Skip to main content
Spotify for Podcasters
Michal Kevicky

Michal Kevicky

By Michal Kevický

Týmto podcastom by som chcel uľahčiť prístup a počúvanie mojich zamyslení a kázní.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Krst Duchom Svätým

Michal Kevicky Jun 04, 2023

00:00
31:15
Krst Duchom Svätým

Krst Duchom Svätým

TÍ, KTORÍ HĽADAJÚ

Skutky apoštolov 1:14 Títo všetci zotrvávali jednomyseľne na modlitbe a v pokornej prosbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou, i s jeho bratmi.
Skutky apoštolov 2:1 A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu.


TÍ, KTORÍ SA LEN DÍVAJÚ

Skutky apoštolov 2:12 A žasli všetci a súc bezradní od údivu hovorili jeden druhému: Čo to chce byť?
13 Ale zase iní sa posmievali a hovorili: Naplnení sú sladkým vínom.


TÍ, KTORÍ UVERIA

Skutky apoštolov 2:37 A keď to počuli, boli hlboko dojatí, až do srdca, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia?
Skutky apoštolov 2:41 A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť,
a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší.

Jun 04, 202331:15
V Božej vôli

V Božej vôli

Ján 4:5 Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. 6 Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty, a tak si sadol k studni. Bolo asi šesť hodín. 7 Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!
Ján 4:31 Medzitým ho učeníci prosili: Rabbi, jedz!
32 On im však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. 33 Tu si hovorili učeníci medzi sebou: Vari mu niekto priniesol jesť? 34 Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. 35 Vari nehovoríte i vy sami: Ešte štyri mesiace a príde žatva? Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve!


1. PRÍLEŽITOSŤ

2. SLUŽBA

3. VERNOSŤ

May 09, 202328:37
Radosť v nebi

Radosť v nebi

VÝPRAVA ZA STRATENOU OVEČKOU

Lukáš 15:5 A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. 6 Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. 7 Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

 

HĽADANIE STRATENÉHO

Lukáš 15:9 Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou! Našla som stratenú drachmu. 10 Hovorím vám: Taká radosť je aj medzi Božími anjelmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie.

 

PRIJATIE MÁRNOTRATNÉHO

Lukáš 15:32 Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

 

NAŠE VEĽKÉ POSLANIE

Matúš 28:18 Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene  Otca i Syna i Svätého Ducha. 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.

 

1. BOŽIA RADOSŤ

2. NAŠA RADOSŤ

Apr 26, 202333:28
Viera vidí

Viera vidí

RADOSŤ VIERY

Radosť je vidieť malé svetielko uprostred veľkej tmy.

Nikdy nepochybuj vo tme o tom, čo ti Boh povedal vo svetle.

Chváľ Boha teraz, aby si sa potom nemusel hanbiť za tvoje postoje.


List Hebrejom 11:1 Viera je zárukou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme,

List Rimanom 8:24 Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? 25 Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.

Prvý Korinťanom 2:9 Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočuloa čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. 10 Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.

Druhý Korinťanom 4:16 Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 17 Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, 18 keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.

List Hebrejom 12:1 Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. 2 Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti(1), ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu.(1) Var.: pre radosť. 3 Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.

Apr 16, 202335:42
Božia prítomnosť

Božia prítomnosť

Exodus 14:19 Nato sa Boží anjel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich.   20Takto sa dostal medzi tábor egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný a na druhej osvecoval noc, takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým.

Matúš 5:10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  11Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.  12Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Matúš 10:16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. 17Majte sa na pozore pred ľuďmi! Budú vás totiž vydávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach. 18Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 19 Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. 20Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

1. BOŽÍ ANJEL

2. BOH JE S NAMI

3. BOH JE V NÁS

Mar 06, 202333:18
Túžby srdca

Túžby srdca

Žalmy 37:1 Dávidov. (álef)Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia! 2Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvädnú ako zelená bylina.
3 (bét)Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. 4Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce.
5 (gimel)Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. 6Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu.  7 (dálet)Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech, a nad tým, kto je zákerný. 8 (hé)Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému! 9 Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu.


1.SRDCE JE PRAMEŇ

2.SRDCE PRE BOHA

3. TÚŽBY SRDCA

Feb 27, 202337:08
Posilnení milosťou

Posilnení milosťou

2.Timotejovi 2:1 Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

2.Korinťanom 4:1 Preto keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli, neochabujeme.

Zmocnenie je   V MILOSTI:

Božia milosť nás dvíha spod bremena výkonu Božia milosť  nás dvíha z odsúdenia Božia milosť nás zmocňuje


13.1.2023 Spoločenstvo Pavol, Levoča

Feb 12, 202339:02
Premieňajúca moc radosti

Premieňajúca moc radosti

Izaiáš 61:1 Duch Pána, Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie, 2ohlásiť rok Hospodinovej priazne, deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným, 3 aby som na sionských zarmútených položil veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútku a slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil. 4Vybudujú staré ruiny, postavia zrúcaniny predkov, obnovia spustošené mestá, zrúcaniny mnohých pokolení. 5Povstanú cudzinci a budú pásť vaše stáda, cudzozemci budú vašimi roľníkmi a vinohradníkmi. 6Vy sa však budete volať kňazmi Hospodina, budú vás volať služobníkmi nášho Boha. Budete požívať blahobyt národov a ich sláva sa stane vašou chválou. 7Namiesto vašej hanby zdedíte dvojitý podiel, namiesto potupy sa budete radovať z vášho osudu; lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobný podiel, budete mať večnú radosť.


1.NAMIESTO

2.HODNOTA krása namiesto popola

3.IDENTITA radosť namiesto smútku

3.POSLANIE chvála namiesto mdloby

Feb 06, 202334:20
Ako čerpať z Božej radosti

Ako čerpať z Božej radosti

List Efezanom 5:18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom 19 hovoriac  si navzájom žalmami a hymnami  a duchovnými piesňami spievajúc  a hudúcvo svojom srdci Pánovi,   20 ďakujúcvždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi...


1. Spoločenstvo, kde Pán Boh je témou

2. Uctievanie, kde Pán Boh je cieľom a túžbou

3. Vďačnosť - vždy (hneď) a za všetko - keď náš dobrý Boh je na pozadí všetkého

Jan 16, 202314:46
Radosť Hospodinova je našou silou

Radosť Hospodinova je našou silou

Nehemiáš 8, 1 Vtedy sa zhromaždil všetok ľud do jedného na námestie pred Vodnou bránou a požiadali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorú Hospodin dal ako príkaz Izraelu. 2 Nato v prvý deň siedmeho mesiaca kňaz Ezdráš priniesol zákon pred zhromaždenie mužov i žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvali. 3 Čítal z neho na námestí pred Vodnou bránou od svitania do poludnia...
9 Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz-zákonník Ezdráš i levíti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu: Svätý je tento deň nášmu Bohu, Hospodinovi; netrúchlite teda a neplačte! Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. 10 Ďalej im povedal: Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou.

Filipským 4, 4 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!
5 Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! 6O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. 8 Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! 9 Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.


1. ZMOCNENIE

2. OCHRANA

Jan 04, 202327:56
Špeciál december 2022
Dec 26, 202210:05
Jóbove povzbudenia k vytrvalosti

Jóbove povzbudenia k vytrvalosti

VYTRVALOSŤ

Jakubov list 5:7 Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. 8 Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. 9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi! 10 Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. 11 Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je milosrdný a ľútostivý.

1. Všetci prechádzame skúškou

2. Nemáme všetky odpovede

3. Nepochybujme o Bohu!

4. Náš Vykupiteľ žije

Dec 11, 202236:04
Nič menej ako úcta

Nič menej ako úcta

Obnova stratenej cnosti úcty

1.hodnota, cena

2.česť, a) úcta, b) počestnosť, c) pocta, d) odmena, honorár


Na počiatku stvoril Boh nebo i zem: úcta k Stvoriteľovi a Jeho dielu

Boh stvoril človeka na svoj obraz: úcta k človeku

Boh buduje cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu: úcta v cirkvi a k cirkvi


List Rimanom 12:10 Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
Prvý Petrov list 2:17 Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite!

Dec 10, 202235:04
1. Mária Magdaléna: Chcem byť

1. Mária Magdaléna: Chcem byť

Campfest 2022

téma: Chcem byť

Oct 12, 202229:41
Nič menej ako odpustenie
Oct 10, 202231:20
Nič menej ako...

Nič menej ako...

Cirkev - spoločenstvo veriacich

Prečo existuje cirkev Boží zámer Sebadarovanie

Cirkev - spoločenstvo v Duchu Svätom

Prečo existuje cirkev Boží dom Spoločenstvo lásky

Celú sériu kázní NIČ MENEJ AKO nájdete tu: https://bjbviera.sk/nic-menej/ 

Oct 10, 202233:34
3. Zmena mesta

3. Zmena mesta

Matúš 28:18 Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda  a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.

Skutky apoštolov 1:5 Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. 8 Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.

Skutky apoštolov 8:4 Tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a hlásali slovo evanjelia. 5 Filip zišiel do mesta Samárie a ohlasoval im Krista. 6 Zástupy pozorne sledovali, čo Filip hovorí, keď jednomyseľne počúvali a videli znamenia, ktoré robil. 7 Veď z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia, mnohí ochrnutí a chromí boli uzdravení. 8 A v tom meste zavládla veľká radosť.

Zmena postoja: bližšie k strateným

1.  Zmocnenie byť svedkom Ježiša Krista

2.  Perspektíva evanjelia pre celý svet

3.  Zmena môjho mesta

Ak vieš, že Boh sa zaujíma o mesto kde žiješ a ľudí v tvojom okolí a posiela ťa k nim...

Ako to mení tvoj pohľad a záujem o nich?


Celá séria ZMENA: https://bjbviera.sk/zmena/ 

Aug 29, 202226:17
4. Boh Otec: Miesto
Aug 23, 202237:03
3. Boh Otec: Zaľúbenie
Aug 23, 202244:04
2. Boh Otec: Láska
Aug 23, 202241:51
1. Boh Otec: Identita
Aug 23, 202236:35
2. Zmena cirkvi

2. Zmena cirkvi

Zjavenie Jána 1:10 Bol som v duchu v deň Pánov  a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby, 11 ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, prvý aj posledný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmim sborom, ktoré sú v Ázii: do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tyatír, do Sárd, do Filadelfie a do Laodicee. 12 A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a v prostredku medzi siedmimi svietnikmi som videl podobného Synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. 20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto : Sedem hviezd sú anjeli siedmich sborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov.

Ježiš je Pánom cirkvi

1. Spojenie s Bohom

2. Spojenie so svetom


Ak vieš, že Boh nás robí súčasťou cirkvi a ako cirkev nás vysiela do sveta...

Ako to mení tvoj záväzok k cirkvi / zboru a tvoj pohľad na náš zbor?

Jul 10, 202234:09
1. Moja zmena

1. Moja zmena

Ján 3,16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.  18 Kto verí v neho, nebude od súdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19 A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.  20 Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboly trestané jeho skutky. 21 Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boly zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.

Štyri premieňajúce otázky

1. Existuje Boh?

2. Zaujíma sa Boh o svet?

3. Zaujíma sa Boh aj o mňa?

4. Zaujíma sa Boh aj o to čo robíme?


Ak vieš, že Boh sa zaujíma o teba a o to čo robíš...

Ako to mení tvoj život a to čo robíš?

Jul 10, 202228:09
21. Duchovné dedičstvo

21. Duchovné dedičstvo

Jun 19, 202232:17
20. UČENÍCTVO
May 30, 202236:20
19. Božia odpoveď v čase krízy
May 23, 202226:55
18. Stretnutie s Bohom
May 09, 202234:12
17. Na ceste
May 01, 202231:03
16. Na púšti
Apr 24, 202227:40
Otvorený hrob

Otvorený hrob

Otvorený hrob (Mk 16,1-8; 1K 15; L 24,34)

Ježišov hrob zostal prázdny Naše hroby zostanú prázdne Naše dnešné hroby
Apr 18, 202233:02
Hľadajú sa vodcovia

Hľadajú sa vodcovia

Debora a Barák  (Sud 4-5)

Lekcia pre apoštolov (J 13,1-9)

Apr 10, 202236:43
15. Boží dážď
Apr 04, 202232:28
14. Boží oheň
Mar 14, 202236:12
13. Vždy ide o naše srdce
Mar 07, 202230:53
12. Miesto pre Božiu odpoveď
Mar 01, 202233:49
11. Modly v našom náboženstve
Feb 06, 202228:19
10. Modly v našom srdci

10. Modly v našom srdci

Prvá kniha kráľov 18:18 Odvetil: Nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu skazu, lebo ste opustili príkazy Hospodina a pridržiavate sa baálov.
19 Teraz však zvolaj ku mne na vrch Karmel všetok Izrael a štyristopäťdesiat prorokov Baálových a štyristo prorokov Ašéry, ktorí jedávajú zo stola Ízebel.  20 Achábrozoslal pozvanie všetkým Izraelitom a zvolal prorokov na vrch Karmel.  21 Tu pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: Dokedy budete ťahať na dve strany? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho, ak je ním Baál, choďte za ním! Ľud mu nič neodpovedal.

Matúš 6:24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.

Prvý Jánov list 2:15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.  16 Veď nič z toho, čo je vo svete: žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z Otca, ale zo sveta.  17 A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou.
Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky.

Zjavenie Jána 3:14 Anjelovi cirkvi v Laodiceinapíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia: 15Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiežby si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. 17 Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. 18Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom, a tak zbohatol, i biele  rúcho, a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty; a masť na pomazanie očí, aby si videl.
19 Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa!  20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto
počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.  21 Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón.  22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí   cirkvám.

Jan 30, 202235:37
Božie kráľovstvo. TWC 16.10.2021

Božie kráľovstvo. TWC 16.10.2021

1. Kráľovstvo lásky

2. Kráľovstvo obete

3. Misia kráľovstva

Jan 18, 202202:04:40
9. V čase Božích súdov

9. V čase Božích súdov

Boh nám dáva milosť a čas ku pokániu a zmene Boh nám nastavuje zrkadlo a odhaľuje naše srdcia • Boh na prvom mieste • Starostlivosť služba iným • Spoločenstvo • Modlitba ako samozrejmosť • Biblia • Spev

Prvá kniha kráľov 18:2 Eliáš sa mu šiel ukázať. V Samárii sa však rozmohol hlad. 3 Acháb si zavolal Obadju, správcu paláca, ktorý bol horlivým ctiteľom Hospodina. 4 Keď Ízebel hubila Hospodinových prorokov, Obadja sa ujal sto prorokov, ukryl ich po päťdesiatich mužoch v jaskyni a zaopatril ich chlebom a vodou. 5 Acháb prikázal Obadjovi: Zájdi ku všetkým vodným prameňom a ku všetkým potokom v krajine. Možno sa nájde tráva, aby sme uživili kone i mulice a nemuseli zabíjať dobytok. 6 Nato si rozdelili územie, ktorým mali prejsť. Acháb sa pobral sám jednou cestou, Obadja sám druhou. 7 Obadja bol práve na ceste, keď zrazu stretol Eliáša. Keď ho spoznal, padol na tvár a spýtal sa: Si to ty, Eliáš, môj pane? 8 Odpovedal: Áno, som. Choď povedať svojmu pánovi, že je tu Eliáš. 9 On na to: Čím som sa prehrešil, že vydávaš svojho služobníka na istú smrť Achábovi do rúk? 10 Akože žije Hospodin, tvoj Boh, niet národa ani kráľovstva, kam by ťa môj pán nebol poslal hľadať. Keď tvrdili, že ťa niet, muselo kráľovstvo alebo národ odprisahať, že ťa nenašli. 11 A ty teraz hovoríš: Odkáž svojmu pánovi, že je tu Eliáš. 12 Možno ťa po mojom odchode Duch Hospodina odnesie neviem kam, ja však musím podať Achábovi hlásenie a ak ťa nenájde, zabije ma. Tvoj služobník je predsa od svojej mladosti ctiteľom Hospodina. 13 Azda oznámili môjmu pánovi, čo som vykonal, keď Ízebel vraždila Hospodinových prorokov, ako som ukryl z nich sto mužov, po päťdesiatich v jaskyni a zaopatroval ich chlebom a vodou. 14 Ty však teraz vravíš: Odkáž svojmu pánovi, že je tu Eliáš. Veď ten ma zabije. 15 Eliáš povedal: Akože žije Hospodin zástupov, v službe ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. 16 Obadja šiel v ústrety Achábovi a podal mu hlásenie. Nato vyšiel Acháb v ústrety Eliášovi. 17 Keď ho uzrel, povedal mu: Tak si tu, nositeľ skazy Izraela! 18 Odvetil: Nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu skazu, lebo ste opustili príkazy Hospodina a pridržiavate sa baálov.

Izaiáš 26:8 Na ceste tvojich súdov, Hospodin, dúfame v teba, tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše. 9 Moja duša túži po tebe za noci, aj duch v mojom vnútri ťa hľadá za úsvitu. Keď svoje súdy vykonávaš na zemi, obyvatelia sveta sa priúčajú spravodlivosti.

Prvý Petrov list 4:15 Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všetkého. 16 Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. 17 Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evanjeliu? 18 A: ak sa spravodlivý ledva zachráni,kam sa podeje bezbožný a hriešnik? 19 Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi.

Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk

Jan 09, 202228:45
8. Faktor času
Dec 26, 202120:40
Transformácia: Ako v nebi, tak i na zemi TWC 17.10.2021

Transformácia: Ako v nebi, tak i na zemi TWC 17.10.2021

Skutky 9:1  A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi 2  a vyžiadal siod neho listy na synagógyv Damasku, aby prívržencov toho učenia, aktam niektorých nájde, poviazaných priviedoldo Jeruzalema, mužov aj ženy. 3  Ako šiela blížil sak Damasku, ožiariloho odrazu svetloz neba; 4  padol na zema počul hlas, ktorýmu vravel: Saul, Saul, prečoma prenasleduješ? 5  A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedalmu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6  Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc saa diviac, spytoval sa(Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal: Vstaňa choďdo mestaa povedia ti, čo máš robiť. 7  A mužovia, ktorí šlis ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. 8  Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel; i vzaliho za rukya zaviedlido Damasku. 9  A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil.

Od práce pre Pána k Pánovej práci. Od spravodlivosti pred Pánom k Pánovej spravodlivosti. Od sebaistoty k bezmocnosti. Od vedomostí o Pánovi k poznaniu Pána. Od vlastných ciest k Pánovmu povolaniu. Od nezávislosti ku životu v spoločenstve. Od používania Pána k používaniu Pánom.
Dec 19, 202105:07
7. Kráľovstvo vzťahov: srdce otca 2

7. Kráľovstvo vzťahov: srdce otca 2

Prvá kniha kráľov 17:17 Potom ochorel syn domácej panej. Jeho choroba bola natoľko vážna, že sa uňho nejavili známky života.  18 Eliášovi vyčítala: Čo si sa zastarel do mňa, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť vinu a usmrtiť mi syna? 19 Eliáš jej povedal: Daj mi svojho syna! Potom jej ho vzal z lona a vyniesol ho do hornej miestnosti, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko 20 a volal k Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, chceš azda i na vdovu, u ktorej som hosťom, uvaliť nešťastie, keď jej usmrcuješ syna? 21 Potom sa tri razy sklonil nad dieťaťom a volal k Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, oživ, prosím, toto dieťa. 22 Hospodin vypočul Eliáša, život sa vrátil do dieťaťa a ožilo. 23 Nato vzal Eliáš to dieťa, preniesol ho z hornej miestnosti dnu a odovzdal ho jeho matke. Povedal: Pozri, tvoj syn žije! 24 Žena odvetila Eliášovi: Teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo Hospodina tebou zvestované je pravdivé.

Lukáš 6:12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu.
13 Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi. 17 Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema, i z týrskeho a sidonského pobrežia.

Ján 17:5 A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet!
6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne; a oni zachovali tvoje slovo. 7 Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba; 8 lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. 9 Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 10 A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje a ja som v nich oslávený.

Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk

Dec 05, 202125:42
6. Kráľovstvo vzťahov: srdce otca 1

6. Kráľovstvo vzťahov: srdce otca 1

Prvá kniha kráľov 17:13 Eliáš jej však povedal: Neboj sa, choď a urob, čo si povedala. No urob z toho najprv malý posúch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. 14 Lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Múky v hrnci neubudne ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. 15 Odišla i urobila, ako prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. 16 Múky v hrnci neubúdalo ani nádoba s olejom sa nevyprázdňovala podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš.

Prvý Jánov list 2:12 Píšem vám, dieťatká, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. 13 Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým.14 Píšem vám, deti, že ste poznali Otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní, a že slovo Božie zostáva vo vás, a zvíťazili ste nad tým zlým.

Matúš 1:20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.
Matúš 2:13 Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil.
19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel vo sne zjavil Jozefovi v Egypte 20 a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život dieťatku, pomreli.
Lukáš 2:41 Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.

Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk

Nov 28, 202123:15
Zacheus: muž, ktorý chcel niečo viac

Zacheus: muž, ktorý chcel niečo viac

Lukáš 19:1 Potom vošiel do Jericha.

2 A tu, muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý,

3 túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy.

4 Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť.

5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.

6 On chytro zišiel a s radosťou ho prijal.

7 Všetci, ktorí to videli, reptali: K hriešnemu človeku si vošiel oddýchnuť.

8 Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne.

9 Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom.

10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo

Oct 16, 202136:59
5. Kráľovstvo vzťahov: srdce viery

5. Kráľovstvo vzťahov: srdce viery

Prvá kniha kráľov 17:10 Tak sa vybral do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. 11 Keď ju šla nabrať, zavolal na ňu: Prines mi so sebou aj kúsok chleba. 12 Povedala: Akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Práve zbieram pár kúskov dreva a potom pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, čaká nás smrť. 13 Eliáš jej však povedal: Neboj sa, choď a urob, čo si povedala. No urob z toho najprv malý posúch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. 14 Lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Múky v hrnci neubudne ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. 15 Odišla i urobila, ako prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť.

Lukáš 4:25 Pravdu vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zavrelo
a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. 26 Ale Eliáš nebol poslaný k nijakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty.

Matúš 15:21 Odtiaľ sa Ježiš pobral do okolia Týru a Sidonu. 22 Tu vyšla istá kanaánska žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. 23 On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. 24 Odpovedal im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. 25 No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi! 26 On jej však povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.27 No ona povedala: Áno, Pane, veď aj šteňatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš! A v tú hodinu jej dcéra ozdravela.

Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk

Oct 10, 202130:13
4. Kráľovstvo vzťahov: srdce misionára

4. Kráľovstvo vzťahov: srdce misionára

Prvá kniha kráľov 17:8 Hospodin oslovil Eliáša: 9 Zober sa a odíď do Sarepty, ktorý patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. 10 Tak sa vybral do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem.

Matúš 5:13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!

Matúš 15:21 Odtiaľ sa Ježiš pobral do okolia Týru a Sidonu. 22 Tu vyšla istá kanaánska žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. 23 On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. 24 Odpovedal im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. 25 No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi! 26 On jej však povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.27 No ona povedala: Áno, Pane, veď aj šteňatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš! A v tú hodinu jej dcéra ozdravela.

Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk

Oct 10, 202129:05
3. Život v skrytosti: Božie zabezpečenie
Oct 03, 202124:33
2. Život v skrytosti: Skrytý život s Bohom
Oct 03, 202129:33
1. Stáť pred Božou tvárou
Sep 26, 202134:21
Atmosféra dôvery

Atmosféra dôvery

1. Vedomie vlastnej nedôveryhodnosti

2. Transparentný zápas o nasledovanie Krista

3. Autentická láska

4. Pozitívny praktický príklad

Prvý Jánov list 1:7 Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Prvý Jánov list 3:18 Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo.

Prvý Jánov list 4:19 My milujeme, lebo on nás miloval prvý. 20Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. 21A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

Aug 23, 202130:15
Dvaja nepriatelia

Dvaja nepriatelia

1. Idealizmus

2. Rezignácia

Druhá kniha kráľov 13:14 Keď Elizeusupadol do smrteľnej choroby, prišiel k nemu izraelský kráľ Jóaš. Rozplakal sa nad ním a zvolal: Otec môj, otec môj, vozy Izraela a jeho jazdci! 15 Elizeus mu povedal: Vezmi luk a šípy! Priniesol mu luk a šípy. 16Izraelskému kráľovi prikázal: Napni luk! Keď to urobil, položil si Elizeussvoje ruky na ruky kráľove. 17Prikázal: Otvor okno na východ! Otvoril. Elizeusnato: Vystreľ! Vystrelil. Poznamenal: Je to víťazný šíp Hospodina a šíp víťazstva nad Aramom. Pripravíš Sýrčanom v Afékuzdrvujúcu porážku. 18Povedal ďalej: Vezmi šípy! Keď ich vzal, prikázal izraelskému kráľovi: Bodaj do zeme! Trikrát zabodol a prestal. 19 Boží muž sa preto na neho nahneval a zvolal: Mal si zabodnúť päť až šesťkrát. Spôsobil by si tým Aramu zdrvujúcu porážku. Takto iba tri razy porazíš Aram.

Aug 23, 202127:60
Na ceste dôvery

Na ceste dôvery

Rast v osobnej integrite - cirkev ako formujúce spoločenstvo kresťanov.

1. Buď súčasťou spoločenstva kresťanov

2. Buď pravdivý

3. Buď transparentný

4. Buď v kruhu ľudí budujúcich dôveru

Prvý Timotejovi 4:12 Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote.

List Hebrejom 10:24 Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. 25Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.

List Hebrejom 12:6 lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. 7Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne?

Aug 09, 202133:55
Dôveryhodnosť

Dôveryhodnosť

Buď dôveryhodným človekom!

Prvý Timotejovi 4:12 Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote.

prejavy nedostatku integrity cirkev ako formujúce spoločenstvo
Jul 26, 202132:45
Obnova dôvery

Obnova dôvery

Sk 6,1-7; 15,1-41; 1K 1,19-15; 3,1-7; Mt5,9

"Veľká 5-ka" - dôvody straty dôvery v cirkvi:

1.Záujmové skupiny

2.Zákon verzus milosť

3.Skúsenosť v spolupráci

4.Identifikácia s vodcom/skupinou

5.Konflikt / narušenie vzťahu

Obnova dôvery:

1.Modlitba

2.Iniciatíva

3.Pochopenie

4.Sebareflexia

5.Komunikácia

6.Spolupráca

7.Obnova vzťahu

Jul 16, 202135:06
Príbeh jednej dôvery

Príbeh jednej dôvery

Kľúčová úloha dôvery v spolupráci kresťanov.

Útok nepriateľa na našu dôveru.

Možnosť obnovenia dôvery vo vzťahu a spolupráci.

Sk 11,24-26; 15,36-41; Kol4,10; 2 Tim4,11

Jul 01, 202132:24
Spolupráca kresťanov

Spolupráca kresťanov

Spolupráca kresťanov - dielo Ducha Svätého

1. úcta

2. účel

Skutky apoštolov 2:42 A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. 43 A prišla bázeň na každú dušu, a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. 44 A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. 45 Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. 46 A každodenne zotrvávajúc jednomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca, 47chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň.
4:32 A toho množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša, a ani jeden z nichnehovoril o ničom z toho, čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali všetko spoločné. 33 A apoštolovia vydávali sveľkou mocou svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, a veľká milosť bola na nich na všetkých. 34 Lebo ani nebolo nikoho medzi nimi núdzneho; lebo všetci, ktorí boli majiteľmi polí alebo domov, predávali icha nosili peniaze za to, čo ktorí predali, 35a kládli k nohám apoštolov, a rozdávalo sa každému podľa toho, ako to ktorý potreboval.

May 23, 202128:45
Nežijeme pre seba

Nežijeme pre seba

Skutky apoštolov 26:16 Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby si sa stal mojím služobníkom a svedkom toho, čo si videl, i toho, čo ti ukážem; 17vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam,  18 aby si im otvoril oči, aby sa odvrátili od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvätení vierou vo mňa.

Apoštol Pavel: dostal víziu; prijal víziu; šiel za víziou; mal svoje PRETO

May 09, 202129:45
TWC svedectvo: Identita - boj viery

TWC svedectvo: Identita - boj viery

Boj viery

Nič v nasledovaní Pána a našom povolaní, naše obdarovanie, ovocie, Boží zámer... nič sa nestane len tak samé od seba bez boja. Je to boj viery.

Nie len duchovný boj s neviditeľným nepriateľom. Je to boj uprostred naše mysli a srdca so sebou samým, so svojim egom. Je to boj o to, či si to budem chcieť zaslúžiť, alebo zostanem závislý na Božej milosti.

Nie je to boj o to, aby som „sa na to cítil“, aby som „bol kvalifikovaný a dostatočne pripravený“, aby som „bol ako niekto iný...“ Nie!. Je to boj viery. Je to o tom, či v každom okamihu budeš veriť Bohu,  Jeho milosti a zasľúbeniam, alebo uveríš sebe, ľuďom a okolnostiam. Je to boj viery. Je to boj.

Tak sa vzchop a bojuj!

· Aké sú tvoje výhovorky a argumenty “prečo nie...” na Božie povolanie v tvojom živote?

· Skús si úprimne odpovedať do akej miery ťa ovplyvňuje to, čo si myslíš, že si iní ľudia o tebe myslia v porovnaní s tým, čo si o tebe myslí Boh?

Apr 17, 202118:21
7. Pokorený milosťou
Apr 10, 202127:32
6. Pokorený láskou
Apr 01, 202126:43
5. Desivá pokora
Mar 26, 202126:12
4. Škola pokory
Mar 14, 202131:23
3. Cesta pokory
Feb 28, 202127:25
2. Excelencia pokory
Jan 22, 202128:47
1. Časová os pokory
Jan 10, 202126:23
9. Pokora
Dec 26, 202022:37
8. Vyhnúť sa zlému
Dec 13, 202034:29
7. Usilovnosťou k úspechu
Nov 30, 202029:39
10. Sebazapretie

10. Sebazapretie

Strážna brána

Doteraz sme sa venovali obnove 8 brán Jeruzalema za čias Nehemiáša. V 3.kapitole knihy Nehemiáš sa spomínajú ešte dve brány zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Tieto brány sú obrazom obnovy strategicky dôležitých oblastí (brán) v našom živote.

Východná brána, na ktorú sa pozrieme, tiež ukazujú na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebuje obnovu:

Nehemiáš 3:31 Za ním opravoval Malkija, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov oproti Strážnej bráne až po prístrešok na rohu.

Strážna brána smerovala na východ od Jeruzalema smerom na Getsemane. A už asi aj tušíte, že v našom živote predstavuje veľmi dôležitú oblasť našej viery: miesto, kde bojujeme o naše osobné určenie a kde ide buď o naše sebazapretie a odovzdanie sa Bohu, alebo naopak.

Ak v srdci očakávame nášho Pána, tak nám to pripomína, že raz budeme pred Kristom vydávať počet z toho, čo sme urobili s Jeho povolaním a ako sme sa postavili k jeho vôli pre náš život. A to predstavuje Strážna brána. Tiež smerovala na východ a zrejme bola najbližšie Getsemanskej záhrade, kde sa náš Pán modlil: „nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa“. Jej meno, je odvodene od hebr. koreňa PKD a má tieto významy: dohliadať, mať dohľad, byť pod dohľadom, dozerať, byť poverený správou, povolaný do služby, byť povolaný, odvedený. Zrejme na tomto mieste sa konali prehliadky brancov, ustanovovania do služby a podobne.

Tiež je zaujímavé, že ju opravoval jeden zo zlatníkov, čo nám jasne ukazuje na čistenie a spracovanie zlata a teda na preskúšanie našej viery, ktorá má byť „omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom“ (1Pt 1,7; Jk 1,3).

Pozrime sa úprimne na tieto oblasti našej viery: Ako sme na tom s našim sebazapretím na miestach Getsemane v našom živote, kde sa križuje naša vôľa s Božou? Rozhodujeme sa pre Božiu, alebo našu cestu; pre širokú, alebo úzku cestu; pre širokú, alebo úzku bránu?

Ako obstála/stojí naša viera v ťažkých skúškach (Getsemane = lis na olej)? Čo sme robili a čo robíme v najťažších momentoch a obdobiach života?


Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 

Nov 25, 202006:51
9. Pánov súd

9. Pánov súd

Východná brána

Doteraz sme sa venovali obnove 8 brán Jeruzalema za čias Nehemiáša. V 3.kapitole knihy Nehemiáš sa spomínajú ešte dve brány zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Tieto brány sú obrazom obnovy strategicky dôležitých oblastí (brán) v našom živote.

Východná brána, na ktorú sa pozrieme, tiež ukazujú na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebuje obnovu:

Nehemiáš 3:29 Za nimi opravoval oproti svojmu domu Immérov syn Cádok a za ním opravoval strážca Východnej brány Šekanjov syn Šemaja.

Východná brána smerovala na východ od Jeruzalema teda smerom na Olivovývý vrch. V našom živote predstavuje veľmi dôležitú oblasť našej viery: Očakávanie nášho Kráľa pri jeho druhom príchode.

Zrejme práve východnou bránou vchádzal Ježiš do Jeruzalema sediaci na osliatku za pokriku davu ľudí „Hosana Synovi Dávidovmu!“. Dnes je táto brána zamurovaná a je známa pod menom Zlatá brána. Podľa tradície Židov bude zamurovaná až pokiaľ nepríde ich Mesiáš, ktorý vzkriesi mŕtvych. Práve preto je práve na tomto mieste najznámejší židovský cintorín.

Túto bránu opravoval Šemajah (v hebr. to znamená „Hospodin vypočul, Vypočutý Bohom“), syn Šekanejahov (v hebr. „Usídlil sa Hospodin, prebývajúci, prítomný..“) – strážca tejto brány. Táto brána predstavuje našu pozornosť (stráženie) upriamený na Krista a Jeho druhý príchod: svoje oči pozdvihujeme k slnku spravodlivosti (Mal 3,20) na Krista a nebo (Kol 3,1-2). Ide o našu perspektívu neba a naše nastavenie na večný život s Kristom.

Takéto nastavenie nám pripomína, že raz budeme pred Kristom vydávať počet z toho, čo sme urobili s Jeho povolaním a ako sme sa postavili k jeho vôli pre náš život.

Pozrime sa úprimne na túto oblasť našej viery:

Sme naozaj úplne upriamení na nebo a pripravení na Pánov druhý príchod, aby sme Ním boli nájdení ako verní?


Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 

Nov 23, 202008:05
8. Sila k boju

8. Sila k boju

Konská brána

3.kapitola knihy Nehemiáš opisuje obnovu hradieb a brán zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Obrazne môže byť pre nás mapou obnovy strategicky dôležitých hraníc (hradieb) a oblastí (brán) v našom živote.

Konská brána, na ktorú sa ú pozrieme, tiež ukazuje na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebujú obnovu:

Nehemiáš 3:28 Povyše Konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu.

Ako Vodná, tak aj Konská brána sa nachádzala na východnej časti južného Jeruzalema. Teda bola to časť mesta medzi Dávidovým mestom a medzi chrámovou horou. Na tomto mieste si zrejme potom neskoršie postavil svoj palác kráľ Šalamún.

Aj túto bránu opravovali ľudia pracujúci v chráme a starajúci sa o jeho prevádzku a o uctievanie Boha. Vodnú bránu opravovali chrámoví nevoľníci, ale Konskú bránu opravovali sami kňazi, ktorí v jej blízkosti mali svoje domy. Oni boli oddelení pre celoživotné kňazstvo. Dodržiavali vlastné predpisy a životný štýl prispôsobený iba tejto jedinej úlohe. V celej Biblii kone obrazne reprezentujú silu, boj, odolnosť. Niekedy až v tom negatívnom význame, keď sa človek spolieha na vlastnú silu. Táto brána predstavuje našu bojovú schopnosť kresťana a oddelenosť pre Boha ako je vojak naozaj oddelený len pre svoje poslanie (2 Tim 2,4). Proste sme tu pre Pánovu misiu (Ef 2,10), potrebujeme si obliekať ako vojaci celú Božiu výzbroj (Ef 6,11) a bojovať dobrý boj viery (1 Tim 6,12).

Pozrime sa, či táto oblasť nepotrebuje zásadnú rekonštrukciu a obnovu v našom živote:

Ako som na tom ako Jeho vojak v Jeho armáde s mojou oddanosťou, pohotovosťou a ochotou bojovať za veci jeho kráľovstva?


Celé séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 

Nov 21, 202006:60
7. Božie slovo

7. Božie slovo

Vodná brána

3.kapitola knihy Nehemiáš opisuje obnovu hradieb a brán zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Obrazne môže byť pre nás mapou obnovy strategicky dôležitých hraníc (hradieb) a oblastí (brán) v našom živote.

Vodná brána, na ktorú sa ú pozrieme, tiež ukazuje na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebuje obnovu:

Nehemiáš 3:26 Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele a opravovali až po miesto oproti Vodnej bráne na východe a po vyčnievajúcu vežu. 27 Za nimi opravovali Tekóania ďalší úsek spred veľkej vyčnievajúcej veže až po hradbu na Ófele.

Táto brána sa nachádzala na východnej časti južného Jeruzalema a pri nej bola hradba okolo vrchu Ófel (v hebr. opuch, hrbolec, pahorok, kopec, vrch). Teda bola to časť mesta medzi Dávidovým mestom a medzi chrámovou horou. Na tomto mieste si zrejme potom neskoršie postavil svoj palác kráľ Šalamún.

Opravovali ju ľudia pracujúci v chráme a starajúci sa o jeho prevádzku a o uctievanie Boha. Vodnú bránu opravovali chrámoví nevoľníci – v henr. Netineji = darovaní, poddaní... Boli to ľudia, najčastejšie nie zo židovstva, ktorí sa buď dobrovoľne odovzdali tejto práci, alebo pozdejšie, ktorých ako otrokov darovali iní králi tým Izraelským (pozdejšie Júdskym). Vodná brána viedla k hlavnému vodnému zdroju – prameňu Gíchon a pri nej bolo námestie, kde Nehemiáš celý deň vyučoval Boží zákon (Neh 8,2-4) a kde prebiehala hlavná časť sviatku stánkov.

V NZ čítame o umytí vodou Božieho slova (J 15,3; Ef 5,26) a aj o tom, že ak má tento kúpeľ naozaj zaúčinkovať, potrebujeme sa podrobiť pravde Božieho slova, aplikovať ho vo svojom živote (Jak 1,22-25; Mt 7,24-27). Doslova sa potrebujeme stať Pánovými otrokmi. Inak je pre nás Božie slovo iba zrkadlom, v ktorom nachvíľu uzrieme svoju podobu.

Vodná brána je v našom živote miestom kde sa sústredene venujeme Božiemu slovu (študujeme, čítame, počúvame...) a kde toto Božie slovo aj aplikujeme (poslúchame, zariaďujeme sa podľa neho...).

Pozrime sa, či táto oblasť nepotrebuje zásadnú rekonštrukciu a obnovu v našom živote:

Ako som na tom čo sa týka otrockej poslušnosti Pánovi, štúdiu a aplikovaniu Jeho slova?


Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 

Nov 19, 202008:25
6. Duch Svätý

6. Duch Svätý

Pramenná brána

3.kapitola knihy Nehemiáš opisuje obnovu hradieb a brán zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Zborené hradby sú obrazom absencie jasných hraníc voči čomukoľvek, čo by mohlo ohroziť Boží život v nás a naše povolanie Božích detí. Nuž a spálené brány symbolizujú neschopnosť nevpustiť nič, čo chce ničiť a zároveň slabú otvorenosť veciam, ktoré môžu byť pre nás a našich blížnych bohatým prameňom radosti, pokoja, spoločenstva a rastu.

Pramenná (alebo aj Studničná) brána, na ktorú sa pozrieme, tiež ukazuje na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebuje obnovu:

Nehemiáš 3:15 A Studničnú bránu opravoval Šallúm, syn Kol-chozeho, knieža okresu Micpy. Ten ju vystavil a pokryl ju a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami i múr rybníka Šelacha pri zahrade kráľovej a až po schody, ktoré sostupujú z mesta Dávidovho.

Táto brána sa nachádzala v JV časti Jeruzalema v blízkosti jazera Siloe. Práve tu prebiehala oslava sviatku stánkov (pripomienka 40 ročného putovania po púšti, ale aj oslava zberu úrody), pri ktorej kňaz obetovával vodu z prameňa Gíchon a ľudia pri tom spievali slová Iz 12,3: „S radosťou budete čerpať vodu z prameňa spasenia...“ Práve tu zrejme stál Pán Ježiš, keď volal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a napije sa...!“ (J 7,37-39).

Táto brána jasne ukazuje na našu schopnosť a úroveň toho ako (a či vôbec) čerpáme (a pijeme) z prameňa vôd Ducha Svätého.

Znovu je veľmi zaujímavé všimnúť si význam hebr. mien, ktoré sú v súvislosti s obnovou tejto brány spomenuté: Šalun z hebr. kmeňa ŠLH znamená: kľudný, mať kľud, byť spokojný. Meno Kol-choze sa skladá z dvoch slov a doslovne by sme by sme ho preložili ako vše-vidiaci. Meno mesta Micpa má tieto významy: strážna veža, rozhľadňa, miesto očakávania. A ešte je tu meno rybníka Šelach – alebo Siloe a to znamená: poslanie, vyslanie, uchopenie.

Aj toto všetko nás jasne odkazuje na dielo Ducha Svätého v živote veriaceho. Duch Svätý skúma a vidí všetko (1K 2,10) a odhaľuje dokonca aj náš hriech, vovádza nás do všetkej pravdy, je nám Radcom a rozlieva Boží pokoj v našom vnútri (J 14,16-17.26-27; 15,26; 16,7-14). Duch svätý obnovuje našu bdelosť (R 8,26) a schopnosť vnímať a porozumieť Božiemu povolaniu (napr. Sk 8,29; 10,19; 11,12; 13,2-4).

Táto pramenná brána predstavuje doslova naše vchádzanie – ku prameňu Ducha Svätého - a vychádzanie – chodenie v zmocnení Duchom Svätým. Ako sme na tom my?  Chodíme denne k tomuto nášmu jedinému prameňu? Pijeme z Neho? Ako zakúšame toto jedinečné dielo a pôsobenie Ducha Svätého v našom živote?

Možno práve teraz na začiatku školského roka je úplne strategické nanovo sa otvoriť Duchu Svätému a obnoviť tie aktivity v našom živote, ktoré Duchu Svätému vytvárajú priestor, aby v nás mohol čo najviac pôsobiť.

List Efezanom 5:18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom 19 hovoriac si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, 20 ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi, 21 podriaďujúc sa jedni druhým v bázni Božej.


Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 

Nov 17, 202008:13
6. Skromnosť a lepšia voľba
Nov 15, 202028:40
5. Pokánie

5. Pokánie

Hnojná brána

V knihe Nehemiáš čítame strhujúci príbeh obnovy hradieb a brán zničeného Jeruzalema. Zároveň však môžeme prežívať podobnú obnovu v našom živote. Čítame o dôsledkoch hriechu a neposlušnosti Bohu (zničené hradby a spálené brány Jeruzalema), zároveň však vidíme potrebu obnovenia aj v našich životoch dnes. Zborené hradby znamenajú absenciu jasných hraníc voči čomukoľvek, čo by mohlo ohroziť Boží život v nás a naše povolanie Božích detí. Nuž a spálené brány hovoria o neschopnosti nevpustiť nič, čo chce ničiť a zároveň o slabej otvorenosti veciam, ktoré môžu byť pre nás a našich blížnych bohatým prameňom radosti, pokoja, spoločenstva a rastu.

Ďalšia, v poradí piata brána Jeruzalema, na ktorú sa pozrieme, sa volala Hnojná brána:

Nehemiáš 3:14 A Hnojnú bránu opravil Malkiáš, syn Rechabov, knieža okresu Bét-hakkérema. Ten ju vystavil a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami.

Najpravdepodobnejšie ide o Črepinovú bránu, ktorá je spomenutá v knihe proroka Jeremiáša:  Takto riekol Hospodin: Choď, kúp si hlinený krčah od hrnčiara, vezmi so sebou niektorých zo starších ľudu i zo starších kňazstva, vyjdi do údolia Ben Hinnóm, ktoré je pri vchode do Črepinovej brány, a hlásaj tam slová, ktoré ti poviem. (Jer 19,1-2)

Táto brána viedla na smetisko a teda bola dôležitá pre hygienu v meste. Pre nás symbolizuje našu úroveň duchovnej hygieny, našu schopnosť rozoznávať čo je smetím a čoho sa potrebujeme zbaviť.

Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. (F 3,7-8)

„Všetko pokladám za smeti...“ -  V našom živote sú veci, ktoré sú len smeťami a špinia našu cestu s Bohom. Pavol o tom hovorí takto: Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvätenie.(2K 7,1)

Zaujímavé je, že túto bránu obnovoval muž, ktorého hebr. meno Malkíjah znamená „Môj kráľ je Hospodin“ a bol kniežeťom okresu BétHakkerem, čo v preklade znamená Dom vinice. Bez toho aby sme Nášho Boha urobili skutočne našim kráľom, nebudeme vedieť niesť ovocie. O tom hovorí 15.kap. evanjelia Jána. Jednoznačné rozhodnutie zbaviť sa smetí a neplodných vecí z nášho života prichádza vtedy, keď sa rozhodujeme úplne sa poddať Pánovi ako Kráľovi. Vtedy sa rozhodujeme zostávať v Ňom a zbavujeme sa všetkého, čo nám v tom akokoľvek bráni. A vtedy prichádza do nášho života aj orezávanie.

Práve táto Hnojná brána predstavuje našu ochotu a schopnosť vykročiť na smetisko a vyniesť tam všetko, čo patrí naozaj len a len na smetisko.

V našom živote je veľa vecí, ktoré by sme mali pri Hnojnej bráne odhodiť. Keď cez Slovo a Ducha vidíme veci, ktoré sú v skutočnosti len smeťami a špinia našu vieru, odhoďme ich! Dovoľ Pánovi, aby ti ukázal, čo musí ísť preč z tvojho života...


Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 

Nov 15, 202007:20
4. Prenasledovanie

4. Prenasledovanie

Údolná brána

Verím, že knihu Nehemiáš nemusíme čítať len ako časť histórie Izraela. Môžeme ju dnes znovu prežívať, ak začneme zápasiť o obnovu v našich životoch. Možno je to pre niekoho príliš alegorický výklad vidieť zničené mesto Jeruzalem (kvôli hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu) ako náš osobný život (často narušený našou neposlušnosťou a hriechom). Ale je to jeden z možných prístupov  ku tejto knihe.

Pozrime sa na ďalšiu bránu Jeruzalema, ktorej rekonštrukcia je popísaná v 3.kapitole. Štvrtá brána (o prvých dvoch som písal v predchádzajúcich úvodníkoch), sa volala Údolná brána:

Nehemiáš 3:13 Údolnú bránuopravoval Chánun a obyvatelia Zánoachu. Oni ju postavili, osadili jej vráta i jej zvislé a priečne závory. Opravili aj tisíc lakťov hradby až po Hnojnú bránu.

Údolná brána sa nachádzala v juhozápadnej časti hradieb Jeruzalema a viedla z mesta dolu, do údolia Ben Hinnom – nám dnes známym pod menom Gehenna (peklo). Prorok Jeremiáš (7,32) toto údolie nazýva údolím zabíjania, pretože sa tu konali ohavné detské obete pri uctievaní modly Molocha.

Keď premýšľame o údolí v Písme, iste nám zaznie známy verš zo Žalmu 23: „Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím.“

Tieto údolia sú na ceste každého jedného z nás tak nevyhnutne ako sa toto údolie stále nachádza v bezprostrednej blízkosti Jeruzalema. Každý z nás niekedy nastupujeme cestu, ktorá sa zvažuje nadol do údolia, kde prechádzame ťažkými vecami, zomieraním sebe, utrpením, preskúšaním... Podobne ako Boh viedol Izrael po slávnom vyslobodení z Egypta do zasľúbenej krajiny cez púšť a cez mnohé údolia skúšok (5M 8,2-3), tak aj naša cesta nasledovania Pána Ježiša a duchovného rastu vedie cez rôzne takéto údolia.

Túto Údolnú bránu opravovali: Chánun (v hebr. = omilostený, požehnaný, blahoslavený...) s obyvateľmi mestečka Zánoach (v hebr. = odhodený, zanechaný, odvrhnutý). Aj mená týchto budovateľov nám krásne odhaľujú čo to pre nás znamená kráčať touto bránou do niektorého z údolí v našom živote:

· Cítime sa tam Bohom (a často aj ľuďmi) opustení, zavrhnutí a zabudnutí. Pýtame sa „Prečo sa mi to deje? Prečo tým musím prechádzať? Prečo práve ja? Ako to, že Boh už nezasiahne a nezmení to?“... atď.

· Potrebujeme však vedieť, že cesta duchovného rastu vedie nadol. Ťažkosťami života, či prenasledovaním neprechádzame preto, že sa na nás Boh hnevá, alebo že na nás zabudol, ale preto, že tieto údolia zjavujú, čo v našom srdci naozaj je a pomáhajú nám upnúť sa skutočne k Bohu. Zároveň práve tam zakúšame Božiu milosť a požehnanie...

Táto brána vlastne predstavuje našu ochotu a pripravenosť na skúšky, ťažkosti života a na prenasledovanie – na prechádzanie údoliami. Je to Údolná brána. Ak v našom živote nie je funkčná, nie sme pripravení obstáť v čase skúšok (ako napr. obstál Jób – sme viac podobní jeho trom priateľom), v čase prenasledovania (alebo posmechu, nepochopenia...) pre našu vieru (ako obstáli prví kresťania), alebo v čase rôznych tlakov a ťažkostí života.

Ak je však funkčná, potom naše odovzdanie sa Bohu – naša viera – je ako zlato prepálené v ohni, potom sme dokázaní v skúškach a zostávame Pánovi verní, aj keď nevidíme Jeho ochranu, alebo sa veci vyvíjajú úplne inak ako by sme chceli.

Je v tvojom živote Údolná brána? Vieš si spomenúť kedy si ňou prechádzal? Čo bolo tvojim najťažším údolím tvojho života? Ako si ním/nimi prechádzal? Ako to zmenilo tvoj život? Vieš hovoriť aj o Božej milosti a požehnaní v súvislosti s tým údolím?

Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa

Nov 13, 202008:34
3. Základy viery

3. Základy viery

Stará brána

Verím, že knihu Nehemiáš nemusíme čítať len ako časť histórie Izraela. Môžeme ju dnes znovu prežívať, ak začneme zápasiť o obnovu v našich životoch. Možno je to pre niekoho príliš alegorický výklad vidieť zničené mesto Jeruzalem (kvôli hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu) ako náš osobný život (často narušený našou neposlušnosťou a hriechom). Ale je to jeden z možných prístupov  ku tejto knihe.

Pri hlbšom štúdiu 3.kapitoly knihy Nehemiáš som si všimol 10 brán, ktoré potrebovali obnovu (v 12.kapitole sú spomínané ešte ďalšie dve). Keď som uvažoval o každej z nich a pýtal sa Pána, či tieto brány nepotrebujú obnovu aj v mojom živote, postupne som objavil 10 konkrétnych oblastí. A myslím si, že sú naozaj všetky pre náš duchovný život dôležité.

Tretia brána (o prvých dvoch som písal v predchádzajúcich úvodníkoch), ktorá je spomínaná v 3.kapitole sa volala Stará brána:

Nehemiáš 3, 6 Starú bránu opravoval Páseachov syn Jójada a Besódijov syn Mešullám. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta, i jej zvislé a priečne závory.

Táto brána sa nachádzala v severozápadnom rohu hradieb. Už jej názov naznačuje, že snáď ona bola najstaršou. Hovorí o niečom starom, trvalom a osvedčenom. Pri tomto názve mi zvlášť zaznieva Jeremiášova výzva: Jeremiáš 6:16 Takto hovorí Hospodin: Zastavte sa na cestách, pozerajte a skúmajte dávne chodníky. Kde je dobrá cesta, po nej choďte a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Odpovedali však: Nepôjdeme! Jeremiáš volal Boží ľud naspäť na staré a osvedčené cesty chodenia s Bohom. Evidentne to predstavuje základ vzťahu s Bohom, poznanie Boha takého aký naozaj je. Izrael sa odklonil od tohto fundamentu o Bohu, ktorý mu bol daný. Ba dokonca v čase Novej zmluvy vidíme ako farizejom a zákonníkom Pán Ježiš vyčíta, že k tomuto základu (Tóry . Božieho slova - a chodenia s Bohom) postupne popridávali množstvo svojich vlastných prikázaní, aplikácií a presvedčení, ktoré ich v konečnom dôsledku viedli k životu náboženskej pýchy, vyprázdnenia vzťahu s Bohom a životu bez lásky k blížnemu.

Myslím, že toto isté hrozí aj nám dnes: nové teologické dôrazy, nové formy budovania zboru a služieb, nové trendy... Koniec koncov v snahe niesť evanjelium a byť relevantný našej kultúre je vždy skryté reálne nebezpečenstvo prílišného prispôsobenia sa dobe, kultúre a stratenia striktných hodnôt a živého spoločenstva s Bohom.

V tomto zmysle stará brána predstavuje poklad dobrých a stále osvedčených základov našej viery. Sú to jednak dobré základy učenia (o Bohu a našom spasení v Kristovi) a jednak dobré základy vzťahu a chodenia s Bohom.

Je v tvojom živote? Zakúšaš takéto premieňajúce spoločenstvo s Bohom? Si Ním poznaný a odhalený; Jeho milosťou zachránený; radostne a oddane Ho uctievajúci a chodiaci v spoločenstve s Ním?

Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 

Nov 11, 202008:46
2. Poslanie

2. Poslanie

Rybná brána

Kniha Nehemiáš nám rozpráva strhujúci príbeh obnovy hradieb a brán zničeného Jeruzalema. Zničený bol pre neposlušnosť a modlárstvo Božieho ľudu. Myslím, že môžeme povedať, že predstavuje dôsledky hriechu a neposlušnosti Bohu aj v našich životoch dnes. Zborené hradby znamenajú absenciu jasných hraníc voči čomukoľvek, čo by mohlo ohroziť Boží život v nás a naše povolanie Božích detí. Nuž a spálené brány  hovoria o neschopnosti nevpustiť nič, čo chce ničiť a zároveň o slabej otvorenosti veciam, ktoré môžu byť pre nás a našich blížnych bohatým prameňom radosti, pokoja, spoločenstva a rastu.

Tento príbeh obnovy Jeruzalema nemusí byť len časťou histórie Izraela. Môžeme ho dnes nie len čítať, ale znovu ho prežívať, ak začneme zápasiť o obnovu v našich životoch.

Pri dôkladnejšom štúdiu 3.kapitoly knihy Nehemiáš som si všimol, že vtedajší Jeruzalem mal 10 brán, ktoré potrebovali obnovu. Keď som uvažoval o každej z nich a pýtal sa Pána, či tieto brány nepotrebujú obnovu aj v mojom živote, postupne som objavil 10 konkrétnych oblastí. A myslím si, že sú naozaj všetky pre náš duchovný život dôležité.

Druhá brána (o prvej som písal v predchádzajúcom úvodníku), ktorá je spomínaná v 3.kapitole sa volala Rybná brána:

Nehemiáš 3:3 Rybnú bránu stavali Senáovi synovia. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta i jej zvislé a priečne závory.

Táto brána smerovala na sever a bola zrejme jednou z hlavných v čase prvého chrámu. V jej blízkosti bol trh s rybami. Ňou vchádzali obchodníci z rôznych strán, prinášajúci okrem iného aj ryby.

To ma vedie k jednej z najsilnejších výziev v NZ: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.“ (Mt 4,18-20) Pán Ježiš si prvých učeníkov vybral spomedzi rybárov. Najskôr použil ich loďku, aby kázal zástupom, potom ich vyzval k rybačke a dal im zakúsiť zázračný úlovok a povolal ich k nasledovaniu a tomu, aby sa stali „rybármi ľudí“.

Pri hlbšom štúdiu obnovy tejto brány som si všimol, že ju opravovali synovia muža, ktorý sa volal Senaáh. Jeho meno by sme mohli preložiť ako „tŕnitý“ a z toho istého hebr. koreňa je odvodené aj slovo „tŕnitý ker“ (hebr. seneh), pri ktorom Boh povolal Mojžiša.

Božie povolanie ku službe, Jeho zámer pre náš život je oblasť, ktorú potrebujeme neustále obnovovať. Ak sme si vedomí Božieho povolania, potom žijeme svoj život s týmto zámerom. Vtedy je naša „Rybná brána“ zavretá čomukoľvek, čo by nás od tohto Božieho povolania odťahovalo. A naopak: otvára sa tomu, čo nám pomáha sa posúvať v smere nášho povolania (služby, obdarovania...).

Ako je na tom vedomie Božieho povolania v našom živote? Vnímame ho? Vieme ho konkretizovať? Ako ovplyvňuje tento Boží zámer naše rozhodnutia, naše priority, voľný čas...?

Každý z nás máme špecifické povolanie a obdarovanie. Sme rôzni. Ale ten hlavný Boží zámer s každým z nás je spoločný: Matúš 28:18 Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.

Ako ovplyvňuje toto Pánove „veľké“ povolanie náš život?

Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 

Nov 09, 202005:07
1. Spasenie

1. Spasenie

Ovčia brána

Neh 1,3: Hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom.

Keď Nehemiáš počul, že brány Jeruzalema sú spálené ohňom, úplne ho to zložilo. Sadol si, plakal, modlil sa celé dni, robil pokánie a prosil o urgentnú zmenu toho stavu.  Prečo taká radikálna reakcia? Prečo taká zlomenosť, bremeno a odhodlanie to zmeniť?

Tie brány nepredstavovali len obranu a rozsudzovanie čo prijmeme a čo odmietneme. Zároveň predstavovali aj správu celého mesta. Tam mali sedieť starší, tam sa konali súdy a uzatvárali sa dôležité obchody a zmluvy. Navyše každá z tých brán mala svoj dôležitý význam. Bez brán bol Jeruzalem bezbranný, bez správy, bez súdnictva, bez bezpečného trhu bez vymožiteľnosti práva... Život na takom mieste nie je ľahký a už asi chápeme prečo bolo málo osídlené a navrátilci sa tam nechceli vrátiť (Neh 7,4; 11,1-2).

Úlohou brány je nevpustiť dovnútra nič, čo chce ničiť a zároveň má byť otvorená veciam, ktoré môžu byť pre teba a tvojho blížneho bohatým prameňom radosti, pokoja, spoločenstva a rastu.

Ako prvá pri opravách sa spomína Ovčia brána (na iných miestach nazývaná aj Benjamínska):

Nehemiáš 3:1 Veľkňaz Eljášib a jeho bratia sa dali do práce a vystavali Ovčiu bránu. Sami ju obnovili a osadili jej vráta. Obnovili ju po vežu Méa a potom po vežu Chananeel.

Táto brána smerovala na sever a vchádzalo sa ňou na ceste do chrámu. Tu sa dali kúpiť obetné zvieratá a v jej blízkosti bolo jazierko Bethezda, kde Pán uzdravil chromého, ktorý čakal na svoje uzdravenie 38 rokov (J 5).

Táto brána predstavuje naše spasenie v Baránkovi Ježišovi Kristovi. To On je tou jedinou a dostatočnou obeťou, ktorou sme boli zmierení s nebeským Otcom. Táto brána predstavuje v našom živote prístup k Večeri Pánovej. V nej sa stretávame s našim veľkňazom. To On nás obnovuje (meno veľkňaza Eljašíba znamená „Boh obnovuje“). V tejto bráne robíme pokánie a zároveň prijímame milosť a odpustenie. V tejto bráne si neustále uvedomujeme ako draho a dokonale sme boli kúpení. Vďaka tejto bráne je obnovovaná naša prvá láska a náš Pán je pre nás predrahým Spasiteľom a Veľkňazom.

V blízkosti tejto brány sa spomínajú dve veže: Meno prvej je Mea a znamená „sto, stovky“ ale aj „úroky z požičaných peňazí“ (Neh 5,11). Meno Chanáel znamená „Boh sa zmilúva“.

Prechádzajúc touto bránou si uvedomujeme tieto dve skutočnosti: 1. Ako veľmi veľa je našich hriechov a aké hrozné úroky by mali z nich byť od nás vymáhané. 2. Ako sa nad nami Boh zmilúva a odpúšťa nám všetky naše hriechy a dokonale zachraňuje od Božieho budúceho hnevu a odplaty bezbožných.

A to nás nenecháva vlažnými a ľahostajnými k Pánovi a k tomu ako žijeme.

Ak je však táto brána spálená ohňom, z našej prvej lásky zostal len popol, rastie naša tendencia nebrať hriech tak vážne a posúvať sa ku kompromisom a vlažnosti. Prestávame čerstvo vnímať pohľad Božieho Baránka až na dno nášho srdca.

Ovčia brána je otvorená! Otvoril ju Ježiš! No je to tvoja a moja zodpovednosť, či cez ňu prejdeme a budeme sa k nej znovu a znovu vracať!

Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 

Nov 07, 202006:29
Ku komu pojdem?

Ku komu pojdem?

Ján 6:66 Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.

67 Vtedy povedal Ježiš tým dvanástim: Či azda i vy chcete od ísť?

68 A Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu pojdeme? Slová večného života máš;

69 a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha.

Nov 01, 202025:41
6. Radcovia
Oct 25, 202037:35
5. Etapy na Božom diele
Oct 23, 202050:03
4. Nástrahy nepriateľa
Oct 21, 202039:38
3. Muži v akcii
Oct 19, 202033:37
2. Obnovitelia hradieb
Oct 17, 202044:07
1. Začalo to plačom
Oct 16, 202039:38
4. Disciplína a lenivosť
Oct 04, 202033:37
3. Práca a odpočinok
Sep 20, 202023:00
2. Plánovanie a dôvera
Sep 11, 202030:30
1. Postoj k práci
Sep 11, 202029:14
Byť človekom Božieho vplyvu
Sep 10, 202031:20
Postoj k práci
Aug 06, 202029:14
Vplyv otcov
Jul 28, 202024:37
Božia škola v rodine
Jul 28, 202029:54
Pokoj Boží
Jun 23, 202042:47
Ochutnávka neba
Jun 10, 202039:32
9. Božie TU
May 23, 202024:22
8. Hľadaj TO!
May 10, 202032:05
7. TO, čo je hore
May 10, 202029:30
6. V Kristovi
May 10, 202037:44
5. Nebezpečenstvo zvodu
May 10, 202042:15
4. Bdelosť v zápasoch
May 10, 202031:31
3. Iba Kristus
May 10, 202047:49
2. Božia vôľa
May 10, 202045:06
1. Milosť a Pokoj
May 10, 202014:31
6. Cesta na druhú stranu
May 08, 202044:48
5. Cesta na druhú stranu
May 08, 202056:34
4. Cesta na druhú stranu
May 08, 202036:53
3. Cesta na druhú stranu
May 08, 202039:55
2. Cesta na druhú stranu
May 08, 202036:12
1. Cesta na druhú stranu
May 08, 202041:07
Štít viery
May 08, 202049:34
Obuv evanjelia
May 08, 202040:37
Pancier spravodlivosti
May 08, 202037:32
Duchovný boj

Duchovný boj

Efezským 6:10  Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. 11  Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. 12  Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. 13  Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.

1. Realita boja

Ja      sám som si najväčším nepriateľom: srdce, myseľ, vôľa, charakter,      vzťahy, čistota, posvätenie... Diabol     je náš protivník: osobná rovina, služba ľuďom, cirkev, spoločnosť,      región... Ľudia     ako naši nepriatelia: náš boj však nie je proti ľuďom: odpustenie, láska,      modlitba, žehnanie... Prostredie     ako nepriateľ: väčšinová verejná mienka, tradícia, vlažnosť...

2. zodpovednosť

• Nevyhnutnosť zmocnenia

1. Vnútorný človek

2. Naplnenie Duchom Svätým

3. V Pánovi a v moci Jeho sily

• Celistvosť, úplnosť Božej výzbroje

a) Úplná vydanosť Pánovi: „Milovať budeš Pána...“

b) Podmienky učeníctva: sebazapretie, nasledovanie Pána, nesenie kríža

3. Výzbroj

• Ježiš nám dal všetku autoritu nad Satanom a zlými duchmi (L 10,19; Mk 16,15-20; Mt 28,18-20)

• Musíme byť vedení Božím Duchom, aby sme efektívne jednali so zlými duchmi

• Nebuďte nevedomí ohľadne jeho stratégií (2 K 2,11)

Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/

May 08, 202037:17
Tvoj kľúčový zdroj
May 08, 202041:58
Tajomstvo spokojného života
May 08, 202049:20
Pravda v láske
May 08, 202045:24
Vystrojovanie kresťanov
May 08, 202051:52
5 kľúčových vplyvov
May 08, 202031:31
Obstáť v zmätku
May 08, 202049:09
Božia milosť v Kristovi skrze Ducha Svätého
May 08, 202041:12
Otvorené dvere
May 05, 202032:20
Tí, ktorí klopú
May 05, 202027:01
III. Tí, ktorí hľadajú
May 05, 202049:38
II. Tí, ktorí hľadajú
May 05, 202047:48
I. Tí, ktorí hľadajú
May 05, 202039:09
Tí, ktorí prosia
May 05, 202039:06
Božie "A"
May 05, 202016:45
Náš Otec
May 05, 202043:48
Na evanjelium odpovedajú s odovzdanosťou a nekomplikovanou celistvosťou.
May 02, 202044:10
Evanjelium im znie ako dobrá správa a nie ako hrozba, či káranie.
May 02, 202044:45
Ich obavy sú realistické a menej prehnané...
May 02, 202040:42
Vodcovstvo chudobných duchom

Vodcovstvo chudobných duchom

Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Úvod

Na úvod by som chcel zdôrazniť čo vôbec nechcem a naopak čo chcem týmto vyučovaním dosiahnuť – o čo mi naozaj ide:

Toto vyučovanie nie je odborným vyučovaním o vodcovstve a nijako nechce suplovať vyučovanie o zručnostiach a vystrojení vodcov.
Uvedomujem  si že pojmy „vodca, vodcovia, vodcovstvo“ je trochu chúlostivé a mnohí  neradi tieto pojmy v cirkvi používajú. Myslím týmto označením všetkých,  ktorí stoja v službe na pozíciách vplyvu a zodpovednosti – a samozrejme  zvlášť ľudí zamestnaných v cirkvi na plný úväzok.
Áno,  je pravda, že my sami by sme sa nemali nazývať „vodcami“ (Mt 23,10), na  druhej strane je napísané „Poslúchajte si vodcov...“ (Žid 13,7.17.24.).  Preto používam tento pojem nie na vyvýšenie vodcov, ale na ich  identifikovanie.
Vonkoncom  nechcem týmto vyučovaním vzbudiť ďalšie súdenie vodcov, ich  kritizovanie a odmietanie. Toho – verím – už bolo v našej krajine naozaj  dosť.
Naopak:  chcel by som podnietiť skutočné modlitebné nasadenie za vodcov (Kol  4,3; 1Tes 5,25; 2Tes 3,1; Žid 13,18) a postoj úcty voči nim (1Tes  5,12-13; 2Tim 5,17-19) tak ako sme k tomu Písmom vyzývaní.
Ak sa aj odvažujem hovoriť o niektorých úskaliach vodcov, hovorím tak z vlastnej skúsenosti a poznania svojho vlastného srdca.
Toto  vyučovanie je vlastne mojim volaním, keď sa modlím za seba a vodcov v  našej krajine. Je to vlastne modlitba. Vzniklo na modlitbách a dúfam, že  zostane modlitbou aj vašich sŕdc.

http://proroctvo.blogspot.com/2011/06/vodcovstvo-chudobnych-duchom.html

May 02, 202047:20
Modlitba chudobných duchom
May 02, 202033:01
2.časť Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia.
May 02, 202031:45
1.časť Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia..
May 02, 202035:10
Dokážu čakať, lebo si vypestovali nezlomiteľnú trpezlivosť z vedomia, že nie sú nezávislí.
May 02, 202001:01:11
Dokážu rozlíšiť medzi životnými nutnosťami a prepychom.
May 02, 202044:04
Očakávajú len málo od súťaženia, ale veľa od spolupráce.
May 02, 202030:23
Svoju istotu nezakladajú na veciach, ale na ľuďoch.

Svoju istotu nezakladajú na veciach, ale na ľuďoch.

Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam.

Tretia z týchto vlastností znie:

Svoju istotu nezakladajú na veciach, ale na ľuďoch.

Chcel  by som na začiatku zdôrazniť, že verím, že toto nie je len téma, o  ktorej hovoríme, alebo séria kázní. Verím, že je to posolstvom pre nás.  Je to tiahnutie, pozvanie Ducha Svätého pre nás v tomto čase: je totiž  čas schudobnieť v duchu, aby nám Boh mohol zveriť veci Jeho nebeského  kráľovstva. Ako sa modlím v týchto dňoch vnímam toto Božie volanie: „Kto  bude natoľko chudobný, aby prejavil záujem o moje bohatstvo? Kto  schudobnie zo svojich ambícií, aby začal hľadať moje plány a moju vôľu  pre neho? Kto sa stane chudobným – neuspokojeným inými vecami – aby  hľadal svoje uspokojenie vo Mne? Kto schudobnie v dôvere v seba a svoje  zdroje, aby dôveroval Mne a hľadal moje požehnanie?“ Verím, že Boh hľadá  takto chudobných ľudí a oni dnes hľadajú Jeho. A toto je nesmierne  strategické. Pretože sme ľahko oklamateľní a ovplyvniteľní našou dobou,  hodnotami vo svete a relatívnou prosperitou a slobodou. Teraz je však  čas prípravy na Pánovu žatvu a aj na dni, v ktorých to, čo máme dnes,  mať už nemusíme. Skôr či neskôr budeme preverení vodami, vetrami a  búrkami (myslím to obrazne, aj keď je viac než pravdepodobné, že  klimatické zmeny a vrtochy počasia sú stále viac extrémne a  nepredvídateľné). Teraz je čas stavať svoj dom na Skale, ktorou je  Kristus. Teraz je čas schudobnieť z iných skál, na ktorých si zakladáme a  používame ako oporu, či nádej.

http://proroctvo.blogspot.com/2011/01/iii-chudobni-duchom.html

May 02, 202029:24
Vedia aj o svojej závislosti na sebe navzájom.
May 02, 202021:34
Chudobní vedia, že potrebujú vykúpenie.
May 02, 202027:50
Perspektíva "chudobní duchom"
May 02, 202042:23
Chudobní duchom
May 02, 202058:57
Druhá míľa v kľúčovom vzťahu - zastavenie

Druhá míľa v kľúčovom vzťahu - zastavenie

Ak počúvaš túto druhú časť, zrejme si sa rozhodol, alebo rozhoduješ to predsa len nevzdať a zabojovať. Výborne! Druhá míľa v kľúčovom vzťahu znamená rozhodnutie o tento vzťah zabojovať. A v tom ťa rozhodne povzbudzujem.

Je niečo, čo by som ti chcel doporučiť pre tvoje zastavenie. Mne to celkom pomohlo. Kniha Koniec spoluzávislosti: https://ulozto.sk/hledej?q=koniec-spoluzavislosti-pdf 

Prečítaj ju! Nevyhováraj sa, že to nie je pre teba a že ty so závislosťami nič nemáš! Viem prečo ti ju odporúčam, ako ju mne odporučil niekto, koho som požiadal o pomoc. Prečítaj ju! Neponáhľaj sa! Nadýchni sa, modli sa, aby ti Pán Boh nastavil zrkadlo pravdy a čítaj. A ešte jedna vec: Rob si poznámky ak ti niečo zasvieti.

May 01, 202003:45
Smrť Mesiáša (Mt 27,45-54)

Smrť Mesiáša (Mt 27,45-54)

Proces a okolnosti súdneho procesu Ježiša odhaľujú bezprecedentné  porušenie mnohých zásad spravodlivého súdneho procesu či podľa  židovských pravidiel, alebo zákonov Rímskej ríše. 

• Môžeme len žasnúť ako veľmi sme kvôli svojmu hriechu odlúčení od Boha,  že musel Mesiáš namiesto nás niesť naše hriechu  a náš trest. Bolo to  nevyhnutné. Nebol a neexistuje ani dnes iná cesta naspäť k nebeskému  Otcovi ako cesta zmierenia skrze obeť Jeho Syna. 

• Môžeme len žasnúť ako veľmi milovaní nebeským Otcom, že dal za nás  svojho milovaného Syna a spolu s Ním nám daroval všetko. 

List Hebrejom 2:17 pre čo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený  bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby  smieril hriechy ľudu. 18 Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže  spomáhať pokúšaným. List Hebrejom 4:14 Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol  nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. 15 Lebo nemáme veľkňaza,  ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo  všetkom, podobne nám, bez hriechu. List Hebrejom 5:7 Ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a  so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho  mohol zachrániť od smrti, a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť, 8 on,  hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, 9 a súc  zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného  spasenia 

Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/

May 01, 202028:47
Večera Pánova (J 13,1-30)
May 01, 202030:25
Náboženstvo verzus zbožnosť (Mt 23,1-12)
May 01, 202028:19
Vyčistenie chrámu Mt 21,10-17
May 01, 202027:47
Kráľ a Mesiáš (J 12,12-19)
May 01, 202027:30
Obetavá služba a zodpovednosť
May 01, 202029:08
Obeť a poslušnosť
Apr 30, 202037:51
Druhá míľa v kľúčovom vzťahu

Druhá míľa v kľúčovom vzťahu

Možno ste v nejakom vzťahu dlho niesli bremeno a tvrdo pracovali. Často sú takéto vzťahy s niekým na kom nám záleží. Možno manželský partner. Možno priateľ. Investujeme veľa, nasadzujeme sa, vkladáme svoje emócie povzbudzujeme, potešujeme, pomáhame... Lenže aj čakáme veľa a nedostatočná odozva, nenaplnené potreby a sklamania bolia a postupne privedú na križovatku.
Apr 30, 202003:12