Skip to main content
Spotify for Podcasters
เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

By อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

เมตตาสมาธิ โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
กระเเสจิต กระเเสความคิด กระเเสกรรม
ยามนี้สับสนวุ่นวาย ดังคลื่นใหญ่กระหน่ำจิตใจทุกๆคน

น้อมนำกระแสธรรมอันสงบเย็น ลงสู่ใจของเรา
จิตใจ สงบนิ่งผ่องใส เอิบอิ่ม เบิกบาน
จิตที่ตั้งมั่นในกุศล ย่อมไม่หวั่นไหว ในอกุศลทั้งปวง
ขอ “เมตตา” จงปรากฏกระจ่าง ต่อใจทุกดวงผู้คู่ควร
สู่ยุค “ชาววิไล”

ปฏิบัติธรรมด้วยจิตปราณีต
www.metthasamadhi.com/
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

EP145 เมตตาสมาธิ 5 พฤศจิกายน 2566

เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)Nov 07, 2023

00:00
01:09:09
 EP148 เมตตาสมาธิ 3 ธันวาคม 2566

EP148 เมตตาสมาธิ 3 ธันวาคม 2566

EP148 เมตตาสมาธิ 3 ธันวาคม 2566

Dec 04, 202301:01:46
 EP147 เมตตาสมาธิ 26 พฤศจิกายน 2566

EP147 เมตตาสมาธิ 26 พฤศจิกายน 2566

EP147 เมตตาสมาธิ 26 พฤศจิกายน 2566

Nov 26, 202301:01:39
EP146 เมตตาสมาธิ 12 พฤศจิกายน 2566

EP146 เมตตาสมาธิ 12 พฤศจิกายน 2566

EP146 เมตตาสมาธิ 12 พฤศจิกายน 2566

Nov 13, 202301:00:10
EP145 เมตตาสมาธิ 5 พฤศจิกายน 2566

EP145 เมตตาสมาธิ 5 พฤศจิกายน 2566

EP145 เมตตาสมาธิ 5 พฤศจิกายน 2566Nov 07, 202301:09:09
EP144 เมตตาสมาธิ 29 ตุลาคม 2566

EP144 เมตตาสมาธิ 29 ตุลาคม 2566

EP144 เมตตาสมาธิ 29 ตุลาคม 2566

Oct 30, 202301:13:17
EP143 เมตตาสมาธิ 15 ตุลาคม 2566

EP143 เมตตาสมาธิ 15 ตุลาคม 2566

EP143 เมตตาสมาธิ 15 ตุลาคม 2566

Oct 16, 202301:18:48
EP142 เมตตาสมาธิ 8 ตุลาคม 2566

EP142 เมตตาสมาธิ 8 ตุลาคม 2566

EP142 เมตตาสมาธิ 8 ตุลาคม 2566

Oct 09, 202358:26
EP141 เมตตาสมาธิ 1 ตุลาคม 2566

EP141 เมตตาสมาธิ 1 ตุลาคม 2566

EP141 เมตตาสมาธิ 1 ตุลาคม 2566

Oct 04, 202301:03:55
EP140 เมตตาสมาธิ 10 กันยายน 2566

EP140 เมตตาสมาธิ 10 กันยายน 2566

EP140 เมตตาสมาธิ 10 กันยายน 2566

Sep 18, 202301:10:02
EP139 เมตตาสมาธิ 3 กันยายน 2566

EP139 เมตตาสมาธิ 3 กันยายน 2566

EP139 เมตตาสมาธิ 3 กันยายน 2566

Sep 18, 202301:00:44
EP138 เมตตาสมาธิ 27 สิงหาคม 2566

EP138 เมตตาสมาธิ 27 สิงหาคม 2566

EP138 เมตตาสมาธิ 27 สิงหาคม 2566

Sep 18, 202301:02:22
EP137 เมตตาสมาธิ 13 สิงหาคม 2566

EP137 เมตตาสมาธิ 13 สิงหาคม 2566

EP137 เมตตาสมาธิ 13 สิงหาคม 2566

Sep 18, 202301:01:29
EP136 เมตตาสมาธิ 6 สิงหาคม 2566

EP136 เมตตาสมาธิ 6 สิงหาคม 2566

EP136 เมตตาสมาธิ 6 สิงหาคม 2566

Sep 18, 202301:06:33
EP135 เมตตาสมาธิ 23 กรกฎาคม 2566

EP135 เมตตาสมาธิ 23 กรกฎาคม 2566

EP135 เมตตาสมาธิ 23 กรกฎาคม 2566

Sep 18, 202301:01:13
EP134 เมตตาสมาธิ 16 กรกฎาคม 2566

EP134 เมตตาสมาธิ 16 กรกฎาคม 2566

EP134 เมตตาสมาธิ 16 กรกฎาคม 2566

Sep 18, 202301:04:12
EP133 เมตตาสมาธิ 2 กรกฎาคม 2566

EP133 เมตตาสมาธิ 2 กรกฎาคม 2566

EP133 เมตตาสมาธิ 2 กรกฎาคม 2566

Sep 18, 202301:02:01
EP132 เมตตาสมาธิ 25 มิถุนายน 2566

EP132 เมตตาสมาธิ 25 มิถุนายน 2566

EP132 เมตตาสมาธิ 25 มิถุนายน 2566

Sep 18, 202301:09:35
EP131 เมตตาสมาธิ 18 มิถุนายน 2566

EP131 เมตตาสมาธิ 18 มิถุนายน 2566

EP131 เมตตาสมาธิ 18 มิถุนายน 2566

Sep 18, 202301:18:27
EP130 เมตตาสมาธิ 4 มิถุนายน 2566

EP130 เมตตาสมาธิ 4 มิถุนายน 2566

EP130 เมตตาสมาธิ 4 มิถุนายน 2566

Sep 18, 202356:56
EP129 เมตตาสมาธิ 14 พฤษภาคม 2566

EP129 เมตตาสมาธิ 14 พฤษภาคม 2566

EP129 เมตตาสมาธิ 14 พฤษภาคม 2566

Sep 18, 202301:21:34
EP128 เมตตาสมาธิ 30 เมษายน 2566

EP128 เมตตาสมาธิ 30 เมษายน 2566

EP128 เมตตาสมาธิ 30 เมษายน 2566

Sep 18, 202301:16:19
EP127 เมตตาสมาธิ 23 เมษายน 2566

EP127 เมตตาสมาธิ 23 เมษายน 2566

EP127 เมตตาสมาธิ 23 เมษายน 2566

Sep 16, 202301:04:43
EP126 เมตตาสมาธิ 16 เมษายน 2566

EP126 เมตตาสมาธิ 16 เมษายน 2566

EP126 เมตตาสมาธิ 16 เมษายน 2566

Sep 16, 202301:06:23
EP125 เมตตาสมาธิ 9 เมษายน 2566

EP125 เมตตาสมาธิ 9 เมษายน 2566

EP125 เมตตาสมาธิ 9 เมษายน 2566

Sep 16, 202359:40
EP124 เมตตาสมาธิ 2 เมษายน 2566

EP124 เมตตาสมาธิ 2 เมษายน 2566

EP124 เมตตาสมาธิ 2 เมษายน 2566

Sep 16, 202301:04:52
EP122 เมตตาสมาธิ 12 มีนาคม 2566

EP122 เมตตาสมาธิ 12 มีนาคม 2566

EP122 เมตตาสมาธิ 12 มีนาคม 2566

Sep 16, 202301:00:55
EP121 เมตตาสมาธิ 6 มีนาคม 2566

EP121 เมตตาสมาธิ 6 มีนาคม 2566

EP121 เมตตาสมาธิ 6 มีนาคม 2566

Sep 16, 202301:07:14
EP120 เมตตาสมาธิ 5 มีนาคม 2566

EP120 เมตตาสมาธิ 5 มีนาคม 2566

EP120 เมตตาสมาธิ 5 มีนาคม 2566

Sep 16, 202301:08:16
EP119 เมตตาสมาธิ 19 กุมภาพันธ์ 2566

EP119 เมตตาสมาธิ 19 กุมภาพันธ์ 2566

EP119 เมตตาสมาธิ 19 กุมภาพันธ์ 2566

Sep 16, 202301:03:13
EP118 เมตตาสมาธิ 12 กุมภาพันธ์ 2566

EP118 เมตตาสมาธิ 12 กุมภาพันธ์ 2566

EP118 เมตตาสมาธิ 12 กุมภาพันธ์ 2566

Sep 16, 202301:09:44
EP117 เมตตาสมาธิ 5 กุมภาพันธ์ 2566

EP117 เมตตาสมาธิ 5 กุมภาพันธ์ 2566

EP117 เมตตาสมาธิ 5 กุมภาพันธ์ 2566

Sep 16, 202301:03:51
EP116 เมตตาสมาธิ 29 มกราคม 2566

EP116 เมตตาสมาธิ 29 มกราคม 2566

EP116 เมตตาสมาธิ 29 มกราคม 2566

Sep 16, 202301:06:05
EP115 เมตตาสมาธิ 22 มกราคม 2566

EP115 เมตตาสมาธิ 22 มกราคม 2566

EP115 เมตตาสมาธิ 22 มกราคม 2566

Sep 16, 202301:09:58
EP114 เมตตาสมาธิ 15 มกราคม 2566

EP114 เมตตาสมาธิ 15 มกราคม 2566

EP114 เมตตาสมาธิ 15 มกราคม 2566

Sep 16, 202358:36
EP113 เมตตาสมาธิ 8 มกราคม 2566

EP113 เมตตาสมาธิ 8 มกราคม 2566

EP113 เมตตาสมาธิ 8 มกราคม 2566

Sep 16, 202301:09:18
EP112 เมตตาสมาธิ 1 มกราคม 2566

EP112 เมตตาสมาธิ 1 มกราคม 2566

EP112 เมตตาสมาธิ 1 มกราคม 2566

Sep 16, 202301:08:46
EP111 เมตตาสมาธิ 25 ธันวาคม 2565

EP111 เมตตาสมาธิ 25 ธันวาคม 2565

EP111 เมตตาสมาธิ 25 ธันวาคม 2565

Sep 16, 202301:05:23
EP110 เมตตาสมาธิ 18 ธันวาคม 2565

EP110 เมตตาสมาธิ 18 ธันวาคม 2565

EP110 เมตตาสมาธิ 18 ธันวาคม 2565

Sep 16, 202301:06:57
EP109 เมตตาสมาธิ 11 ธันวาคม 2565

EP109 เมตตาสมาธิ 11 ธันวาคม 2565

EP109 เมตตาสมาธิ 11 ธันวาคม 2565

Sep 16, 202301:12:21
EP108 เมตตาสมาธิ 4 ธันวาคม 2565

EP108 เมตตาสมาธิ 4 ธันวาคม 2565

EP108 เมตตาสมาธิ 4 ธันวาคม 2565

Sep 16, 202301:02:14
EP107 เมตตาสมาธิ 20 พฤศจิกายน 2565

EP107 เมตตาสมาธิ 20 พฤศจิกายน 2565

EP107 เมตตาสมาธิ 20 พฤศจิกายน 2565

Sep 15, 202301:05:51
EP106 เมตตาสมาธิ 13 พฤศจิกายน 2565

EP106 เมตตาสมาธิ 13 พฤศจิกายน 2565

EP106 เมตตาสมาธิ 13 พฤศจิกายน 2565

Sep 15, 202301:05:51
EP105 เมตตาสมาธิ 6 พฤศจิกายน 2565

EP105 เมตตาสมาธิ 6 พฤศจิกายน 2565

EP105 เมตตาสมาธิ 6 พฤศจิกายน 2565

Sep 15, 202301:08:09
EP104 เมตตาสมาธิ 30 ตุลาคม 2565

EP104 เมตตาสมาธิ 30 ตุลาคม 2565

EP104 เมตตาสมาธิ 30 ตุลาคม 2565

Sep 15, 202301:04:02
EP103 เมตตาสมาธิ 23 ตุลาคม 2565

EP103 เมตตาสมาธิ 23 ตุลาคม 2565

EP103 เมตตาสมาธิ 23 ตุลาคม 2565

Sep 15, 202301:10:38
EP102 เมตตาสมาธิ 16 ตุลาคม 2565

EP102 เมตตาสมาธิ 16 ตุลาคม 2565

EP102 เมตตาสมาธิ 16 ตุลาคม 2565

Sep 15, 202301:06:55
EP101 เมตตาสมาธิ 9 ตุลาคม 2565

EP101 เมตตาสมาธิ 9 ตุลาคม 2565

EP101 เมตตาสมาธิ 9 ตุลาคม 2565

Sep 15, 202301:07:47
EP100 เมตตาสมาธิ 25 กันยายน 2565

EP100 เมตตาสมาธิ 25 กันยายน 2565

EP100 เมตตาสมาธิ 25 กันยายน 2565

Sep 15, 202301:05:47
EP99 เมตตาสมาธิ 18 กันยายน 2565

EP99 เมตตาสมาธิ 18 กันยายน 2565

EP99 เมตตาสมาธิ 18 กันยายน 2565

Sep 14, 202301:00:44
EP98 เมตตาสมาธิ 11 กันยายน 2565

EP98 เมตตาสมาธิ 11 กันยายน 2565

EP98 เมตตาสมาธิ 11 กันยายน 2565

Sep 14, 202301:08:20