoner med å forstå brukernes behov og forbedre tjenestene sine?

Hvordan kan designere hjelpe organisasjoner med å forstå brukernes behov og forbedre tjenestene sine?

Hvordan kan kommunen gi hele tjenester for hele mennesket? I denne episoden snakker vi med Kaja Misvær Kistorp og Camilla Mohnrad-Krohn,  tjenestedesignere ved Designit. De forteller om et prosjekt om unge voksne med funksjonsvariasjoner og sammensatte utfordringer, der kommunen ønsket å se på hvordan de samarbeidet med målgruppen og om hvordan de kunne forbedre tjenestetilbudet.  

Kaja og Camilla så tidlig i prosjektet at det måtte bli en endring i hvordan de ansatte jobbet sammen i kommunen med å forstå behov og tilpasse tjenestene. "Opplever ikke kommuneansatte det provoserende at designere kommer og forteller hvordan de skal gjøre jobben sin?" Kaja sier at de er oppmerksomme på hvordan de ordlegger seg og opptrer ydmyke. Det er de ansatte som har fagligheten og kompetansen til å levere tjenestene. Tjenestedesignere kan bidra med å løfte frem brukernes stemme og fasilitere for en prosess som gir treffsikre tjenester.  Kompetanseoverføring på brukermedvirkning ble derfor et viktig element i arbeidet. 

Kaja Misvær Kistorp er førsteamanuensis i tjenestedesign (AHO) og strategisk designdirektør i Designit. Camilla Camilla Monrad-Krohn er senior tjenestedesigner i Designit. 

Aug 03, 202248:01
Hvordan jobber man digitalt med samskapingsprosesser?

Hvordan jobber man digitalt med samskapingsprosesser?

Før 2020 var fysiske workshop default og det  foretrukne formatet for samskapingsprosesser. Siden da har vi lært oss å gjennomføre både digitale og hybride møter og workshops. Men det er flere fallgruver når alt foregår digitalt. Hvordan bør vi rigge oss for å få til de gode digitale workshopen og møtene? Hva er fordelene og ulempene med fysiske møter versus digitale møter?

I denne episoden snakker vi med Jonas Asheim, som er erfaren tjenestedesigner og partner i Nice Industridesign. Kjernen i samskaping er å involvere og skape noe sammen, og få deltakerne til å se perspektiver fra ulike vinkler. Men det er ikke alltid like enkelt å skape engasjement og fokus når alt skal foregå digitalt, hvilke utfordringer kan vi møte på og hva kan vi gjøre for å unngå dem? Hvilke tips og triks bør vi ha med når vi skal gjennomføre digitale workshops?

Lytt og bli inspirert til å få til knallgode samskapingsprosesser!

Jun 27, 202239:15
Fra prosjektsøknad til implementering, skalering og spredning

Fra prosjektsøknad til implementering, skalering og spredning

Intro:

Hva skal til for å lykkes med prosjekter? 

I denne episoden snakker vi med Bjarte Bye Løfaldli, Leder FoUI og Mari Mørkeset Sandbakk, tjenestedesigner. Begge jobber ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. De tar oss med på en reise i prosjektarbeid fra søknad til implementering og skalering. 

Ideen: Sykehuset i Kristiansund kom til Helseinnovasjonssenteret og la fram en utfordring: "Sykehuset hadde for mange liggedøgn av pasienter som kun skulle få intravenøs antibiotikabehandling". Det var en konkret utfordring med en relativ enkel teknologi, sier Bjarte. Vi fikk innovasjonsmidler fra Helse Midt Norge. Tjenestedesign fikk en stor betydning for prosjektet.

Etterhvert som tjenesten skulle implementeres i flere kommuner ble utfordringen å skreddersy tjenesten til de lokale forholdene. For å kunne spre tjenesten videre er det viktig å dokumentere hva som gjøres underveis. I følge Bjarte kan en generisk løsning by på utfordringer i et land med så mange ulike kommuner.

Bjarte og Mari har med seg mye lærdom og nytteverdi fra dette prosjektet inn i andre prosjekter: De tenker gjenbruk, deler, og overfører kunnskap i til nye prosjekter, og jobber målrettet med medarbeiderdrevet innovasjon. Forankring er sentralt, og ikke en engangsjobb!

Jun 19, 202201:00:52
Hva skjedde med tjenestetilbudene i Kreftforeningen da pandemien inntok landet?

Hva skjedde med tjenestetilbudene i Kreftforeningen da pandemien inntok landet?

Hva skjedde med tjenestetilbudene i Kreftforeningen da Covid-19 inntok landet? Hvordan fortsette å hjelpe alle de som hadde det tøffere enn noen gang under pandemien?

I denne episoden snakker vi med Tom Anders Stenbro, distriktssjef i Kreftforeningen, Avdeling Midt Norge.

Kreftforeningen måtte stenge alle eksisterende fysiske tilbud grunnet pandemien, smitterisiko-og smittevern. Dette førte til at Kreftforeningen mobiliserte og endret eksisterende tjenestetilbud, og opprettet nye da Covid-19 kom til Norge i mars 2020. 

I denne podcastepisoden får vi et lite innblikk i hvordan Kreftforeningen endret eksisterende tjenester og utviklet nye: om "krafttak mot kreft " som ble endret til en digital aksjon, om Følgetjenesten som ble opprettet fordi færre møtte til polikliniske kontroller, og om ulike digitale møteplasser som ble utviklet for barn og ungdom.

Kreftforeningen har jobbet målrettet og det har tatt kort tid fra idé til lansering av nye tjenester. Tom Anders forteller at noen av årsakene til at de lyktes, var at pandemien utløste et potensial også internt i Kreftforeningen, og at de hadde stor tilgang på frivillige som "tok rommet" og forvaltet ansvaret klokt. 

Det å tørre er også en lærdom, i tillegg til at omstillingstakten var raskere enn før epidemien. Hva tar de så med seg videre fra dette? 

Jun 07, 202227:15
Hva skal til for at næringslivet lykkes med innovasjoner i helsetjenesten?

Hva skal til for at næringslivet lykkes med innovasjoner i helsetjenesten?

Vi lever lengre og har et skrikende behov for flere varme hender. Kan næringslivet bidra ved bruk av teknologi i helsetjenesten? Vi snakket med Stig Husby, Chief Technology Officer i Checkware, som tok oss gjennom en spennende utvikling fra 70–tallet og frem til i dag. Stig er en "old school" - programmerer oppvokst med Commodore 64 på 80-tallet. Som teknolog og innovatør i næringslivet, jobber Stig i nært samarbeid med helsetjenesten for å lykkes med bedre produkter og løsninger for innbyggerne. Stig er opptatt av brukeropplevelsen og den visuelle delen av IT, ser et stor potensial i "tale i rommet", og mener at tale-interaksjoner er enklere enn VR.

May 13, 202237:22
Vi lager podcast: Design og Helse!

Vi lager podcast: Design og Helse!

I den første episoden hører vi fra Anita, Marikken og Jonas som snakker om forventningene sine om å snakke med personer som har vært del av Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI). De skal snakke med personer med ulike perspektiv og erfaringer: Fra privat næringsliv, offentlig sektor, forskning og utviklingsmiljø, og bruker- og interesseorganisasjoner - og er interessert i å høre om metoder, erfaringer og prosjekt - og hva som skal til for å få til en innovasjon. Hvem er menneskene som står bak, hva er de opptatt av, og hvilke historier har de med seg?

I løpet av serien får vi høre om tema som for eksempel digitale plattformer, digital hjemmeoppfølging, forskning og utvikling, brukermedvirkning og samskaping - hvordan jobber de i løpet av de ulike fasene av designprosessen?

Anita, Marikken og Jonas er klare på at de med denne podcasten prøver ting de ikke kan, men at de egentlig gjør det hver dag i sine jobber. Forskjellen er at de ikke forteller det til så mange andre…

De ønsker og håper at lytterne blir inspirert og får utbytte av å høre på denne podkastserien. Samskaping og innovasjon er framtiden!

May 12, 202209:23