Skip to main content
Spotify for Podcasters
Cyflwyniad i Hwb Menter/ Introduction to the Enterprise Hub

Cyflwyniad i Hwb Menter/ Introduction to the Enterprise Hub

By Hwb Menter // Enterprise Hub

Mae'r Hwb Menter yn rhoi'r wybodaeth, arweiniad, ysbrydoliaeth a'r gofod i entrepreneuriaid drawsnewid eu syniad yn fusnes llwyddiannus. Rhaglen 3 blynedd sy'n gweithredu ledled Gogledd Orllewin Cymru, a ariennir yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub provides entrepreneurs with the knowledge, guidance, inspiration and space to transform their idea into a successful business. The Enterprise Hub is a 3 year programme operating across North West Wales, part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.
Available on
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Start-up Stories - Pontoon

Cyflwyniad i Hwb Menter/ Introduction to the Enterprise HubJan 04, 2021

00:00
39:21
Start-up Stories - Pontoon

Start-up Stories - Pontoon

Sut aeth busnes yn Pwllheli o 'pop-up' i fenter lwyddiannus! How a business in Pwllheli went from a pop-up to a successful venture!
Jan 04, 202139:21
Fideo Dosbarth Meistr 1af Trefi SMART / 1st SMART Towns Masterclass Video

Fideo Dosbarth Meistr 1af Trefi SMART / 1st SMART Towns Masterclass Video

Pam creu Tref SMART? / Why create a SMART Town?  Ceir y Dosbarthiadau Meistr yma eu cynnal gan Menter Môn drwy yr Hwb Menter a'u cefnogi gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o'i hagenda adfywio canol tref 'Trawsnewid Trefi'.  These masterclasses are being held by Menter Môn through the Enterprise Hub and supported by the Welsh Government, as part of its ‘Transforming Towns’ town centre regeneration agenda.
Dec 14, 202001:12:23
Cyfweliad gyda Shoned Owen Tanya Whitebits / Interview with Shoned Owen Tanya Whitebits

Cyfweliad gyda Shoned Owen Tanya Whitebits / Interview with Shoned Owen Tanya Whitebits

Roedd sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Tanya Whitebits, Shoned Owen sydd yn frodor o Gymru bob amser wedi bod â diddordeb yn y diwydiant Harddwch, yn enwedig lliw haul ers ei harddegau. Defnyddiodd welyau haul trwy gydol ei hugeiniau nes i beryglon canser y croen a heneiddio croen ei throsi i ddefnyddio cynhyrchion lliw haul eu hunan. Dechreuodd Tanya Whitebits fywyd fel Datrysiad Lliwio Proffesiynol yn ôl yn 2013 ar ôl i Shoned ddadrithio gyda’r hyn a oedd ar gael yn y diwydiant lliw haul ar y pryd. Dechreuodd Shoned archwilio ffurfio hunan lliw haul yn 2013. Yn benderfynol o gael gwared ar yr holl rwystrau a oedd fel arfer yn gysylltiedig â lliw haul ffug, daeth ei ffocws i realiti wrth greu Tanya Whitebits; fformiwla ansawdd cyflym, heb arogl a ddim yn ludiog. Founder and CEO of Tanya Whitebits, Welsh-native Shoned Owen had always been interested in the Beauty industry, particularly tanning since her teens. She used sun beds throughout her twenties until the dangers of skin cancer and premature skin ageing converted her to self tanning products. Tanya Whitebits began life as a Professional Tanning Solution back in 2013 after Shoned became disillusioned with what was available in the tanning industry at the time. Shoned began to explore the formulation of self tan in 2013. Determined to remove all the barriers that were normally associated with fake tannning, her focus came to reality in the creation of Tanya Whitebits; a fast drying quality, non sticky and odour free formula. Rhaglen 3 blynedd yw'r Hwb Menter a ariennir yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithredu ledled Gogledd Orllewin Cymru , a darperir mewn partneriaeth gan Menter Môn a M-Sparc. The Enterprise Hub is a 3 year Programme part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government, operating across North West Wales , delivered in partnership by Menter Môn and M-Sparc.
Jul 29, 202011:47
Start-Up Stories - Ridiculously Rich By Alana

Start-Up Stories - Ridiculously Rich By Alana

Cyflwyniad gyda Alana Spencer o Ridiculously Rich By Alana, winner of  BBC The Apprentice 2016. Interview with Alana Spencer of Ridiculously Rich By Alana, winner of BBC The Apprentice 2016.
Jul 17, 202022:33
Cyfweliad gyda / Interview with Martin Williams Radar PR

Cyfweliad gyda / Interview with Martin Williams Radar PR

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, torrodd Martin ei ddannedd ar nifer o deitlau papur newydd gan gynnwys y North Wales Weekly News, Visitor series a Daily Post, lle bu'n ohebydd newyddion a chwaraeon, cyn symud ar draws i fod yn olygydd busnes. Mae ei waith wedi ei gyhoeddi ar hyd a lled y DU ac yn rhyngwladol, o'r Daily Telegraph, y post Efrog newydd, The Sun, The Mirror a Sunday Times i bocsio'n fisol, FourFourTwo Magazine, a'r NME. Mae'n gweithio'n agos gyda newyddiadurwyr a phartneriaid yn y cyfryngau yng Ngogledd Cymru a thu hwnt, ac yn ymfalchïo yn y partneriaethau a'r cysylltiadau y mae wedi'u datblygu dros y ddau ddegawd diwethaf mewn teledu, radio a'r wasg leol a chenedlaethol. With more than 20 years’ experience in the media and public relations, Martin cut his teeth at several newspaper titles including the North Wales Weekly News, Visitor series and Daily Post, where he was a news and sports reporter, before moving across to become Business Editor. His work has been published all over the UK and internationally, from The Daily Telegraph, The New York Post, The Sun, The Mirror and Sunday Times to Boxing Monthly, FourFourTwo magazine, and the NME. He works closely with journalists and media partners in North Wales and beyond, and prides himself on the partnerships and contacts he has built-up over the last two decades in TV, radio and the local and national press. Rhaglen 3 blynedd yw'r Hwb Menter a ariennir yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithredu ledled Gogledd Orllewin Cymru , a darperir mewn partneriaeth gan Menter Môn a M-Sparc. The Enterprise Hub is a 3 year Programme part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government, operating across North West Wales , delivered in partnership by Menter Môn and M-Sparc.
Jul 13, 202010:48
Cyfweliad Gyda Teres Carnall TBC Marketing / Interview with Teresa Carnall TBC Marketing

Cyfweliad Gyda Teres Carnall TBC Marketing / Interview with Teresa Carnall TBC Marketing

Sefydlodd Teresa ei chwmni marchnata ei hun yn 2005 TBC Marketing a sylweddoli cymaint nad oedd hi'n ei wybod am redeg busnes llwyddiannus. Roedd y blynyddoedd cynnar hynny yn gromlin ddysgu serth a rhoddodd gipolwg gwych iddi ar y treialon a'r gorthrymderau o redeg busnes llwyddiannus. Sylweddolodd Teresa y gall fod yn lle unig ar brydiau, ond daw'r mewnwelediadau mwyaf o amgylchynu'ch hun gyda phobl o'r un anian sydd yno i gynnig cefnogaeth ac arweiniad. Mae gan Teresa gryfder naturiol o fod eisiau datblygu pobl eraill i gyflawni eu nodau busnes eu hunain. Pa ffordd well o wneud hynny ond defnyddio ei doniau marchnata i hyfforddi a hyfforddi eraill? Dyna pryd y creodd gangen hyfforddi ei busnes. Ers hynny mae Teresa wedi hyfforddi a hyfforddi ymhell dros fil o berchnogion a rheolwyr busnes i'w helpu i fod y gorau y gallant fod ac mae'r canlyniadau ar eu busnesau yn anhygoel. Mae Teresa yn rhannu ei ‘ 5 top tips’ ar sut i gyfathrebu yn effeithiol fel busnes. 2005 Teresa Carnell set up her own marketing company TBC Marketing and realised how much she did not know about running a successful business. Those early years were a steep learning curve and gave her a great insight into the trials and tribulations of running a successful business. Teresa realised it can be a lonely place at times, but the greatest insights come from surrounding yourself with like-minded people who are there to offer support and guidance. Teresa has a natural strength of wanting to develop other people to achieve their own business goals. What better way to do that but to utilise her marketing talents to train and coach others? That is when she created the training arm of her business. Teresa has since trained and coached well over a thousand business owners and managers to help them be the best they can be and the results on their businesses are amazing. Teresa shares her 'top 5 tips' on how to communicate effectively as a business. Rhaglen 3 blynedd yw'r Hwb Menter a ariennir yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithredu ledled Gogledd Orllewin Cymru , a darperir mewn partneriaeth gan Menter Môn a M-Sparc. The Enterprise Hub is a 3 year Programme part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government, operating across North West Wales , delivered in partnership by Menter Môn and M-Sparc.
Jun 29, 202014:12
Covid19 a'ch busnes; Seicoleg Prisio / Covid19 and your business; the Psychology of Pricing

Covid19 a'ch busnes; Seicoleg Prisio / Covid19 and your business; the Psychology of Pricing

Dr Gareth Harvey, o Ysgol Seicoleg Brifysgol Bangor, yn trafod ei weminar ar sut i prisio cynnyrch, a newid sut mae eraill yn ei feddwl amdano! Dr Gareth Harvey, from the School of Psychology at Bangor University, discussing his webinar on pricing your product, and how you can change others' perception of it!
Jun 18, 202004:00
Cyfweliad gyda Gavin Burrough Wales 2 Win/ Interview with Gavin Burrough Wales 2 Win

Cyfweliad gyda Gavin Burrough Wales 2 Win/ Interview with Gavin Burrough Wales 2 Win

Gavin Burrough yw sylfaenydd Wales 2 Win ac mae'n arbenigo mewn marchnata trwy ddefnyddio'r gêm hyfryd o Rygbi. Yn dilyn cyflwyno gweminar llwyddiannus o'r enw Marchnata heb Gyllideb, cymerodd Gavin amser i ffwrdd gydag Anna i rannu ei 5 awgrym gorau ym maes marchnata. Gavin Burrough is the founder of Wales 2 Win and  specialises in marketing by utilising the beautiful game of Rugby.  Following the delivery of  a successful webinar titled Marketing without Budget Gavin took time out with Anna to share his 5 top tips in marketing. Rhaglen 3 blynedd yw'r Hwb Menter a ariennir yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithredu ledled Gogledd Orllewin Cymru , a darperir mewn partneriaeth gan Menter Môn a M-Sparc. The Enterprise Hub is a 3 year Programme part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government, operating across North West Wales , delivered in partnership by Menter Môn and M-Sparc.
Jun 15, 202018:48
Cyflwyniad i Hwb Menter / Introduction to the Enterprise Hub

Cyflwyniad i Hwb Menter / Introduction to the Enterprise Hub

Mae'r Hwb Menter yn rhoi'r wybodaeth, arweiniad, ysbrydoliaeth a'r gofod i entrepreneuriaid drawsnewid eu syniad yn fusnes llwyddiannus. Ymhlith y gwasanaethau a gynigir mae swyddfeydd cydweithio, cymuned o unigolion o'r un anian i rannu syniadau a chynnig anogaeth, cyngor busnes, ystod o ddigwyddiadau addysgol / cymdeithasol yn ogystal â rhaglen cychwyn busnes Miwtini . A’r darn gorau yw, mae hyn i gyd heb unrhyw gost i chi fel aelod o’r Hwb. Rhaglen 3 blynedd yw'r Hwb Menter a ariennir yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithredu ledled Gogledd Orllewin Cymru , a darperir mewn partneriaeth gan Menter Môn a M-Sparc. The Enterprise Hub provides entrepreneurs with the knowledge, guidance, inspiration and space to transform their idea into a successful business. Services offered include co-working office spaces, a community of like-minded individuals to share ideas and offer encouragement, business advice, a range of educational/social events as well as the newly released Miwtini business start-up programme. And the best bit is, all of this is at no cost as a Hub members The Enterprise Hub is a 3 year Programme part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government, operating across North West Wales , delivered in partnership by Menter Môn and M-Sparc.
Jun 15, 202000:50