Skip to main content
Spotify for Podcasters
De Herbergiers

De Herbergiers

By De Herbergiers

In deze podcast delen de Herbergiers Herwin Horst en dominicanenbroeder Stefan Ansinger hun passie en liefde voor de waarheid en schoonheid van het katholieke geloof. Door een vriendschappelijk gesprek over de fundamenten van ons geloof hopen zij dat u net als hen kunt groeien in kennis en liefde voor Christus.
Available on
Apple Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

XXVIII Credo | Het oordeel

De HerbergiersNov 21, 2023

00:00
01:22:16
XXVIII Credo | Het oordeel

XXVIII Credo | Het oordeel

Vandaag spreken we over het oordeel. Christus komt aan het einde der tijden om ieder te oordelen. Maar wat betekent dit nu voor ons vandaag? Oordelen wij niet altijd? Is dat slecht? Is er een plaats voor ons menselijk oordeel, en wat is de plaats van de christelijke liefde in dit alles?

Nov 21, 202301:22:16
XXVII Credo | De Hemelvaart van de Heer

XXVII Credo | De Hemelvaart van de Heer

Na gesproken te hebben over Jezus geboorte, lijden en sterven: spreken we vandaag over zijn hemelvaart. Wat betekent deze hemelvaart van Christus? Waarom vond hij plaats? Maar vooral: wat betekent de hemelvaart van de Heer voor ons christenen van vandaag?

Nov 03, 202353:46
XXVI Credo | De derde dag verrezen uit de doden

XXVI Credo | De derde dag verrezen uit de doden

Vandaag spreken we over Christus' verrijzenis op de derde dag. Waarin verschilt deze verrijzenis bijvoorbeeld van het feit dat Lazarus ook terug kwam uit de doden? Wat betekent de verrijzenis voor ons leven van alledag en wat heeft dit te maken met onze christelijke waardigheid? Wat is geestelijke verrijzenis? Antwoorden op deze vragen en meer in deze aflevering van de Herbergiers!

Oct 19, 202301:00:51
XXV Credo | De nederdaling ter helle

XXV Credo | De nederdaling ter helle

Na een lange pauze zijn we vandaag terug met het vijfde geloofsartikel: Christus is nedergedaald ter helle. Wat betekent het dat Christus is nedergedaald ter helle? Wat wordt überhaupt met hel bedoeld? Hoe is dit fenomeen van de hel belangrijk voor ons dagelijks leven? Antwoorden op deze vragen en meer in een gloednieuwe aflevering van de Herbergiers.

Oct 04, 202353:28
XXIV Credo | De glorie van het kruis als geneesmiddel

XXIV Credo | De glorie van het kruis als geneesmiddel

Na drie maanden radiostilte zijn we terug met onze podcast en vandaag spreken we over het mysterie van het kruis in het licht van de verrijzenis. Wat betekent het dat Christus geleden heeft onder pontius pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven? Thomas ziet het lijden van Christus als een geneesmiddel tegen alle kwaad waar de mens tegenaan kan lopen. Laten wij dus net zoals Paulus roemen op het kruis, want zonder goede vrijdag geen paaszaterdag!

May 02, 202301:05:28
 XXIII Credo | Geloof, hoop en liefde na de menswording van Christus

XXIII Credo | Geloof, hoop en liefde na de menswording van Christus

Nadat we afgelopen week het mysterie van God die mens wordt hebben besproken kijken we vandaag welke gevolgen dat heeft voor ons dagelijks leven. We zien hoe door de menswording van God ons Geloof onze Hoop en onze Liefde wordt versterkt. Leven in en door Christus, dat is waar we vandaag over spreken!

Feb 03, 202353:08
XXII Credo | Het Woord is vleesgeworden

XXII Credo | Het Woord is vleesgeworden

In de vorige aflevering hebben we gesproken over Christus als de Zoon van God en het Woord van God. Vandaag kijken we in het derde geloofsartikel hoe dat Woord in onze wereld tot ons is gekomen door de menswording in Jezus Christus. Het Woord dat altijd bij de Vader was heeft hij uitgesproken en is mensgeworden in zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus. 

Jan 22, 202357:22
XXI Credo | In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God

XXI Credo | In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God

In deze eerste aflevering van het nieuwe jaar 2023 beginnen we met het eerste vers uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie: In den beginne was het Woord, het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit eerste vers analyseren wij vandaag met Thomas met betrekking tot het tweede geloofsartikel. Daarnaast gaan we uitgebreid in op het Woord van God. Wat is het Woord van God, of beter gezegd wie is dat, en hoe verhoudt zich dat Woord tot de H. Schrift?

Jan 06, 202346:07
XX Credo | En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer

XX Credo | En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer

Vandaag vlak voor kerstmis spreken wij over het tweede geloofsartikel: ons geloof in Jezus Christus onze Heer. Wie is Christus? Die vraag blijft relevant voor elke tijd en vooral voor Christenen. Is hij slechts een begaafde heilige mens of is hij ook God? We analyseren ook het begin van het Johannesevangelie: Het Woord is Vleesgeworden en het heeft ons onder ons gewoond.

Dec 24, 202249:14
XIX Credo | Gevolgen van goede scheppingsleer

XIX Credo | Gevolgen van goede scheppingsleer

In deze aflevering blikken wij terug op het eerste geloofsartikel: Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
We staan stil bij de belangrijkste conclusies uit de voorgaande afleveringen over dit artikel. Wat zijn de gevolgen van de scheppingsleer? We worden gebracht tot de goddelijke majesteit, het betuigen van dank, geduld bij tegenslag, goed omgaan met met de schepping en schepselen en kennis van de waardigheid van de mens.

Dec 02, 202252:18
XVIII Credo | Schepper van hemel en aarde

XVIII Credo | Schepper van hemel en aarde

God heeft alles wat bestaat, het onzichtbare en het zichtbare, geschapen, maar wat betekent dit? We behandelen het verschil tussen scheppen uit het niets en het maken van dingen door de mens. Daarnaast onderzoeken we met Thomas nog twee andere fouten rondom de schepping: het idee dat al het stoffelijke materiële slecht zou zijn en dat de wereld geen einde kent.

Nov 18, 202252:28
XVII Credo | De énige en almachtige God

XVII Credo | De énige en almachtige God

In deze aflevering staat het eerste artikel van het geloof centraal : Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde. Is alles toeval? Thomas denkt van niet. Er is immers een ordening in de schepping te zien en deze ordening moet door iemand in de schepping gelegd zijn (God!). Ook spreken we over voorzienigheid en waarom we niet geloven in meerdere Goden maar in één God!

Nov 04, 202251:14
XVI Credo | Waarom zou ik geloven?

XVI Credo | Waarom zou ik geloven?

In deze aflevering gaat het over: Waarom zouden we eigenlijk geloven? Wat voor positiefs brengt het geloof ons? Maar ook: hoe kan je geloven in dingen die je niet ziet? Is geloof tegenovergesteld aan wetenschap? Dit en meer in deze aflevering waarbij wij bij Thomas van Aquino en onszelf te rade gaan om antwoorden te geven op deze belangrijke vragen.

mailadres: info@deherbergiers.nl

Oct 21, 202251:53
XV Credo | Introductie

XV Credo | Introductie

Het nieuwe thema dat we in onze podcast bespreken is de geloofsbelijdenis. In deze eerste aflevering introduceren we dat thema. Over twee weken volgt de eerste inhoudelijke aflevering aan de hand van het Thomascommentaar op het Credo

Oct 07, 202246:07
XIV Ave Maria | De Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot

XIV Ave Maria | De Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot

In de derde aflevering van onze serie over het Wees Gegroet bespreken we de laatste drie onderdelen van het eerste deel van het Wees Gegroet: 

1) De Heer is met u

2) Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

3) Gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot

We zien hoe Maria innig vertrouwd is met de H. Drie-Eenheid. Zij is dochter van God de Vader, moeder van God de Zoon en bruid van God de H. Geest. Zij is daarnaast gezegend onder de vrouwen omdat zij de gevolgen van de erfzonde niet kent. De vloeken die na de erfzonde op de mensheid liggen zijn vreemd aan haar persoon. Als laatste behandelen we Thomas' commentaar op de vrucht van Maria's schoot, Jezus Christus zelf. In deze vrucht, in tegenstelling tot de vrucht van Genesis die tot zonde en dood leidt, vinden wij ons ware geluk. 

Sep 23, 202201:00:39
XIII Ave Maria | Wees gegroet Maria, vol van genade

XIII Ave Maria | Wees gegroet Maria, vol van genade

Sint Thomas wijst op ons het bijzondere feit dat Maria niet de engel Gabriël begroet, maar de engel Gabriël Maria. Dat is bijzonder omdat de engel normaal gesproken superieur is aan de mens vanwege zijn geestelijke natuur en zijn vertrouwdheid met God. In deze aflevering leren we hoe Maria boven die engelen staat en dat dit de reden is waarom de engel Gabriël Maria begroet: "Wees gegroet Maria, vol van genade". Heilige Maagd Maria, Koningin van de engelen, bid voor ons!

Sep 09, 202250:54
XII Ave Maria | Introductie

XII Ave Maria | Introductie

We beginnen een nieuwe serie van overwegingen over het Wees Gegroet. Vandaag introduceren we dit nieuwe onderwerp (vooral aan de hand van de Heilige Schrift) en we bespreken ook de bijzondere rol van Maria in ons persoonlijke christelijke leven.

Jul 12, 202253:46
XI Onze Vader | Tolk van onze verlangens

XI Onze Vader | Tolk van onze verlangens

In deze laatste aflevering over het thema Onzevader bespreken Herwin en broeder Stefan wat zij geleerd hebben van de afgelopen 10 afleveringen. Waar raakt de heilige Thomas van Aquino essentiële punten die voor ons christelijk leven belangrijk zijn? We kijken ook naar de samenvatting die Thomas geeft van het Onzevader. We ontdekken dat het Gebed des Heren (ook naar de Augustijnse traditie) de norm is voor alles waar wij werkelijk naar moeten verlangen.

Jun 27, 202201:00:53
X Onze Vader | Verlos ons van het kwade

X Onze Vader | Verlos ons van het kwade

Verlos ons van het kwade. We bidden het elke dag. Toch is het niet vanzelfsprekend: we vragen dat God ons verlost van het kwade. Blijkbaar kunnen we het niet zelf. Elk gebed, elke smeekbede begint bij de erkenning van afhankelijkheid richting onze Schepper en Verlosser. Hij verlost ons van het kwaad op 4 wijzen volgens Thomas van Aquino: (1) door het wegnemen van kwellingen (afflictio) (2) door troost (consolatio) bij kwellingen 3) door de gekwelde te overladen met weldaden (bona) opdat hij het kwade vergeet en ten slotte (4) omdat hij het kwade ten goede keert (quia tentatio et tribulatio convertitur in bonum). Dit keren van het kwade tot het goede gebeurt door het geduld dat iemand in moeilijke situaties laat zien. Daarom koppelt Thomas deze smeekbede ook aan de zaligspreking: Gelukkig die vrede brengen want zij zullen kinderen van God genoemd worden (Mt 5,9). Het is immers door het geduld dat wij in voor- en tegenspoed werkelijke innerlijke vrede kunnen ontvangen.

Jun 10, 202257:04
IX Onze Vader | Geen stortvloed van water kan de liefde blussen

IX Onze Vader | Geen stortvloed van water kan de liefde blussen

Wanneer de verleiding op ons pad komt moeten we niet vrezen maar Gods liefde aanroepen. De liefde weerstaat elke verleiding. Maar wat is de verleiding eigenlijk? Wat betekent de smeekbede “breng ons niet in beproeving”?

Volgens de H. Thomas zijn er twee soorten verleidingen: de verleiding om het goede te laten en de verleiding om het slechte te doen. We vinden deze realiteit ook terug in de schuldbelijdenis waarmee elke H. Mis opent; “in doen en laten” belijden wij onze schuld.

Daarnaast bespreekt Thomas de bron van verleidingen: het vlees, de duivel en de wereld. Deze eerste verleiding is heel intens omdat zij met onze persoon (ons lichaam, ons vlees) innig verbonden is. De duivel betreft een verleiding die plaatsheeft nadat de mens door het vlees beproefd is en dus klaar is voor meer geestelijke verleidingen. De wereld verleidt ons door wereldse zaken en angst van tirannen (dat is ook vandaag weer heel actueel).

Maar in alle verleidingen heeft Christus reeds gezegevierd. Roepen wij Zijn Naam aan: de golven zullen ons niet deren en zijn liefde zullen wij niet ontberen.

May 26, 202201:04:14
VIII Onze Vader | En vergeef ons onze schulden

VIII Onze Vader | En vergeef ons onze schulden

De smeekbede "vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren" bevestigd dat onze vergeving alleen mogelijk is als wij de ander ook van harte vergeven. Thomas koppelt deze smeekbede aan de geestesgave van goede raad. We spreken volgens hem deze bede uit om te oefenen in nederigheid en onze vaste hoop op vergeving te benadrukken. Daarnaast spreekt Thomas over het verschil tussen schuld en straf en de dimensie van aflaten (niet aflatenhandel) zoals de kerk vandaag de dag ons nog steeds voorhoudt. Ook kijken we naar de bijbelpassage Mt 18,23-35 waarin wij opgeroepen worden altijd te vergeven en de vergeving tot een grondhouding van ons leven te maken. 

May 13, 202251:15
VII Onze Vader | Brood als het noodzakelijke, het sacramentele en het Woord Gods

VII Onze Vader | Brood als het noodzakelijke, het sacramentele en het Woord Gods

Het dagelijks brood van het Onzevader verwijst voor de heilige Thomas in eerste instantie naar onze tijdelijke levensbehoeften (broodnodige), maar daarnaast ook naar de Eucharistie (sacramentele) en naar het Woord van God. De mens leeft immers niet van brood alleen maar van alles wat voortkomt uit de mond van God (Mt 4,4). Zijn Woord, dat tot ons komt in de H. Schrift en de Eucharistie, is het enige brood dat werkelijk onze honger kan stillen. Door de liefdevolle Vader dagelijks brood af te smeken, erkennen wij onze afhankelijkheid van onze Schepper en Verlosser in heel ons bestaan. De mens is nooit volledig autonoom of autarkisch maar altijd in de heilseconomie van de genade Gods geïntegreerd.

Voor Thomas hangt deze smeekbede samen met de geestesgave van de sterkte (fortitudo). Zijn dagelijks Woord geeft ons sterkte en kracht op het christelijk levenspad.

Bovenal roept deze smeekbede ons op tot dankbaarheid voor de gave Gods. 

Apr 29, 202201:00:31
VI Onze Vader | Uw wil geschiede

VI Onze Vader | Uw wil geschiede

Nadat sint Thomas heeft uitgelegd hoe deze smeekbede samenhangt met de gave van het weten (v.d. H. Geest) zien we hoe Thomas de heilswil van God samenvat in het verlangen van God dat wij eeuwig leven bezitten (1). De weg naar dit eeuwig leven zijn de geboden met als hoogste gebod het liefdesgebod (2). Dat is geen gemakkelijk gebod omdat na de zondeval de eenheid tussen lichaam en ziel verstoord is en wij naast een neiging tot het goede ook een neiging tot het kwade kennen (3). Ook ontdekken we hoe de engelen het eerst Gods wil hebben gedaan alvorens Christus en nu wij daartoe geroepen zijn.

Apr 22, 202257:31
V Onze Vader | Uw Rijk kome

V Onze Vader | Uw Rijk kome

In deze aflevering gaan we in op de tweede smeekbede van het Onzevader: dat uw koninkrijk kome. God heeft altijd de heerschappij maar hoe krijgt zijn koninkrijk nu al in ons hart gestalte? Wat heeft het koninkrijk te maken met het paradijs en de hemel? Hoe kunnen wij God tot de Koning van ons leven maken? Dit en meer bespreken we vandaag in de podcast!

Apr 01, 202249:42
IV Onze Vader | Uw Naam worde geheiligd

IV Onze Vader | Uw Naam worde geheiligd

Onze naam is iets dat heel dicht bij onze persoon ligt. Toch kan onze naam nooit het gehele mysterie van onze persoonlijkheid vatten. In bijbelse zin is de naam een verwijzing naar het wezen van de persoon. God wordt ons tegenwoordig wanneer wij de naam van zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus aanroepen. "In mijn Naam zullen zij duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; en als zij iets dodelijks drinken, zal het hen niet schaden" (Mc 16,17). Zijn wonderbaarlijke, beminnelijke, vererenswaardige maar tegelijkertijd onuitsprekelijke naam is onze enige hoop en redding in deze wereld!

Mar 18, 202250:39
III Onze Vader | De hemel boven en in ons

III Onze Vader | De hemel boven en in ons

Wat betekent het dat God, Onze Vader, in de hemel is? God is niet alleen boven ons als Schepper maar ook in ons door de genade. Onze hemelse Vader wil onze harten tot een hemelse binnenkamer van genade maken. De hemel is niet alleen boven ons maar komt ook onder ons in de persoon van Jezus Christus die ons het Gebed des Heren heeft geleerd. En als wij ons tot Christus wenden, dan ontvangen we al in dit leven een voorproefje op de hemel die ons na onze dood te wachten staat. 

Mar 04, 202251:05
II Onze Vader | Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis

II Onze Vader | Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis

Wat betekent het om geschapen te zijn naar Gods beeld en gelijkenis, dat Hij Onze Vader is? Hoe staat dit tegenover onze problematische "me-myself and I" drie-eenheid? We bespreken ook de eer voor God (onophoudelijke dankzegging voor alles wat we ontvangen hebben!), voor onszelf en voor de naaste. Geen zelfverheffing of zelfvernedering maar dankbaarheid en liefde in Christus. Ontdek de tweede aflevering van de Herbergiers waarin we de eerst twee woorden van het Onzevader, en nog veel meer, bespreken!

Feb 18, 202241:17
I Herbergiers | Introductie

I Herbergiers | Introductie

In de eerste aflevering van onze podcast maakt u kennis met broeder Stefan Ansinger O.P. en Herwin Horst. Daarnaast zullen zij het eerste thema van de podcast introduceren: het Onze Vader. In de volgende afleveringen behandelen we telkens een element uit dit gebed wat Christus ons zelf geleerd heeft. 

Voor meer informatie en documentatie: http://www.deherbergiers.nlFeb 04, 202244:34