Skip to main content
Spotify for Podcasters
Igehirdetések-BARE

Igehirdetések-BARE

By Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség

Igehirdetések a Budapest-Angyalföldi Egyházközsében
Available on
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

2006. 12, 25. - 10 óra

Igehirdetések-BAREDec 24, 2022

00:00
24:26
2007. január 28. - 10 óra

2007. január 28. - 10 óra

Igehirdető: Szloboda József lelkipásztor Textus: Lukács Evangéliumának 10. rész  1. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orczája előtt, minden városba és helyre, a hová ő menendő vala. 2. Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. 3. Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 8. És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, a mit előtökbe adnak: 9. És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa.
Dec 30, 202227:26
2007. január 25. - Ökumenikus imahét

2007. január 25. - Ökumenikus imahét

Kendeh György Az elfelejtettek csendje és a szenvedők kiáltása
Dec 30, 202222:12
2007. január 24. - Ökumenikus imahét

2007. január 24. - Ökumenikus imahét

Várnai Péter A Szentlélek adja nekünk az Igét
Dec 30, 202220:36
2007. január 23. - Ökumenikus imahét

2007. január 23. - Ökumenikus imahét

Dr. Hajnal Róbert Krisztus szabadító Igéje
Dec 30, 202218:10
2007. január 21. - 10 óra

2007. január 21. - 10 óra

Igehirdető: Szloboda József lelkipásztor Textus: Lukács Evangéliumának 8. rész  19. Jövének pedig hozzá az ő anyja és atyjafiai, de nem tudtak hozzá jutni a sokaság miatt. 20. És tudtára adák néki, mondván: A te anyád és atyádfiai künn állnak, téged akarván látni. 21. Ő pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, a kik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt. 22. Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai; és monda nékik: Menjünk a tónak túlsó partjára. És elindulának. 23. De hajózásuk közben elszenderedék; és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának. 24. És hozzá menvén, felkölték őt mondván: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait; és megszűnének, és lőn csendesség. 25. És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki?
Dec 30, 202229:33
2007. január 14. - 10 óra

2007. január 14. - 10 óra

Igehirdető: Szloboda József lelkipásztor Textus: Lukács Evangéliumának 6. rész  43. Nem jó fa az, a mely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, a mely jó gyümölcsöt terem. 44. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. 45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. 46. Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?
Dec 30, 202232:33
2007. január 7. - 10 óra

2007. január 7. - 10 óra

Igehirdető: Szloboda József lelkipásztor Textus: Lukács Evangéliumának 5. rész 10. Hasonlóképen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, a kik Simonnak társai valának. És monda Simonnak Jézus: Ne félj; mostantól fogva embereket fogsz.
Dec 30, 202232:24
2006. december 31. - 16 óra

2006. december 31. - 16 óra

Igehirdető: Szloboda József lelkipásztor Textus: Mózes V. könyve 8. rész 2. És emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?
Dec 26, 202233:15
2006. 12, 25. - 10 óra

2006. 12, 25. - 10 óra

Igahirdető: Szloboda József lelkipásztor Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.
Dec 24, 202224:26