Skip to main content
Spotify for Podcasters
Jelgavas Vasarsvētku draudze

Jelgavas Vasarsvētku draudze

By Jelgavas Vasarsvētku draudze

Jelgavas Vasarsvētku draudzē sludina, ka katram cilvēkam nepieciešama atgriezšanās no grēkiem, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni. Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Cik vērta ir tava dvēsele? - Agris Ozolinkevičs

Jelgavas Vasarsvētku draudzeMar 18, 2023

00:00
32:17
Cik vērta ir tava dvēsele? - Agris Ozolinkevičs

Cik vērta ir tava dvēsele? - Agris Ozolinkevičs

Mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina, ka nekas, ko cilvēks pūloties savas dzīves laikā sasniedz, nav derīgs mūžībai - ne sasniegtā slava, ne nopelnītā nauda, ne izdarītie labie darbi. Tikai Jēzus! Un Jēzus un Viņa mācekļi izgāja uz Filipa Cēzarejas ciemiem un vaicāja Saviem mācekļiem ceļā, tiem sacīdams: "Ko ļaudis saka Mani esam?" Bet tie Viņam atbildēja, sacīdami: Tu esot Jānis Kristītājs; un citi: tu esot Ēlija; vēl citi: viens no praviešiem. Un Viņš tiem sacīja: "Bet jūs, ko jūs sakāt Mani esam?" Bet Pēteris, atbildēdams uz to, sacīja: "Tu esi Kristus." Un Viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par Viņu neko nesaka. Un Viņš sāka tos mācīt, ka Cilvēka Dēlam daudz būs ciest un vecaju un augsto priesteru, un rakstu mācītāju atmestam tapt, un tapt nokautam un pēc trim dienām augšāmcelties. Un Viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris, Viņu savrup vedis, iesāka Viņu apsaukt. Bet Viņš, atgriezdamies un Savus mācekļus uzlūkodams, apsauca Pēteri, sacīdams: "Atkāpies no Manis, sātan! Jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta." Un, pieaicinājis ļaudis līdz ar Saviem mācekļiem, Viņš uz tiem sacīja: "Kas Man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā Man pakaļ. Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo, kas Manis un Manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī Cilvēka Dēls kaunēsies, kad Viņš nāks ar svētiem eņģeļiem Sava Tēva godībā." (Marka evaņģēlijs 8:27-38) Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu, bet Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv Viņā. (Kolosiešiem 1:16-17) Tad Es sacīju: raugi, Es nāku, grāmatā par Mani ir rakstīts, Tavu prātu darīt, ak, Dievs! (Ebrejiem 10:7) Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: "Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls." Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: "Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs. (Mateja evaņģēlijs 16:16-17) Bet Pēteris un Jānis, tiem atbildēdami, sacīja: "Spriediet paši, vai ir taisnīgi Dieva priekšā jums vairāk klausīt nekā Dievam; jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši." (Apustuļu darbi 4:19-20) Sprediķa ieraksts: 12.02.2023. Mūzika: "Aba Tēvs" - Nauris Malāhovs, Nelda Malāhova.Lai Dievs jūs svētī!
Mar 18, 202332:17
Labāka Derība, labāks Augstais Priesteris - Agris Ozolinkevičs

Labāka Derība, labāks Augstais Priesteris - Agris Ozolinkevičs

Mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par atšķirību starp Veco un Jauno Derību. Un kāpēc Jaunā Derība un Jaunās Derības Augstais Priesteris, Jēzus, ir labāki par veco. Tāpēc arī Jēzus ir tapis par labākas derības galvinieku. Arī viņi daudzi ir kļuvuši par priesteriem, bet nāve tiem neļāva ilgāk palikt. Bet Viņam, tāpēc ka Viņš paliek mūžīgi, priestera amats ir neiznīcīgs. Tādēļ arī Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm, kam nevajag kā tiem augstajiem priesteriem ik dienas upurēt vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem. Jo to Viņš ir izdarījis reizi par visām reizēm, pats Sevi upurēdams. Jo bauslība ieceļ par augstajiem priesteriem cilvēkus ar vājībām, bet zvēresta vārds, kas nāca pēc bauslības, - Dēlu, mūžam pilnīgu. (Ebrejiem 7:22-28) Jo iepriekšējo pavēli atceļ tās nespēcības un nederības dēļ. Jo bauslība neko nav vedusi pie pilnības; bet tiek nodibināta labāka cerība, ar ko tuvojamies Dievam. (Ebrejiem 7:18-19) Bet nu Viņam ir piešķirta pārāka kalpošana, jo Viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Jo, ja pirmā būtu bijusi bez trūkuma, tad nemeklētu vietu otrai. Jo, tos norādams, Viņš saka: redzi, nāk dienas, Tas Kungs saka, kad Es celšu jaunu derību ar Israēla namu un ar Jūdas namu, ne pēc tās derības parauga, ko Es esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad Es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši Manā derībā, un Es esmu viņus pametis, saka Tas Kungs. Šī ir tā derība, ko Es celšu Israēla namam pēc šīm dienām, saka Tas Kungs, Es likšu Savus baušļus viņu prātā un tos rakstīšu viņu sirdīs un būšu viņiem par Dievu, un viņi Man būs par tautu. Un viņi nemācīs katrs savu tuvāko un brālis brāli, sacīdami: atzīsti To Kungu, - jo visi Mani pazīs no mazā līdz lielajam viņu starpā. Jo Es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu. - Sacīdams "jauns", Viņš pirmo ir atzinis par vecu. Bet, kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai. (Ebrejiem 8:6-13) Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā Gara spēkā pats Sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ Viņš ir Jaunās Derības starpnieks, lai, pēc tam kad Viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. (Ebrejiem 9:14-15) Jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna, ne pats lietu veids; nekad nevar ik gadus ar tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukti atnes, padarīt pilnīgus tos, kas ar tiem tuvojas. Jo vai citādi upurēšana nebūtu mitējusies, tāpēc ka upurētāji, reiz šķīstīti, neapzinātos vairs nekādus grēkus? (Ebrejiem 10:1-2) Jo ar vienu upuri Viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. (Ebrejiem 10:14) Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet Garam. (Romiešiem 8:1-4) Tā mums ir par drošu un stipru dvēseles enkuru, kas sniedzas iekšā aiz priekškara, kur Jēzus par mums iegājis kā ceļvedis, kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. (Ebrejiem 6:19-20) Sprediķa ieraksts: 05.02.2023. Mūzika: "Aba Tēvs" - Nauris Malāhovs, Nelda Malāhova. Lai Dievs jūs svētī!
Mar 14, 202340:29
Stāvi uz Kristus, - tu nepaliksi kaunā! - Agris Ozolinkevičs

Stāvi uz Kristus, - tu nepaliksi kaunā! - Agris Ozolinkevičs

Mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par dārgu stūrakmeni. Mūsu pamatu. Dieva bērnam jāsakņojas un jābūvē sava dzīve ticībā uz Kristu. Ne uz biznesu, karjeru, gudrību, spēku, vai naudu. Bet uz Kristu! Kas ir mūsu pamats! Tādēļ saka Dievs Tas Kungs: "Redzi, Es lieku Ciānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūra akmeni, kas klintij līdzīgi pamatots; kas tic, nepaliks kaunā! (Jesajas grāmata 28:16) kā rakstīts: redzi, Es lieku Ciānā piedauzības akmeni, klinti, pār kuru jāklūp; bet, kas uz Viņu paļausies, nepaliks kaunā! (Romiešiem 9:33) jo raksti saka: neviens, kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi: jo pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc. Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. (Romiešiem 10:11-13) jo ir rakstīts: redzi, Es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā. (Pētera 1. vēstule 2:6) Sprediķa ieraksts: 01.02.2023. Mūzika: "Aba Tēvs" - Nauris Malāhovs, Nelda Malāhova. Lai Dievs jūs svētī!
Feb 26, 202323:13
Kādam garam jūs piederat? - Artūrs Rižeščonoks

Kādam garam jūs piederat? - Artūrs Rižeščonoks

Draudzes mācītājs, Artūrs Rižeščonoks sludina par rīcību, kurai jāsaskan ar cilvēkā valdošo garu. Grēka vergs grēko, jo tas savādāk nespēj. Dieva bērns no grēka varas ir brīvs, jo Kristus ar savu upuri cilvēku ir izpircis. Tajā pat laikā, Dieva bērnam nav atņemta izvēles brīvība. Un, kad nu laiks bija pienācis, ka Viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad Viņš grieza savu vaigu, lai ietu uz Jeruzālemi. Un Viņš nosūtīja Sev priekšā vēstnešus. Un iedami tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai Viņam apgādātu vietu, kur nomesties. Un tie Viņu neuzņēma, tāpēc ka Viņš bija ceļā uz Jeruzālemi. Kad Viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja: "Kungs, ja Tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina." Bet Viņš apgriezdamies tos aprāja un sacīja: "Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt." Un tie gāja uz citu ciemu. (Lūkas evaņģēlijs 9:51-56) Un redzi, viens no tiem, kas bija pie Jēzus, izstiepa roku, izvilka zobenu, cirta augstā priestera kalpam un nocirta viņam ausi. Tad Jēzus saka tam: "Bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. Jeb vai tu domā, ka Es nevarētu lūgt Savu Tēvu un Viņš Man nesūtītu tūlīt vairāk nekā divpadsmit leģionu eņģeļu? Bet kā tad raksti lai piepildītos? Jo tam tā būs notikt." (Mateja evaņģēlijs 26:51-54) Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu! (1. Korintiešiem 6:19-20) Sprediķa ieraksts: 29.01.2023. Mūzika: "Mazgāti mēs Jēra asinīs" - Valdis Indrišonoks. Lai Dievs jūs svētī!
Feb 16, 202331:12
Dievs dara jaunas lietas - Agris Ozolinkevičs

Dievs dara jaunas lietas - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs, Agris Ozolinkevičs sludina par Dievu, kurš bezcerīgās vietās, lietās, un cilvēkos dara jaunas un nebijušas lietas. Viņš ienes dzīvību tuksnesī. Viņa varēšana nav mainījusies, jo mūsu Dievā nav pārmaiņu ēnas. Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis! Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs. (Jesajas grāmata 43:18-19) Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. (2. Korintiešiem 5:17-18) Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, visu Es daru jaunu." Tad Viņš teica: "Raksti! Jo šie vārdi ir uzticami un patiesi." (Atklāsmes grāmata 21:5) Sprediķa ieraksts: 25.01.2023. Mūzika: "Mazgāti mēs Jēra asinīs" - Valdis Indrišonoks. Lai Dievs jūs svētī!
Feb 10, 202326:32
Es neatradu tavus darbus pilnīgus - Agris Ozolinkevičs

Es neatradu tavus darbus pilnīgus - Agris Ozolinkevičs

Šajā epizodē draudzes mācītājs, Agris Ozolinkevičs sludina par ticības darbiem un algu. Pēc grēku nožēlas, cilvēks manto glābšanu, kas ir dota no žēlastības ticībā uz Kristu. Glābtam cilvēkam ir izvēle, un pienākums dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Un Viņš ir apsolījis darbiem atbilstošu algu. Un Sardu draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kam septiņi Dieva gari un kam septiņas zvaigznes: Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo Es neatradu tavus darbus pilnīgus Mana Dieva priekšā! Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies! Ja tu nebūsi nomodā, Es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā Es nākšu pār tevi. (Atklāsmes grāmata 3:1-3) Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. (Pētera 2. vēstule 3:9) Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam - uz taisnību. Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un, no grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai. Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo, tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodami netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo, kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūsu toreizējās dzīves augļi? Tādi, par kuriem jums tagad jākaunas! Viņu gals ir nāve! Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu ieguvums ir svēttapšana un tās gals - mūžīga dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā. (Romiešiem 6:16-23) Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Redzi, Es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. (Atklāsmes grāmata 2:21-23) Sprediķa ieraksts: 22.01.2023. Mūzika: "Mazgāti mēs Jēra asinīs" - Valdis Indrišonoks. Lai Dievs jūs svētī!
Feb 04, 202339:15
Ko tu gribi? - Agris Ozolinkevičs

Ko tu gribi? - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs, Agris Ozolinkevičs iesaka pārbaudīt, un sagatavot savu sirdi darbam ko Dievs dara, un darīs. Mācītājs sludina par miesas dziedināšanu, jo Jēzus par to samaksāja vienā upurī kopā ar mūsu grēkiem. "Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts." (2.Mozus 15:26) Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Un Viņa slava izpaudās pa visu Sīriju; un pie Viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnessērdzīgus un triekas ķertus, un Viņš tos dziedināja. (Mateja evaņģēlijs 4:23-24) Un, kad vakars metās, tie atveda pie Viņa daudzus velna apsēstus, un Viņš (ļaunos) garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus sērdzīgos, ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka: Viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas.- (Mateja evaņģēlijs 8:16-17) Taču Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes Viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs Viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti. (Jesajas grāmata 53:4-5) Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. (Pētera 1. vēstule 2:24) Sprediķa ieraksts: 18.01.2023. Mūzika: "Mazgāti mēs Jēra asinīs" - Valdis Indrišonoks. Lai Dievs jūs svētī!
Jan 31, 202359:13
Kam tu seko? - Agris Ozolinkevičs

Kam tu seko? - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs norāda, ka ne visi cilvēki kuri no ārpuses raugoties it kā seko Jēzum, to dara mīlestības dēļ. Pastāv dažādi motīvi. Kam cilvēks seko patiesībā atklājas tad, kad Kristus aicina visu atstāt, un ar Viņu kāpt laivā. Kam tu seko? Vai tu seko Kristum? No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem Viņš gan dzīvē bija atsvabināts. Bet kas gan no Viņa laikabiedriem izprata Viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka Viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ Viņam bija uzlikts sods? (Jesajas grāmata 53:8) Un, kad nu laiks bija pienācis, ka Viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad Viņš grieza savu vaigu, lai ietu uz Jeruzālemi. Un Viņš nosūtīja Sev priekšā vēstnešus. Un iedami tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai Viņam apgādātu vietu, kur nomesties. Un tie Viņu neuzņēma, tāpēc ka Viņš bija ceļā uz Jeruzālemi. Kad Viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja: "Kungs, ja Tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina." Bet Viņš apgriezdamies tos aprāja un sacīja: "Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt." Un tie gāja uz citu ciemu. Un, tiem aizejot, viens uz ceļa Viņam sacīja: "Es Tev iešu līdzi, lai kurp Tu ietu." Bet Jēzus uz viņu sacīja: "Lapsām ir alas un putniem apakš debess ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur nolikt Savu galvu." Un uz kādu citu Viņš sacīja: "Nāc Man līdzi!" Bet tas sacīja: "Atļauj man papriekš noiet un apglabāt savu tēvu." Bet Jēzus uz to sacīja: "Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību!" Un atkal kāds cits teica: "Kungs, es Tev iešu līdzi, bet atļauj man papriekš atvadīties no tiem, kas ir manā mājā." Bet Jēzus uz to sacīja: "Neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai." (Lūkas evaņģēlijs 9:51-62) Bet, ļaužu pulkus ap Sevi redzēdams, Jēzus pavēlēja pārcelties uz otru krastu. Un viens rakstu mācītājs atnāca un uz Viņu sacīja: "Es Tev sekošu, lai kurp Tu ietu." Un Jēzus tam saka: "Lapsām ir alas, putniem apakš debess ir ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur Savu galvu nolikt." Un kāds cits no Viņa mācekļiem sacīja uz Viņu: "Kungs, atļauj man papriekš noiet un apglabāt savu tēvu." Bet Jēzus uz to saka: "Nāc Man pakaļ, un lai miroņi apglabā savus miroņus." Un Viņš iekāpa laivā, un Viņa mācekļi Tam sekoja. (Mateja evaņģēlijs 8:18-23) Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu; ja esam apdomīgi, jums par labu. Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam: tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un Viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. (2. Korintiešiem 5:13-15) Sprediķa ieraksts: 15.01.2023. Mūzika: "Mazgāti mēs Jēra asinīs" - Valdis Indrišonoks. Lai Dievs jūs svētī!
Jan 27, 202331:31
Debesu valstības atslēgas - Agris Ozolinkevičs

Debesu valstības atslēgas - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs, Agris Ozolinkevičs sludina par Debesu valstības atslēgām. Ierakstā dzirdēsi atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kā lietot debesu valstības atslēgas? Kāda autoritāte ir Dieva draudzei? Vai cilvēkā vienlaicīgi var mājot Svētais Gars, un dēmons? Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. (Mateja evaņģēlijs 16:18-19) Bet vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs aizslēdzat Debesu valstību cilvēkiem; jūs paši neejat iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas, tur ieiet. (Mateja evaņģēlijs 23:13) Vai jums! Jūs bauslības vīri! Jūs esat noslēpuši atzīšanas atslēgu; paši jūs neejat iekšā un tos, kas gribēja ieiet, jūs esat aizkavējuši! (Lūkas evaņģēlijs 11:52) Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. (Mateja evaņģēlijs 18:19-20) Sprediķa ieraksts: 11.01.2023. Mūzika: "Mazgāti mēs Jēra asinīs" - Valdis Indrišonoks. Lai Dievs jūs svētī!
Jan 21, 202339:44
Svētā Gara likums - Agris Ozolinkevičs

Svētā Gara likums - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs, Agris Ozolinkevičs sludina par Svētā Gara likumu. Ierakstā dzirdēsi atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kādēļ brīvi cilvēki sagrēko? Vai kalpošanas laikā Pāvila dabīgais stāvoklis bija dzīvošana grēkā? Vai Dievs uz cilvēka grēkiem skatās caur Jēzus asinīm? Vai var dzīvot Dievam patīkamu dzīvi ar gribasspēku un raksturu? Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet Garam. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet Gara cilvēki pēc Gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme - uz dzīvību un mieru. (Romiešiem 8:1-6) Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas; (Romiešiem 8:12) Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. (Pētera 1. vēstule 2:24) Tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un Viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. (2. Korintiešiem 5:15) Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. (2. Korintiešiem 5:17) To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. (2. Korintiešiem 5:21) Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo Viņš ir galva visām varām un spēkiem; Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristū apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas, kristībā līdz ar Viņu aprakti un Viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus; Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām. (Kolosiešiem 2:8-15) Sprediķa ieraksts: 08.01.2023. Mūzika: "Mazgāti mēs Jēra asinīs" - Valdis Indrišonoks. Lai Dievs jūs svētī!
Jan 17, 202339:15
Tu nedzīvo no maizes vien! - Agris Ozolinkevičs

Tu nedzīvo no maizes vien! - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par sevis aizliegšanu, un skaidro kā tas darāms praksē. Ierakstā dzirdēsi atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Ko var paņemt ticībā, - un ko nevar? Vai sekošana Dievam Tev radīs riskus? Kā var kārdināt Dievu? Jeb vai jums šķiet, ka raksti velti saka: uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo. - Toties Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ raksti saka: Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. - Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums; tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis! (Jēkaba vēstule 4:5-8) Sprediķa ieraksts: 04.01.2023. Lai Dievs jūs svētī!
Jan 12, 202327:47
Kā sēsi, tā ēdīsi - Agris Ozolinkevičs

Kā sēsi, tā ēdīsi - Agris Ozolinkevičs

Sākoties divi tūkstoši divdesmit trešajam gadam, draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par sēšanas un pļaušanas principu. Ierakstā dzirdēsi atbildes uz sekojošajiem jautājumiem: Ko nozīmē sēt Garā? Vai fiksi kaut ko saraujot var iegūt lielu rezultātu? Vai lai veiktu dzīvi mainošus lēmumus nepieciešams jaunais gads? Vai tu vari cerēt pļaut to, ko neesi sējis? Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts. (Salamana pamācības 11:25) Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. (Lūkas evaņģēlijs 6:37-38) Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. (Galatiešiem 6:7-8) Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas; jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni. (Romiešiem 8:12-14) Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet, ja Gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. (Galatiešiem 5:16-22) Sprediķa ieraksts: 01.01.2023. Lai Dievs jūs svētī!
Jan 10, 202340:52
Droša nākotne sākas ar parādu dzēšanu - Marks Ozolinkevičs

Droša nākotne sākas ar parādu dzēšanu - Marks Ozolinkevičs

Gadu mijā draudzes mācītājs Marks Ozolinkevičs sludina par piedošanu un uzsver, ka visi parādi ir jānokārto. Ierakstā dzirdēsi atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Ja ticības brālis vai māsa ir uz tevi apvainojies, vai tev pirmajam ir jāmeklē izlīdzināšanās (savstarpējo attiecību sakārtošana)? Vai var palīdzēt citam piedot? Vai ir labi ilgstoši atrasties garīga zīdaiņa līmenī? Ko nozīmē frāze "es nevaru sev piedot"? Un visbeidzot, - Vai Jēzum bija iemesls apvainoties? Tavā priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nevils. (Salamana pamācības 23:18) Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu. (Mateja evaņģēlijs 5:23-24) Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus, bet, ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu Tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. (Marka evaņģēlijs 11:25-26) Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. (Efeziešiem 4:32) Sprediķa ieraksts: 25.12.2022. Lai Dievs jūs svētī!
Jan 04, 202332:45
Vai tu zini ko tu pielūdz? - Agris Ozolinkevičs

Vai tu zini ko tu pielūdz? - Agris Ozolinkevičs

Kristus dzimšanas svētku vakarā, draudzes mācītājs, Agris Ozolinkevičs sludina par nepieciešamību pazīt Personu kura tiek pielūgta. Viņš atklāj savu dzīves vissvarīgāko pazīšanos, un uzdod tev jautājumu: "Vai tu zini ko tu pielūdz?" Jēzus viņai saka: "Tici Man, sieva: nāk stunda, kad jūs Tēvu vairs nepielūgsit nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām. Jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz. Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā." (Jāņa evaņģēlijs 4:21-24) Sprediķa ieraksts: 24.12.2022. Lai Dievs jūs svētī!
Dec 30, 202225:34
Neskumdini Svēto Garu! - Agris Ozolinkevičs

Neskumdini Svēto Garu! - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par attiecībām ar Svēto Garu. Šajā reizē izvērtē savu sirdi, un uzdod sev jautājumus: Vai tu slēp savu ticību Jēzum, un to kas tu esi? Vai Jēzums par tevi ir kauns? Vau tu vari skumdināt To, no kā nāk mūžīgā dzīvība? Un neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. (Efeziešiem 4:30-32) ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. (Efeziešiem 4:22-25) Jo, kas Manis un Manu vārdu dēļ kaunas šai laulību  pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī Cilvēka Dēls kaunēsies, kad  Viņš nāks ar svētiem eņģeļiem Sava Tēva godībā. (Marka 8:38) Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. (Galatiešiem 6:7-8) Sprediķa ieraksts: 18.12.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church. Lai Dievs jūs svētī!
Dec 25, 202235:38
Mainīgā pasaulē, nemainīgs Dievs - Artūrs Rižeščonoks

Mainīgā pasaulē, nemainīgs Dievs - Artūrs Rižeščonoks

Draudzes mācītājs Artūrs Rižeščonoks sludina par to, ka pasaule nepārtraukti mainās, bet Dievs ir nemainīgs. Dieva draudzei jāstāv nemainīgajā Dieva Vārda patiesībā. Ierakstā dzirdēsi atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kam draudzei jācenšas līdzināties, - Kristum, vai pasaulei? Vai Dieva bērniem ir savs, no pasaules atšķirīgs ceļš? Vai Šodien ir baznīcas, kuras ir norobežojušās no Dieva Vārda patiesības? Vai kaut kas notiek bez Dieva ziņas? Vai pasaulei ir cerība? Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies. (2. Timotejam 3:1-5) Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. (Jēkaba 1:17) Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. (Ebrejiem 13:8) Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojamus mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā. (1. Korintiešiem 1:8) Sprediķa ieraksts: 11.12.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church. Lai Dievs jūs svētī!
Dec 20, 202241:40
Svētā Gara balss - Agris Ozolinkevičs

Svētā Gara balss - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par Svētā Gara vadību, un Viņa balss sadzirdēšanu. Ierakstā dzirdēsi atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kādi ir domu avoti? Kāda ir Dieva balss? Ko darīt, ja kāds apgalvo, ka Dievs viņam teica? Kurš runā vairāk, - Svētais Gars, vai velns? Vai Dieva balsi dzird tikai tie, kas saņēmuši Svētā Gara kristību? Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālemē, vārdā  Sīmeans; šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Israēla  iepriecināšanu, un Svētais Gars bija viņā. Viņam Svētais Gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekāms nebūšot redzējis Tā Kunga Svaidīto. Tas, Svētā Gara skubināts, nāca Templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie Viņa bauslības paražu, tad, To uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja: "Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm." (Lūkas evaņģēlijs 2:25-32) Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs  vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko  dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu. (Jāņa evaņģēlijs 16:13-15) Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam. (Romiešiem 8:9) Sprediķa ieraksts: 04.12.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church. Lai Dievs jūs svētī!
Dec 11, 202232:54
Kristus ceļ Savu draudzi - Agris Ozolinkevičs

Kristus ceļ Savu draudzi - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par to, ka Kristus ceļ Savu draudzi. Raidierakstā dzirdēsi atbildes uz jautājumiem: Kas ir draudze? Kurš ir draudzes galva? Vai Kristum ir Savi standarti? Vai ceļot Savu draudzi, Viņš ļauj arī kādam izcelties? Kādas ir sekas nesaskaņotai celtniecībai? Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. (Efeziešiem 5:25-27) Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ! Viss gan ir šķīsts par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgrēcinājas, tas ir par ļaunu. (Romiešiem 14:20) Viņš ir Savas miesas, proti, draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. (Kolosiešiem 1:18) Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki, ņemiet vērā Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām, kas uzticīgs Tam, kas Viņu iecēlis, kā arī Mozus visā Viņa namā. Bet Viņam ir piešķirta daudz lielāka godība nekā Mozum, kā jau arī lielāks gods nekā namam ir tā cēlējam. Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet, kas visu ir uzcēlis, ir Dievs. (Ebrejiem 3:1-4) Sprediķa ieraksts: 27.11.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church. Lai Dievs jūs svētī!
Dec 04, 202248:24
Jēzus Kristus, - mūsu Dzīvība - Agris Ozolinkevičs

Jēzus Kristus, - mūsu Dzīvība - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par Jēzu Kristu, Kurš ir mūsu Dzīvība. Raidierakstā dzirdēsi atbildes uz jautājumiem: Kāpēc tev Kristu vajag personīgi?
 Vai Jēzus Kristus tiešām ir vienīgā dzīvība? 
Vai bez Kristus dzīvības ir nepieciešams vēl kaut kas? 
Kāpēc nepieciešamas ceļazīmes? Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad  tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva  labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu. (Kolosiešiem 3:1-4) Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. (Jāņa evaņģēlijs 1:4) Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. (Jāņa evaņģēlijs 10:10) Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer! Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes." To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja tie, kas Viņam ticēja;  jo vēl nebija Gara, tāpēc ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. (Jāņa evaņģēlijs 7:37-39) Itin kā Tu Viņam esi devis varu pār visu miesu, lai Viņš visiem, ko Tu Viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. (Jāņa evaņģēlijs 17:2-3) Sprediķa ieraksts: 20.11.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church. Lai Dievs jūs svētī!
Dec 03, 202235:18
Īsta Mīlestība - Agris Ozolinkevičs

Īsta Mīlestība - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par Kristus mīlestību. Kas ir vērtīgāka, - atziņa vai mīlestība? Vai pasaules izpratne par mīlestību atšķiras no Bībelē aprakstītās Kristus mīlestības? Kāpēc ir tik svarīgi iesakņoties un stāvēt Kristus mīlestībā? Vai Kristus mīlestība tev rada problēmas? Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību. (Efeziešiem 3:14-19) Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis.Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas  dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet  nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu,  lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz  nenieka. (1.Korintiešiem 13:1-3) Sprediķa ieraksts: 13.11.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church. Lai Dievs jūs svētī!
Nov 29, 202233:59
Stājieties pretī velnam! - Agris Ozolinkevičs

Stājieties pretī velnam! - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par to, ko nozīmē vārdi "stājieties pretī velnam". Ja tu esi nožēlojis savus grēkus, un pieņēmis Kristu par savu Kungu, Tu esi Dieva īpašums, Viņa bērns. Velna mērķis nav tev atņemt mantu, veselību, vai tev svarīgus cilvēkus. Viņam ir vara arī piešķirt, ja tas palīdz sasniegt viņa mērķi. Velna mērķis ir panākt lai tu atsakies no Dieva. Pazemojies zem Dieva varenās rokas! Dievs ir Kungs! Bet izstiep Savu roku un pieskaries visam tam, kas viņam pieder, - tiešām atklāti viņš no Tevis atsacīsies. (Ījaba 1:11) Toties Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ raksti saka: Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. - Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums; tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis! Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet, jūsu smiekli lai top pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjās. Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās. (Jēkaba 4:6-10) Sprediķa ieraksts: 06.11.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church. Lai Dievs jūs svētī!
Nov 26, 202232:56
Mēs esam Dieva bērni, līdz ar to ... - Marks Ozolinkevičs

Mēs esam Dieva bērni, līdz ar to ... - Marks Ozolinkevičs

Mācītājs Marks Ozolinkevičs sludina par pārbaudījumiem. Dievs mīl savus bērnus, un tāpēc Viņš pārbauda, māca, un pārmāca. Pasaulē ir savādāki uzskati par audzināšanu. Bet Dievs nevadās pēc pasaules standartiem. Pārbaudījumos mēs ieraugam savas vājās vietas, un kļūstam pazemīgāki. Ne mēs ar saviem darbiem Viņa priekšā varam ko panākt, bet mēs esam Viņa darbs, radīti labiem darbiem. Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni. (Romiešiem 8:14) Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. - Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet, ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. (Ebrejiem 12:6-8) Sprediķa ieraksts: 30.10.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church. Lai Dievs jūs svētī!
Nov 23, 202237:59
Sargieties no viltus praviešiem! - Agris Ozolinkevičs

Sargieties no viltus praviešiem! - Agris Ozolinkevičs

Mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par to, ka vairojas mācītāji un pravieši kas sludina, un runā to, ko cilvēki vēlas dzirdēt, nevis to kas ir patiesība. Viņi runā to, kas pašiem patīk, un izvairās, jeb nerunā vispār par to kas tiem nepatīk.  Ne visi kas sludina ir atzīstami par patiesības sludinātājiem. Viss sacītais ir jāsalīdzina ar Dieva Vārdu. Tā tu uzzināsi vai tā ir patiesība. Sargies no viltus praviešiem! Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. (Mateja 7:15-18) Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā  neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus  izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji. Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim  namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints. (Mateja 7:21-25) Sprediķa ieraksts: 23.10.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church Lai Dievs jūs svētī!
Nov 20, 202240:07
Sirds Neceļas? - Dans Lode

Sirds Neceļas? - Dans Lode

Mācītājs Dans Lode sludina, un atgādina, ka Dievs uz saviem ļaudīm vienmēr ir runājis un runā. Bet jautājums ir, - vai tava sirds pieņem Dieva Vārdu. Vai tava sirds piekrīt Dieva Vārdam? Dieva Vārds ir autoritāte! Tai jābūt tavai autoritātei. Vai tu esi piekusis uzklausīt sludināto Vārdu? Ja tava sirds sludinātajam nevēlas piekrist, - pārbaudi to! Nāc Tā Kunga priekšā, un šķīstī to! Mana tauta ir piekususi, lai atgrieztos pie Manis, un, kad viņai to sludina, tad neviena sirds neceļas šiem vārdiem pretī. (Hozejas 11:7) Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. 
(Ebrejiem 4:2) Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ.  (Joēla 2:13) Sprediķa ieraksts: 16.10.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church Lai Dievs jūs svētī!
Nov 05, 202241:60
Beznosacījuma Mīlestība - Dr. Stephen Darnell

Beznosacījuma Mīlestība - Dr. Stephen Darnell

Par beznosacījuma mīlestību sludina Starptautiskās Dieva draudzes austrumeiropas bīskaps Dr. Stephen Darnell. Sprediķa pamatnodaļa ir Lūkas evanģēlija 15. nodaļa, kurā tiek runāts par pazudušo dēlu. Runa nav par mantu, bet par attiecībām. Tēvam manta nekad nav bijusi svarīga. Tēvam ir dārgas attiecības. Dievs katru cilvēku mīl daudz, un mīl vienādi. 
Viņš to ir pierādījis ar Jēzus Kristus Upuri.
 Un Viņš gaida, kad tu nāksi pie Viņa ... Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. (Romiešiem 5:8) Sprediķa ieraksts: 09.10.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church Lai Dievs jūs svētī!
Nov 01, 202250:19
Teici To Kungu! - Agris Ozolinkevičs

Teici To Kungu! - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs uzmundrina klausītājus, un sludina par žēlastību. Dievs tev piedod Savas dabas dēļ. Jo Viņš ir žēlsirdīgs, un no sirds lēnprātīgs. Viņš ilgi ir spējīgs paciest, un ilgi gaida uz cilvēka atgriešanos. Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas Viņa derību sargā, neaizmirst Viņa baušļus un cenšas tos pildīt. (Psalms 103:17-18) Teici to Kungu! Sprediķa ieraksts: 02.10.2022. Mūzika: "Perfection" - Life Church Lai Dievs jūs svētī!
Oct 29, 202233:08
Nāc! - Agris Ozolinkevičs

Nāc! - Agris Ozolinkevičs

Šajā epizodē draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par to, kur Tev ar savu nastu ir jāiet. Un kad tu dod padomu citam, kāds virziens tev viņam ir jānorāda. Vienīgā patiesi gudrā atbilde ir, - pie Kristus. Jēzus teica: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!" (Jāņa 7:37) "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla. (Mateja 11:28-30) Sprediķa ieraksts: 25.09.2022. Mūzika: "Tēva mājās" - Nauris Malāhovs Lai Dievs jūs svētī!
Oct 23, 202232:21
Kāpēc tu esi šeit? - Agris Ozolinkevičs

Kāpēc tu esi šeit? - Agris Ozolinkevičs

Šajā epizodē draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs dalās ar savām pārdomām par šo laiku un kādu dzirdētu pravietojumu. Kā arī brīdina klausītāju izmeklēt savu sirdi, - jo rītdiena mums nevienam nepieder.

 Tomēr, šīs epizodes sprediķa tēma, jeb jautājums ir: “Kāpēc tu esi šeit”. Un atbilde ir, - jo Jēzus Kristus personīgi pielika pūles lai tevi atrastu un glābtu. Jēzus sacīja viņam: "Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. (Lūkas 19:9-10). Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un cits citu nīzdami. Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. (Titam 3:3-7) Sprediķa ieraksts: 18.09.2022. Mūzika: "Tēva mājās" - Nauris Malāhovs Lai Dievs jūs svētī!
Oct 14, 202224:49
Svētā Gara vadīta dzīve - Agris Ozolinkevičs

Svētā Gara vadīta dzīve - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par Svētā Gara vadītu dzīvi.

 Tev kā Kristus sekotājam ir jādzīvo tā, ka tava dzīve pagodina Dievu. Šāda dzīve ir iespējama tikai Svētā Gara spēkā. Svēto Garu dod tiem, kas Viņu lūdz dienām un naktīm. Kad nāk kārdināšana, ir jāiet lūgt Dievu. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet Gara cilvēki pēc Gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme - uz dzīvību un mieru. (Romiešiem 8:5-6) Sprediķa ieraksts: 11.09.2022. Mūzika: "Tēva mājās" - Nauris Malāhovs Lai Dievs jūs svētī!
Oct 10, 202224:55
Svētais Gars - Agris Ozolinkevičs

Svētais Gars - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par Aizstāvi, - Svēto Garu.
 Nav vārdos izsakāms tas, cik liela nozīme ir šai Personai. Svētais Gars vēlas būt ar Tevi. Viņš vēlas palīdzēt, un runāt uz tevi. Viņš vēlas tev dot mieru. Tavā sirdī, un ar tavām lūpām Viņš vēlas dot godu Kungam. Bet ja tu ieskaties savā ikdienas rutīnā, vai Viņam tur ir vieta? Tava sirds ir templis, - pielūgsmes vieta. Kāda uguns deg tavā templī? Vai Svētā Gara uguns?   Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst, bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. (Jāņa 14:16-17) Sprediķa ieraksts: 04.09.2022. Mūzika: "Tēva mājās" - Nauris Malāhovs Lai Dievs jūs svētī!
Oct 07, 202236:38
Vai tu esi paēdis? - Marks Ozolinkevičs

Vai tu esi paēdis? - Marks Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Marks Ozolinkevičs sludina par garīgo barību, un uzdod jautājumu: “vai tu esi paēdis?” Lai cilvēks fiziski izdzīvotu, ir nepieciešams ēdiens. Lai Dieva bērns garīgi izdzīvotu, tam nepieciešama Dieva dotā barība, - Dieva Vārds.Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls, jo Dievs Tēvs Viņu ir apzīmogojis.(Jāņa 6:27)
Oct 02, 202232:32
Vai tev ir par smagu? - Dans Lode

Vai tev ir par smagu? - Dans Lode

Draudzes mācītājs Dans Lode sludina par to, ka Dievs uz tevi runā dažādos veidos, tikai jautājums ir, vai tu gribi to dzirdēt? Vai tev Dieva Vārdā ir grūti klausīties? Vai tev ir grūti pielūgt Dievu? Vai arī tu gribi pagriezt muguru, un aiziet?Tad daudzi no Viņa mācekļiem sacīja: "Šie vārdi  ir smagi, kas viņos var klausīties?"(Jāņa 6:60)Jēzus saka: “Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir Gars un dzīvība."(Jāņa 6:63)Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā.(1. Timotejam 6:12)Sprediķa ieraksts: 21.08.2022.Mūzika: "Tēva mājās" - Nauris MalāhovsLai Dievs jūs svētī!
Sep 22, 202226:23
Draudze dzīvo spēkā - Steven Sadler

Draudze dzīvo spēkā - Steven Sadler

Viessludinātājs no Amerikas Savienotajām Valstīm, - “Life Church, Hurley” mācītājs Steven Sadler sludina par draudzes staigāšanu spēkā, kas ir iespējama caur paklausību Dievam.Pirmā kristīgā draudze pēc Jēzus Kristus aiziešanas debesīs, regulāri pulcējās kopā, lūdza Dievu un dzīvoja spēkā. Svētā Gara spēkā. Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. (Apustuļu darbi 2:46-47)Draudzei ir jābūt kopā gan priekā, gan grūtos brīžosDievs ir aicinājis savu draudzi uz paklausību.Sprediķa ieraksts: 14.08.2022.Lai Dievs jūs svētī!
Aug 23, 202240:04
Taisnots ticībā - Agris Ozolinkevičs

Taisnots ticībā - Agris Ozolinkevičs

Draudzes vecākais mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par taisnošanu ticībā. Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. (Romiešiem 4:3)Šodien cilvēki ļoti liek uzsvaru uz to, ko tie spēj vai nespēj, uz to, ko tie vēlas vai nevēlas. Uz darbiem.Dieva Vārds saka: Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. (Efeziešiem 2:8-10)Mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem. No žēlastības!Sprediķa ieraksts: 07.08.2022.Lai Dievs jūs svētī!
Aug 14, 202222:56
Lūgšana - Artūrs Rižeščonoks

Lūgšana - Artūrs Rižeščonoks

Draudzes mācītājs Artūrs Rižeščonoks sludina par lūgšanas milzīgo nozīmīgumu ticīgo dzīvēs, un liecina par savu lūgšanu pieredzi. Lūgšana bija Jēzus ieradums. Tā Viņš sarunājās ar Tēvu. Ar lūgšanas palīdzību Viņš guva Sev stiprinājumu. Tā tam vajadzētu būt arī tev.Reizēm kristieši mēdz čīkstēt, ka tiem nav spēka. Lūkas evanģēlija 22. nodaļā lasam, ka Jēzus lūgšanā saņēma stiprinājumu, kā arī mācekļiem Viņš divas reizes teica “lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā”.Dieva Vārds saka, ka daudz spēj taisna cilvēka lūgšana darbodamās savā spēkā. Jēkaba vēstule 5:16Kungs Jēzus ir solījis “ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.” Mateja 18:19Vai tu lūdz?Sprediķa ieraksts: 31.07.2022.Lai Dievs jūs svētī!
Aug 11, 202240:49
Atskaite Dievam - Agris Ozolinkevičs

Atskaite Dievam - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par to, ka visiem cilvēkiem Dieva priekšā par savu dzīvi būs jādod atskaite. Šodien pat kristīgajās draudzēs ir populāri izvairīties no grēka tēmas, bet tā vietā sludināt puspatiesību par žēlastību. Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu. Ebrejiem 4:13Apustulis Pāvils teica: "bet esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzālemē un visā jūdu zemē, kā arī pagāniem, lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi." Apustuļu darbi 26:20Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien. Jēkaba 2:24Mums ir jābīstas, ka Dievs savos svaru kausos mūs neatrod par vieglu. Pret ko mūs svērs? Jeb kas būs mūsu atsvars? - Dieva Vārds. Tas, kas rakstīts Bībelē.Sprediķa ieraksts: 24.07.2022.Lai Dievs jūs svētī!
Aug 09, 202244:58
Identitāte, Dieva bērni - Modris Ozolinkevičs

Identitāte, Dieva bērni - Modris Ozolinkevičs

Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps, un Rīgas Vasarsvētku draudzes "Dzīvības Avots" mācītājs Modris Ozolinkevičs sludina par Dieva bērnu identitāti. Daudzi šodien nezin kas viņi ir. Cilvēki ir neziņas, šaubu, un baiļu pilni, - jo tie nepazīst Dievu. Ir daļa kristiešu kuri ir pazaudējuši apziņu, ka viņi ir Dieva bērni. Tie nereti jūtas nožēlojami un cīnās ar mazvērtības kompleksiem. Otrā grāvī brauc tie, kas savu mieru un vērtību cenšas atrast nebeidzamos darbos.Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs! Romiešiem 8:15Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā Viņu nav atzinusi.1. Jāņa 3:1Sprediķa ieraksts: 17.07.2022.Mūzika: "Better View" - SWITCH / Life.ChurchLai Dievs jūs svētī!
Aug 04, 202229:13
Izkāp no kastes! - Agris Ozolinkevičs

Izkāp no kastes! - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par standartiem un rāmjiem kurus cilvēki sev uzliek. Naamans, Aramas ķēniņa karaspēka virspavēlnieks domāja, ka Elija viņu no spiltālības dziedinās tā, kā viņš to bija iztēlojies. Lai saņemtu dziedināšanu Naamanam nācās darīt to, ko tas nevēlējās, - pazemoties. Kad Jēzus saviem mācekļiem mazgāja kājas, tiem nācās pazemoties. Kāju mazgāšana bija nepieciešama, un Jēzus to vēlējās darīt. Tev šodien iespējams ir nepieciešama atbilde lūgšanai, dziedināšana, vai kas cits. Dievs nedzīvo kastē. Bet ja tu atrodies savā kastē, - izskāp! Sagatavojies, ka Dievs dara brīnumus brīnumainos veidos."Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs. Jesajas 55:8Sprediķa ieraksts: 10.07.2022.Mūzika: "Perfection" - SWITCH / Life.ChurchLai Dievs jūs svētī!
Aug 03, 202236:18
Dieva glābšanai ir konkrēts rāmis - Agris Ozolinkevičs

Dieva glābšanai ir konkrēts rāmis - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina, ka ir tikai viens ceļš, - Jēzus Kristus!Jo īpaši šodien cilvēce ir lepnuma pilna. Dzīvojot labklājībā un izvēļu pārpilnībā, cilvēks ir pieradis visu pakārtot un pielāgot savām vajadzībām. Sabiedrība domā, ka arī Dievu var staipīt kā košleni vai bikšu gumiju. Cilvēks saka "man patīk tas, bet nepatīk šis, - tāpēc to kas man nepatīk, es atmetīšu". Ja kāds Tev stāsta, ka visi ceļi ved uz vienu un to pašu gala mērķi, - tad zini, ka tie ir meli! Patiesība bieži var būt ļoti sāpīga. Tomēr Tev ir jāzin patiesība! Ceļš, kas ved uz Liepāju neaizvedīs uz Rīgu. Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.  Jāņa 14:6Sprediķa ieraksts: 03.07.2022.Mūzika: "Tēva mājās" - Nauris MalāhovsLai Dievs jūs svētī!
Jul 22, 202230:39
Tā pati ticība - Modris Ozolinkevičs

Tā pati ticība - Modris Ozolinkevičs

Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps, un Rīgas Vasarsvētku draudzes "Dzīvības Avots" mācītājs Modris Ozolinkevičs sludina par nemainīgo ticību. Tu šodien tici, jo kāds pirms tevis ticēja, izpauda savu ticību, un pildīja Dieva gribu. Dievs un Viņa Vārds nekad nemainās. Arī ticība, kas nāk no sludināšanas nemainās.Vai tu esi saņēmis ticības garu? Tā ir Dieva dāvana. To ko Dievs tev ir dāvinājis, to tev ir pienākums lietot Kungam par godu, lai arī citi uzzin par tev doto ticību, un Kristū iegūtu glābšanu. Neesi vienaldzīgs! Bez maksas esiet saņēmuši, bez maksas dodiet!Sprediķis ierakstīts: 26.06.2022.Mūzika: "Tēva mājās" - Nauris MalāhovsLai Dievs jūs svētī!
Jul 21, 202237:35
Ko tu dari ar Dieva Vārdu? - Agris Ozolinkevičs

Ko tu dari ar Dieva Vārdu? - Agris Ozolinkevičs

Draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs sludina par Dieva Vārda lietošanu. Kāda ir atšķirība starp darītājiem, un klausītājiem. Mācītājs lieto ilustrāciju, - rokas zāģi, un elektrisko zāģi. Abi instrumenti ir paredzēti vienam un tam pašam uzdevumam, - kokmateriāla sadalīšanai. Tomēr, šie instrumenti paši darbu neizdara, - tie ir jāpaņem rokās un jāpielieto. Ar Dieva Vārdu ir tāpat!Sprediķis ierakstīts: 19.06.2022.Lai Dievs jūs svētī!
Jul 20, 202244:47