Skip to main content
Spotify for Podcasters
mai ka pūnana mai

mai ka pūnana mai

By ʻAha Pūnana Leo

He hualono kēia no ke kākoʻo ʻana i ka makua Pūnana Leo i ola ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka ʻohana.

Videos of these podcasts can be viewed on the YouTube channel of the ʻAha Pūnana Leo.
Available on
Amazon Music Logo
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2.4

mai ka pūnana maiNov 17, 2023

00:00
21:46
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2.4

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2.4

Review the Pepeke Henua sentence pattern in both their positive and negative forms and continue practicing the use of kāhulu with vocabulary for the beach.

Nov 17, 202321:46
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2.3

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2.3

Review the māka painu e…ana (1)/e…ana (1), ke…nei/e…nei and ua/i in both their positive and negative forms and continue practicing the use of kāhulu with vocabulary for the beach.

Nov 03, 202320:45
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2.2

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2.2

Learn about the function of the kāhulu, review the Pepeke Painu (Kūmau & Kauoha) sentence patterns in both their positive and negative forms with vocabulary for the various types of weather.

Oct 20, 202321:58
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2.1

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2.1

Review the Pepeke ʻAike He and the Pepeke ʻAike ʻO sentence patterns in both the positive and negative forms with vocabulary for the various types of weather.

Sep 22, 202312:29
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #23

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #23

Practice the Pepeke Henua sentence pattern in both the positive and negative forms with vocabulary for the grocery store.

Jun 02, 202313:03
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #22

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #22

Learn about the kaʻi nā, the hunehelu mau and the hunehoa mā while continuing to practice the Pepeke ʻAike He sentence pattern in both the positive and negative forms with vocabulary for the grocery store.

May 27, 202321:11
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #21

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #21

Revisit the Pepeke ʻAike He sentence pattern in both the positive and negative forms with vocabulary for various types of food.

May 19, 202314:48
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #20

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #20

Review the seven papani helukahi and helulua, learn the remaining four papani helulehu and continue practicing the Pepeke ʻAike ʻO sentence pattern in both the positive and negative forms with vocabulary for various types of food.

May 12, 202319:27
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #19

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #19

Continue practicing the Pepeke ʻAike ʻO sentence pattern in both the positive and negative forms with vocabulary for various types of food.

Apr 28, 202322:59
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #18

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #18

Review again the functions of all of the māka painu with hehele, hamani and ʻaʻano verbs in both the positive and negative forms with vocabulary pertaining to sports via some interactive haʻawina.

Apr 21, 202321:15
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #17

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #17

Review the functions of all of the māka painu with hehele, hamani and ʻaʻano verbs in both the positive and negative forms with vocabulary pertaining to sports.

Apr 14, 202322:49
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #16

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #16

Learn the function of the māka painu e…ana1/e…ana2 with hehele, hamani and ʻaʻano verbs in both the positive and negative forms with vocabulary for the living room.

Mar 17, 202319:16
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #15

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #15

Learn the function of the māka painu ke…nei/e…nei with hehele, hamani and ʻaʻano verbs in both the positive and negative forms with vocabulary for the living room.

Mar 10, 202332:11
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #14

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #14

Learn the function of the māka painu ua/i with hehele, hamani and ʻaʻano verbs in both the positive and negative forms with vocabulary for the various modes of transportation.

Feb 24, 202328:32
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #13

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #13

Learn how to negate the Pepeke Painu with ʻaʻole and how to determine when to use the ʻami lauka/kuhilana i/iā with iʻoa paku and iʻoa kuhane while becoming familiar with vocabulary for the various modes of transportation.

Feb 11, 202335:52
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #12

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #12

Learn how the ʻaʻano verb is used in the Pepeke Painu while incorporating the papani helulua pronouns kāua, māua, ʻolua and lāua with vocabulary for the bedroom.

Feb 03, 202334:48
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #11

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #11

Continue practicing the Pepeke Painu in both the affirmative and negative forms with the addition of the hunekuhi mai, aku, aʻe and iho and familiarize yourself with vocabulary for items in the bedroom.

Jan 21, 202331:47
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #10

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #10

Learn about hamani and hehele verbs, the lauka and the ʻami lauka i/iā, the Pepeke Painu sentence pattern with the māka painu E/Mai, and familiarize yourself with vocabulary words for items in the bathroom.

Dec 16, 202237:36
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #9

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #9

Continue learning the Pepeke Henua sentence pattern while incorporating the 11 iʻoa henua: loko, waho, uka, kai, ʻō, ʻaneʻi, luna, lalo, waena, hope, and mua with words for the kitchen.

Nov 19, 202227:34
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #8

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #8

Further clarify the Kino ʻŌ/ʻĀ classification, learn the ʻami me, o/a, practice the Pepeke Henua, and familiarize yourself with vocabulary for the kitchen.

Nov 04, 202237:12
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #7

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #7

Learn about the two different kinds of iʻoa, the Pepeke Henua sentence pattern, and familiarize yourself with classroom vocabulary.

Oct 22, 202227:50
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #6

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #6

Learn the ʻami i/ma, further clarify the Kino ʻŌ/ʻĀ classification, and practice the Pepeke ʻAike He sentence pattern using body, family, and clothing vocabulary.

Sep 26, 202226:29
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #5

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #5

Continue learning the Pepeke ʻAike He sentence pattern while incorporating three new kaʻi, kēia, kēlā, and kēnā. Practice words for clothing.

Sep 19, 202225:29
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #4

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #4

Learn a new sentence pattern called the Pepeke ʻAike He using memeʻa, papani, and iʻoa and practice ʻohana terms.

Sep 12, 202224:54
Haʻawina ʻIke Aukahi #4 (ʻŌlelo Hawaiʻi Wale Nō)

Haʻawina ʻIke Aukahi #4 (ʻŌlelo Hawaiʻi Wale Nō)

Ka Moʻolelo ʻAha Pūnana Leo: Hōʻike manaʻo ʻo Nāmaka Rawlins no ka hoʻokumu ʻia o ka ʻAha Pūnana Leo i ka makahiki 1983 a me ka māhuahua ʻana o ka papahana i nā makahiki he 39 i hala akula.

Sep 12, 202225:52
Haʻawina ʻIke Aukahi #4

Haʻawina ʻIke Aukahi #4

Ka Moʻolelo ʻAha Pūnana Leo: Nāmaka Rawlins briefly talks about the founding of ʻAha Pūnana Leo in 1983 and how the program has grown over the last 39 years.

Sep 12, 202219:24
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #3

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #3

Learn the pronouns au, ʻoe, and ia, the kaʻi ka and ke, and continue practicing the Pepeke ʻAike ʻO sentence pattern along with ʻohana terms.

Aug 29, 202247:32
Haʻawina ʻIke Aukahi #3

Haʻawina ʻIke Aukahi #3

Ka Moʻolelo ʻŌlelo Hawaiʻi 2: A focus on the WHY of what happened in the History of ʻŌlelo Hawaiʻi to help shed a little more light on WHY we should strive to save and normalize ʻōlelo Hawaiʻi today. PART 2

Aug 17, 202226:41
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #2

Learn the kaʻi kaʻu, kāu and kāna, get an introduction to Kino ʻŌ/ʻĀ, familiarize yourself with ʻohana terms in ʻōlelo Hawaiʻi, and continue practicing the Pepeke ʻAike ʻO sentence pattern.

Aug 17, 202221:21
Haʻawina ʻIke Aukahi #2

Haʻawina ʻIke Aukahi #2

Ka Moʻolelo ʻŌlelo Hawaiʻi 1: A brief History of Hawaiian Language Part 1.

Aug 10, 202245:41
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #1

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi #1

Learn the kaʻi koʻu, kou and kona, become familiar with various parts of the body in ʻōlelo Hawaiʻi and practice the Pepeke ʻAike ʻO sentence pattern.

Aug 10, 202228:47
Haʻawina ʻIke Aukahi #1

Haʻawina ʻIke Aukahi #1

Ke Kumu Honua Mauli Ola: A quick overview of Ke Kumu Honua Mauli Ola philosophy and the four pillars of Hawaiian identity.

Aug 08, 202207:51
Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi: Ka Puana

Haʻawina ʻŌlelo Hawaiʻi: Ka Puana

Learn the function of ʻokina and kahakō in Hawaiian language and how it affects spelling and pronunciation.

Aug 08, 202237:31