Skip to main content
Spotify for Podcasters
ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี

ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี

By Mowakee Forest

Group Sitting นำนั่งปฏิบัติภาวนาโดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

มิติชีวิต4ระดับ Group Sitting 2023-05-28

ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี May 30, 2023

00:00
01:35:45
มิติชีวิต4ระดับ Group Sitting 2023-05-28

มิติชีวิต4ระดับ Group Sitting 2023-05-28

"สภาวะ" นี้เราไปสัมผัสได้

ซึ่งสภาวะนี้เกิดจากเหตุและปัจจัย

ถ้าเราไม่เข้าใจองค์ประกอบของเหตุและปัจจัย

เราจะเข้าไปปรุงแต่ง เราจะอยู่กับสภาวะที่การปรุงแต่ง

ซึ่งการปรุงแต่งมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอีกอันที่เราสร้างขึ้นมาอีก

ไปสู่สภาวะที่ไม่สร้าง

ศิลปแห่งการไม่กระทำ

ศิลปแห่งการไม่แสวงหา

ศิลปแห่งการไม่เลือก

เป็นมิติที่คนละขั้วกับในชีวิตประจำวัน

ชีวิตประจำวันของเรานี่ต้องอาศัยการแสดง

การกระทำ แรงปรารถนา การเลือก

อันนี้สมมุติของโลก เราต้องอยู่แบบนั้น


ใน24 ชั่วโมงยกเว้นการหลับ

เราควรจะแบ่งเวลามาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงอย่างที่มันเป็น

ไม่งั้นจิตจะหลงไปในบทบาทที่ตัวเองแสดง

หลงไปในความเพลิน ซึ่งให้ความสุขเพียงเล็กน้อย

ให้ความทุกข์มากเหลือเกิน

May 30, 202301:35:45
อุบายวิธีที่ทำให้พื้นที่สมองปราศจากความคิด Group Sitting 2023-05-21

อุบายวิธีที่ทำให้พื้นที่สมองปราศจากความคิด Group Sitting 2023-05-21

จิตเอาเครื่องปรุงแต่งนี้ มาเป็นตัวเป็นตน เป็นสัตว์เป็นบุคคล

เมื่อใดที่มาแจ่มแจ้งเห็นสายธารแห่ง

จากความจำนึงไปสู่ควมจำนึง

จากสัญญานึงไปสู่สัญญานึง

..

ขณะเดียวเท่านั้นสลายไปขณะใหม่มาแทนที่

การสืบต่อของสภาวะธรรมสั้นนิดเดียว

กฏแห่งความเปลี่ยนแปลงคือสภาวะอนิจจัง

จนถึงเวลาสายธารแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดลง

ไม่มีการสืบต่อของการเกิดและดับ

ไม่มีการสืบต่อของเวลา เป็นอกาลิโก

บรรลุสภาวะไม่มีการเคลื่อน ไม่มีจุติ ไม่มีอุบัติ นั้นคือที่สิ้นสุดแห่งทุกข์

May 23, 202301:34:16
อานาปานสติภาคภาวนา Group Sitting 2023-05-14

อานาปานสติภาคภาวนา Group Sitting 2023-05-14

อภิชฌาและโทมนัสทำหน้าที่ลักษณะอย่างไร

พึงพอใจและไม่พึงพอใจ รักหรือชังชอบหรือไม่ชอบ

พุทธะองค์ท่านตรัสว่าเป็นตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุ

อดีตก็ผ่านไปแล้วน่ะไม่หวนกลับมาเป็นความว่างเปล่า อนาคตก็เป็นเพียงจินตนาการ

แล้วไฉนว่าจิตถึงมาข้องมาเกี่ยวมาพัวพัน ในอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้าง

ภาษาบาลีก็ใช้คำว่ามาปรุงแต่ง ปรุงแต่งยังไงก็คือเอาสัญญาภาพ

ในอารมณ์ที่รักเคยรักเคยชังเคยชอบไม่ชอบ มาปรุงแต่ง

เสมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์นั้นมีอยู่เป็นอยู่

ยังมีความรักอยู่ยังมีความชังอยู่

ยังมีผู้รักผู้ชั่งผู้ชอบไม่ชอบก็เรียกว่าปรุงแต่ง

แท้ที่จริงแล้วจิตไม่ได้ติดในอารมณ์อดีตอนาคต

ต่จิตยึดติดในอารมณ์ที่ปรุงแต่งนะ

May 16, 202301:50:24
อานิสงส์อานาปานสติ ๗ ประการ Group Sitting 2023-05-07

อานิสงส์อานาปานสติ ๗ ประการ Group Sitting 2023-05-07

การเคลื่อนไหวก็คือกฎแห่งความเป็นอนิจจังเคลื่อนอยู่เนืองนิจ

และการเคลื่อน เคลื่อนเพียงขณะเดียวเท่านั้นเองก็สลายไป

การเคลื่อนไหวขณะใหม่ก็มาแทนที่นะ

สั้นนิดเดียว ไม่ยากไม่ยากนะ

สั้นนิดเดียว

ภาวะการเคลื่อน ภาวะการเกิดระดับ

สลับกันอยู่อย่างนี้น่ะ

เกิดดับ เกิดดับ

การเกิดขึ้นของสภาวะธรรมคือการเกิดขึ้นครั้งแรก

และมันเป็นการดับครั้งสุดท้าย

โดยสภาวธรรมจริง ๆ แล้วไม่มีอะไรตกค้างเลยนะ เป็นความว่างเปล่า

การรับรู้ในสภาวธรรมคือ"การรับรู้ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย"

ไม่มีอะไรตกค้างเลย

เสมือนนกที่บินไปในอากาศไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้

หากเราไม่มีองค์ความรู้สมาธิวิปัสสนา

การรับรู้ของเรามันจะทิ้งร่องรอยแห่งตัวตนไว้ในกาลเวลา

ในความสัมพันธ์

โดยอาศัยความรักความชังอภิชฌาและโทมนัส

ไปร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในสัญญาภาพ

เมื่อภาวะความเป็นผู้สังเกตชัด

เหมือนบุรุษยืนอยู่บนฝั่ง

ได้เห็นสายธารของการเปลี่ยนแปลง

เห็นสายธารแห่งการเกิดดับนี้ ไหลไป

ฉุดไม่ได้ รั้งไม่ได้ รักษาไม่ได้

เพียงเฝ้ามองและสังเกตุ ดังที่มันเป็นนั้น


#วิปัสสนาธรรม

May 12, 202301:32:20
คลื่นแห่งความคิด Group Sitting 2023-04-30

คลื่นแห่งความคิด Group Sitting 2023-04-30

1. ฐานโพรงจมูก 2. ปลายจมูก บริเวณสามเหลี่ยมเหนือริมฝีปากขึ้นไป 3. กึ่งกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ 4. ศูนย์กลางกายเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้ว ฐานใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง ทุก ๆ 13,000 ปีจะมีแรงที่กระทำกับสุริยะของเรา ตอนนี้กุศลธรรมที่นับเนื่องด้วยมรรค การรับรู้จะอยู่ที่กึ่งกลางสมอง พื้นที่พลังแห่งการเกิด ในส่วนอกุศลธรรม ใจจะเป็นตัวรับรู้เป็นพลังแห่งความดับ เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย 5. ถ้าต้องร้บรู้ลมหายใจเข้ายาว-ออกยาวต้องใช้ฐานบน"โหนกศรีษะขวา"

หลังจากนั้น พอลมหายใจเข้าสั้น-ออกสั้นก็จะไปตามวิถีเหมือนเดิม

May 02, 202301:25:43
ญานทัสสนะสองประเภท Group Sitting 2023-04-23

ญานทัสสนะสองประเภท Group Sitting 2023-04-23

"ญาณทัสสนะระดับพระอนาคามีจะบ่งบอกว่า 

ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกนะไม่กลับมาสู่กามภูมิอีก

. . .

คำว่าไม่กลับมาสู่โลกนี้ก็คือโลกของกามภูมิ 

กามสัญญา่ไม่กลับมาแล้ว 

เพราะอะไรไม่กลับมาเพราะเป็นผู้ที่ได้ดับ 

นันทิดับความเพลินดับความยินดีในกามธาตุได้แล้วเหลือแต่รูปธาตุ  "

* * * *

" ปัจจุบันขณะมาอยู่กับสภาวะที่ไม่สร้าง สักพักนึงกำลังของตัวปัญญา

กำลังของตัวสถิติดร็อปลงลดลง

แรงตัวอุปทานมันก็จะดึงจิตไปอีกอยู่กับสภาวะที่สร้าง

ภาวะที่สร้าง ภพที่สร้าง โดยอาศัยความยินดีความเพลินเนี่ย

แสวงหาอารมณ์ใหม่ #มันจูงจิตกระซิบจิต

ให้เคลื่อนจากสภาวะที่ไม่สร้างไปสู่ สภาวะที่สร้างไม่รู้จบ ไม่รู้จบ

----

ภารกิจของเราก็คือรู้เท่าทัน

อ่าวสร้างอีกแล้ว พึงพอใจอีกแล้ว

ในสุขเวทนา เพลินอีกแล้วในอารมณ์ที่พึงปรารถนา

อย่างงี้

การที่รู้เท่าทันและสร้างอีกแล้วเห็นอีกแล้ว

อันนี้คือ #การปลดเปลื้องเหตุแห่งทุกข์นะ

ไม่ต้องไปหงุดหงิดไม่ต้องไปตำหนิไม่ต้องไป

คาดโทษว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูก "Apr 26, 202301:52:30
ชีวิตนี้คือภาระ Group Sitting 2023-04-02

ชีวิตนี้คือภาระ Group Sitting 2023-04-02

ผู้ที่ไม่มั่นหมาย ผู้ที่ไปพ้นแล้วจาก

ความรักชังในสุขเวทนา ในทุกขเวทนา

ที่เกิดขึ้นในโลกียะนี้

สภาวธรรมทั้งปวงมันจะจบลงที่เวทนาใช่มั้ยจบลงที่ความรู้สึก

ใครที่ปลดเปลื้อง

ความพึงพอใจในสุขเวทนา

ปลดเปลื้อง

ความหงุดหงิด

ความเกลียดชัง

ปฏิฆะขุ่นเคืองในทุกขเวทนาได้

และไม่ยึดติดในอุเบกขาเวทนา

ซึ่งเป็นเวทนาชั้นเลิศ

ผู้ข้ามพ้นแล้วไม่มีสิ่งร้อยรัดแล้ว

ไม่มีอภิฌชาและโทมนัสในเวทนาทั้งปวงแล้ว

ผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ "ปลงภาระวางภาระ"

ทั้งหลับและตื่น

ทั้งในสมาธินอกสมาธิ

หากว่าเรายังดับอวิชาตัณหาอุปทานยังไม่ได้

มันมีเทคนิคอุบายวิธี หนึ่ง ในนั้นก็คือ "ดำรงจิตให้อิสระจากการเลือก"

Apr 04, 202301:40:03
กามสัญญา รูปสัญญา อรูปสัญญา Group Sitting 2023-03-26

กามสัญญา รูปสัญญา อรูปสัญญา Group Sitting 2023-03-26

ก่อน 22 ก.ค. 2564 การรับรู้ทั้งปวงรวมลงที่เวทนา

เวทนาทั้งปวง กุศล อกุศล วิบาก รวมลงที่ใจ

-----

จุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้ หลัง 22 ก.ค. 2564

สมองคือจุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้ในส่วนกุศล วิบาก กิริยาจิต {- ฌานจิตเป็นกุศลธรรมเบื้องสูง -}

ใจเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้ในส่วนอกุศล {ที่ยังจิตให้เศร้าหมอง}


Mar 27, 202301:43:50
ยุคเรืองปัญญา Age of Enlightenment Group Sitting 2023-03-12

ยุคเรืองปัญญา Age of Enlightenment Group Sitting 2023-03-12

องค์ความรู้เรืองปัญญาที่ช่างแตกต่างกันโดยสิ้น เชิงกับเรืองปัญญาในของตะวันออกเมื่อ 500 ปีก่อนคริสต์กาล
เรืองปัญญาในที่นี้หมายถึงตัววิปัสสนา
ตัว enlightenment ตัวนี้คือตัวสัมมาทิฏฐิ
ซึ่งผู้ที่ค้นพบตัววิปัสสนา
องค์ปัญญาตัวเนี่ยโดยที่ไม่มี
ใครบอกกล่าวหรือไม่ได้รับประสิทธ์ประสาทประสบการณ์จากคนอื่นเลยนั่นก็คือ "สิทธัตถะ"
Mar 15, 202301:45:12
อุบายวิธีการรับรู้ที่ไม่ผ่านตัวตน Group Sitting 2023-03-05

อุบายวิธีการรับรู้ที่ไม่ผ่านตัวตน Group Sitting 2023-03-05

ความคิดหนึ่งใดผุดขึ้นมาเราไม่ได้มองเป็นเนื้อหาของความคิดแต่เราจะมองเห็นองค์ประกอบของความคิด
เมื่อใดที่รับรู้หยั่งรู้ ประจักษ์รู้ ระลึกรู้องค์ประกอบของความคิด
นั่นคือรับรู้ตรงตามความเป็นจริง
เป็นการรับรู้ที่ไม่ผ่านตัวตน

ไม่มั่นหมายว่ามีตัวตนอยู่ในความจำในความรู้สึก
ในความรักความชัง
มีเพียงสภาวะล้วนๆ
ความจำก็เป็นสัญญา
ความรู้สึกก็เป็นเวทนา
ความรักชังชอบไม่ชอบก็เป็นสังขาร
นี่ไงตรงตามความเป็นจริงแล้ว
รับรู้อยู่เช่นนี้
เห็นอยู่เช่นนี้ประจักษ์แจ้งอยู่เช่นนี้อภิชฌาและโทมนัสไม่มีที่หยั่งลงแล้ว
เพราะมันไม่มีตัวตน
การรับรู้ที่ไม่ผ่านตัวตนตัวตนไม่มีบทบาท
เมื่อไร้ซึ่งตัวตน
ความรักความชังที่มันพันธนาการจิตไว้ในอารมณ์
ก็ไม่มีที่หยั่งลง
พระองค์ท่านนิยามว่า
ย่อมดับเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัส ในโลก(แห่งตัวตน)ออกเสียได้
Mar 06, 202301:00:25
โลกียฌาน โลกุตตรฌาน Group Sitting 2023-02-26

โลกียฌาน โลกุตตรฌาน Group Sitting 2023-02-26

เมื่อจิตไม่รู้เท่าทันสุขเวทนาหนึ่งใดเกิดขึ้น ก็มีความเพลิน มีความยินดี ปรารถนาให้มากยิ่ง 

แรงปราถนานี้เกิดบ่อยครั้งมากครั้งบ่อยครั้งมากครั้ง 

มันทำให้จิตที่มีอวิชชาอยู่ 

ไปหลงยึดติดในกระบวนการเหล่านี้ว่ามีตัวตน

นี่ไงฉัน ฉันเพลินได้ ฉันมีความสุขอยู่กับสิ่งนั้น ฉันฉันและก็ฉัน 

แทนที่จะมองเป็นเวทนากลับไปยึดติดในเวทนาไปเพลินในสุขเวทนานั่นแหละตัวอุปาทานนะ 

------

ความคิดช่างซับซ้อน ความคิดนั้นช่างลึกลับ ความคิดนั้นช่างยากต่อการที่จะปล่อยวาง

ความคิดนั้นอันได้ผูกจิตไว้ พันธนาการจิตไว้ในโลกแห่งการปรุงแต่ง 

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะออกจากโลกของความคิด

มิใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะออกจากพันธนาการที่ความคิดมันพันธนาการไว้นะ  

จิตถูกพันธนาการไว้ด้วยความคิดนี้แหละ  

แต่เมื่อใดที่เราใช้ธัมมวิจยะหรือว่าใช้สัมมาสังกัปปะ  

อันเป็นผลจากตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง

Feb 28, 202301:52:08
2 อุบายวิธีในการหยั่งลงสู่มหาสติปัฏฐาน Group Sitting 2023-02-19

2 อุบายวิธีในการหยั่งลงสู่มหาสติปัฏฐาน Group Sitting 2023-02-19

ธรรมชาติจิตจะมีความคิดอดีตอนาคตเป็นอารมณ์

เมื่อใดที่จิตอิสระจากพฤติกรรมของความคิด อดีต-อนาคต

จิตก็จะอยู่กับความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องมีการควบคุม

ไม่ต้องหาอุบายวิธีใดๆ 

Feb 22, 202301:24:41
อุบายวิธี หยั่งลงสู่ปัจจุบัน Group Sitting 2023-02-12

อุบายวิธี หยั่งลงสู่ปัจจุบัน Group Sitting 2023-02-12

เมื่อใดที่สภาวะประกอบด้วยกาลสิ้นสุด 

ตัวมันลงแล้ว 

สภาวะที่ไม่ประกอบด้วยกาลก็ปรากฏ เป็นอากาลิโกเป็นอสังคะตะไม่ปรุงแต่ง 

เป็นสภาวะที่ไม่เคลื่อน 

จงใช้ความเบา ความนิ่ง ที่เกิดจากการหยั่งลงสู่ความจริง 

มาหยั่งลงสู่ปัจจุบันขณะ ไม่พลาดจากปัจจุบันขณะ

ส่วนการเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดนั้นเค้าจะเคลื่อนไปเอง จะเคลื่อนไปเอง 

Feb 13, 202301:02:54
ขอบเขตของความคิด Group Sitting 2023-02-05

ขอบเขตของความคิด Group Sitting 2023-02-05

จิตที่มีอวิชชาจะหลงอยู่ในปารฏการณ์ของตัวตน

ไม่ม่ีตัวตนใดที่จะเต็ม  มันโหยหาการเติมเต็มอยู่ตลอด

Feb 06, 202301:24:28
กายภายนอก กายภายใน เวทนาภายนอก เวทนาภายใน จิตภายนอก จิตภายใน ธรรมภายนอก ธรรมภายใน Group Sitting 2023-01-29

กายภายนอก กายภายใน เวทนาภายนอก เวทนาภายใน จิตภายนอก จิตภายใน ธรรมภายนอก ธรรมภายใน Group Sitting 2023-01-29

ผู้ที่แจ่มแจ้งกับขณะ คือผู้แจ่มแจ้งกับสภาวะการเกิด สภาวะการดับนั่นเอง

แจ่มแจ้งกับขณะของรูป แจ่มแจ้งกับกับขณะของนาม

Feb 01, 202301:40:55
การบรรลุนิพพาน ต้องอาศัยฌานหรือไม่ Group Sitting 2023-01-22

การบรรลุนิพพาน ต้องอาศัยฌานหรือไม่ Group Sitting 2023-01-22

จิตรับรู้อารมณ์นี้ประกอบด้วยความไม่พึงพอใจอยู่

ถูกความไม่พึงพอใจครอบงำอยู่

จิตรู้อารมณ์แบบนี้มีความพึงพอใจ นันทิเกิดความเพลินอยู่

ถูกนันทิถูกความเพลินปรารถนาได้มากยิ่งขึ้นครอบงำอยู่

ก็รู้ชัดประจักษ์ชัด

กับสภาวะที่กำลังดำเนินอยู่เกิดและดับอยู่

อันนี้แหละอันนี้แหละที่ว่า "ย่อมเป็นผู้กำจัดเสียซึ่งอภิชชาและโทมมัส

Jan 26, 202301:35:10
ตายก่อนตาย Group Sitting 2023-01-15

ตายก่อนตาย Group Sitting 2023-01-15

ความตายนั่นคือการสิ้นสุดลงของ ของสิ่งที่เราไปรู้ของสิ่งที่ถูกรู้  ความสืบต่อ ของความรัก  ความสืบต่อของความสมหวังผิดหวัง ความสืบต่อของความสัมพันธ์  มันจะสิ้นสุดลง นั่นคือนิยามของความตาย   เราจะไม่ได้อยู่กับความสัมพันธ์อีกแล้ว  เราก็จะไม่ได้รับรู้กับความรักเราจะไม่ได้รับรู้กับสิ่งที่เราครอบครองอีกต่อไป  มันจะสิ้นสุดลง นั่นคือนัยยะนิยามความหมายของคำว่าความตาย  เราเป็นนักปฏิบัติจะเห็นการสิ้นสุดลงของความสัมพันธ์ การสิ้นสุดลงของความสืบต่อ  ของความรักความชังของโลกใบนั้นที่เราเคยรับรู้  สายธารแห่งความจำ สายธารแห่งความสุขเวทนา โลกใบนี้ที่เรารับรู้มาตั้งแต่เราตื่นจากการหลับแล้ว เราจะเห็นการสิ้นสุดลงในขณะที่เราตื่นอยู่ สัญญาสั้นลง แค่อดีตอนาคตสัญญาสั้นลงมากมีเพียงขณะเดียวเท่านั้น "                                            " ปิยทัสสี ภิกขุ " . . .   รับฟังเสียงจาก  Podcast  : ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี  Spotify        : https://open.spotify.com/episode/7kDzLFFiTRbN1aR8iD4V7y Anchor.fm  : https://anchor.fm/mowakee-forest/episodes/Group-Sitting-2023-01-01-e1t30k8

Jan 18, 202301:18:41
โลก อัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ ความคิดและเวลา Group Sitting 2023-01-01

โลก อัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ ความคิดและเวลา Group Sitting 2023-01-01

ความคิดไม่ใช่ตัวอุปสรรคหรือปัณหา แต่การไปยึดติดในความคิดนั่นคือปัญหา

ความคิดมาจากความทรงจำ หากไม่มีความจำความคิดก็ผุดขึ้นไม่ได้

.

****

เราจะอิสระจากความคิดได้ (โลกแห่งความสัมพันธ์ โลกอัตลักษณ์ โลกแห่งการปรุงแต่ง)

เราต้องเข้าสู่จุดศูนย์กลาง(ของเวลา)แห่งวงกลม คือปัจจุบันขณะ มันจะไม่เคลื่อนไปอีกละ นั่นก็คือพื้นที่ของสมาธิ 7 ขั้นนั้นเอง

ความสืบต่อของเวลาที่เป็นขณะหนึ่งสู่ขณะหนึ่ง

เมื่อไดที่เราสัมผัสขณะ นั่นคือคือเราสัมผัสต้นทางของเวลา ต้นทางของการรบัรู้

เมื่อการรับรู้เป็นรอบ เป็นรอบ ความสืบต่อของเวลาจะสิ้นสุดลง

***

Jan 04, 202301:58:26
สะพานไหล สายธารหยุดนิ่ง Group Sitting 2022-12-25

สะพานไหล สายธารหยุดนิ่ง Group Sitting 2022-12-25

วิปัสสนามิใช่การแสวงหา

วิปัสสนาคือ ศิลปะแห่งการเฝ้ามองการเคลื่อนที่กำลังปรากฏในปัจจุบันกาล


"อดีตใดที่จิตไปพัวพันอยู่ อดีตนั้นตั้งอยู่ในขอบเขตแห่งความสัมพันธ์

จิตจะโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งความสัมพันธ์เท่านั้น

จิตจะถูกร้อยรัดให้ติดอยู่ในมิติแห่งความสัมพันธ์

สัมพันธ์ในความรักความชัง

ยิ่งความสัมพันธ์ลึกมาก ความยึดติดยิ่งมาก

โดยมี เรา เป็นจุดศูนย์กลางในโลกแห่งความสัมพันธ์นั้นๆ"

Dec 27, 202201:39:40
มรดกธรรม Group Sitting 2022-12-18

มรดกธรรม Group Sitting 2022-12-18

เราจะอยู่ตรงกึ่งกลางของสมองหรือกึ่งกลางอุ้งมือซ้ายในสักพักนึง ไม่เกิน 15 นาที 

เสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนความรู้สึกมาสู่ฐานปกตินะ มาสู่ฐานปกติ 


นิ่งอยู่เบาอยู่ กึ่งกลางของสองจุดนี้ จุดใดจุดหนึ่ง 

ในขณะที่เราอยู่รู้สึกที่กึ่งกลางของสมองหรือกึ่งกลางอุ้งมือซ่้าย 

อาจจะมีการรับรู้ลมหายใจไปด้วย มันเข้ามาแทรกของมันเอง ไม่เป็นไรนะ การรับรู้นี่ไม่ใช่เกิดจากเจตนา  

เกิดจากความเคยชิน มันไปรับรู้ก็มันเองแบบนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวล ไม่ต้องไปหงุดหงิด 


รับรู้ก็รับรู้ไป เพียงแต่ว่าเราไม่เคลื่อนตามลม 

จิตยังนิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียว อยู่ที่กึ่งกลางสมองหรือกึ่งกลางอุ้งมือซ้ายนี้ 

อาจจะมีความรู้สึกเย็นหรือร้อน หนักหรือเบา 


อาจมีแสงสว่างเรือง ๆ ยังไงก็แล้วแต่

อะไรที่เกิดขึ้นจากการที่เอาความรู้สึกเราไว้กึ่งกลางสองจุดนี้ ก็เพียงแต่รับรู้ไม่ปฏิเสธ 

Dec 21, 202201:36:53
ศักยภาพ 3ใน4 ของจิตที่ทุกคนต้องรู้ Group Sitting 2022-12-11

ศักยภาพ 3ใน4 ของจิตที่ทุกคนต้องรู้ Group Sitting 2022-12-11

Choiceless awareness เป็นการตื่นรู้ ในสภาวะที่ไม่เลือก ถ้าไม่เลือกก็แสดงว่าไม่ปรารถนาไม่ต้องการ เมื่อไม่ปรารถนาไม่ต้องการก็แสดงว่า จิตก็ไม่มีการรอคอย ไม่มีการคาดหวังในอารมณ์ทั้งปวง เมื่อเราดำรงจิตแบบนี้ มนสิการแบบนี้ เข้าใจชัดแบบนี้ในการทำจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์แบบนี้ 

ลักษณะจิตก็จะเป็นลักษณะมันมีความรู้สึกที่ว่าเบาเบา 

เบาเพราะว่าไม่ต้องแบกแรงปรารถนาไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องมุ่งหวัง

ความเบาของจิตนี้รวมศูนย์ อยู่ที่ไหนจุดศูนย์รวมของจิตที่เป็นฝ่ายกุศลที่เป็นส่วนวิบากเนี่ย มันจะรวมศูนย์ที่กึ่งกลางสมองใช่ไหม นิ่งอยู่เบาอยู่ ไม่โลดแล่นไปในเวลาอดีตอนาคต

ที่มันโลดเเล่นไปในมิติของเวลาอดีตอนาคตเพราะมันไปเอาเวลาเหล่านั้นมาสรรค์สร้างมาปรุงแต่งเป็นตัวตน เป็นที่ตั้งแห่งแรงปรารถนา

เมื่อจิตอิสระจากแรงปรารถนาจากแรงต้องการก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิด ใช้อดีตน้อยลง ใช้อนาคตน้อยลง

Dec 13, 202201:18:05
ความมหัศจรรย์แห่ง ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน Group Sitting 2022-12-04

ความมหัศจรรย์แห่ง ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน Group Sitting 2022-12-04

ตอบคำถามในช่วง ธรรมสากัจฉา "ลักษณะจิตที่จะเข้าไปสู่ความมีภาวะความเป็นกลางในการเห็นการเกิดดับมันไม่มีกำลังพอ

เพราะฉะนั้น ช่วงที่ว่ามันบีบมันเค้นอะไรในตอนนั้นสำคัญมาก

 โยมอย่าลืมนะว่ากระบวนการบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระบวนการที่เห็นการเกิดการดับ ไม่ใช่, 

กระบวนการบรรลุธรรม คือกระบวนการของตัวธัมมะวิจยะ ที่น้อมลงในไตรลักษณ์ในกฎแห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา

กระบวนมันจะน้อมเอาสภาวะของรูปนามที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดดับมาลงในไตรลักษณ์

 กระบวนการการบรรลุธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงที่ธัมมะวิจยะในการน้อมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ว่าอันนี้นะสภาวะที่กำลังปรากฏเนี่ย คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนะมันกำลังเกิดและเรารักษาไม่ ยื้อฉุดไม่ได้ รักษาไม่ได้ บังคับไม่ใด้นะ 

ในขณะที่เราพิจารณาแบบนี้ม้นก็จะสิ้นสุดลง กระบวนการพิจารณาสภาวะเกิดดับ ลมหายใจ คือขันธ์ท้้งหมด ขันธ์ทั้ง 5 ดับหมดดับรอบ  "

Dec 06, 202201:15:06
ความมหัศจรรย์แห่ง จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน Group Sitting 2022-11-27

ความมหัศจรรย์แห่ง จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน Group Sitting 2022-11-27

เมื่อตัวตนหยั่งลงสู่สภาวธรรมไม่ได้ แล้วอภิฌชาและโทมนัสก็ไม่มีที่ให้หยั่งลงได้

Nov 28, 202201:14:42
ความมหัศจรรย์ของสัมมาสมาธิ Group Sitting 2022-11-20

ความมหัศจรรย์ของสัมมาสมาธิ Group Sitting 2022-11-20

สุข เป็นเวทนาขันธ์ มีการเปลี่ยนแปลง มีการเกิดดับ

จะไปแสวงความสุขในพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

. . .

บนพื้นที่แห่งการเปลี่ยนแปลงจะไม่มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน

อวิชชา ตัณหา อุปาทานจะไม่เกิดร่วมกับอารมณ์อันเป็นปัจจุบันขณะ

เพราะอารมณ์นั้นปรากฏเพียงชั่วขณะเดียวแล้วก็ดับไป

ไม่มีพื้นที่ให้ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน หยั่งลงได้

Nov 22, 202201:53:47
สายธารแห่งธรรม จากปัญญาสู่วิมุตติ Group Sitting 2022-11-13

สายธารแห่งธรรม จากปัญญาสู่วิมุตติ Group Sitting 2022-11-13

เนื่องในโอกาสญาติธรรมร่วมกันปฏิบัติ ณ ศานติธรรมสถาน วัดขุนป๋วย

Nov 15, 202201:32:27
ความต่างของ "รู้ชัด" ระหว่างนัยยะของ อานาปานสติ กับมหาสติปัฏฐาน Group Sitting 2022-11-06

ความต่างของ "รู้ชัด" ระหว่างนัยยะของ อานาปานสติ กับมหาสติปัฏฐาน Group Sitting 2022-11-06

จะไม่เป็นผู้เข้าไปสู่มิติแห่งการเลือก

อุปสรรคในการหยั่งลงสู่ปัจจุบัน คือแรงปรารถนา เจตจำนง มุ่งหวัง

ละคลายอุปสรรคโดย ดำรงจิตให้ว่างจากการเลือกอารมณ์

จิตที่อิสระจากการเลือกอารมณ์นั้น..จะเบา

คลื่นความคิดจะแผ่วลง ลดลง

Nov 08, 202252:43
พุทธประสงค์ในการรับรู้ลมหายใจ Group Sitting 2022-10-30

พุทธประสงค์ในการรับรู้ลมหายใจ Group Sitting 2022-10-30

ในความสัมพันธ์หลากมิติ  ความสัมพันธ์เหล่านี้จิตที่ยังมีอวิชชาจะเข้าไปมั่นหมายว่า

มีตัวตนอยู่จริงในโลกแห่งความสัมพันธ์

แม้ในขณะอยู่เพียงผู้เดียว แต่โลกแห่งความสัมพันธ์นั้นมันกึกก้องอยู่ในระบบสัญญาความจำ

แน่นอนว่าในโลกแห่งความสัมพันธ์จะไม่มีมิติเดียว

ที่เราไปสมาทานโลกแห่งความสัมพันธ์เพราะจะเสพความสัมพันธ์เชิงบวก

แต่..จะไม่มีใครสามารถประคองความความสัมพันธ์เชิงบวกได้ตลอด


จิตที่มีอวิชชาจะเรียกร้องเติมเต็มในโลกแห่งความสัมพันธ์

ก็เพราะโลกแห่งความสัมพันธ์คือ "โลกแห่งตัวตน"


พระพาหิยะ ผู้ไม่ปรากฏตัวตนในโลกแห่งความสัมพันธ์

สมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อโลกแห่งความสัมพันธ์ โลกแห่งตัวตนที่โลดแล่นไปในกาลเวลายุติตัวมันลง

อุบายวิธีให้จิตอิสระจากโลกความสัมพันธ์ คือทำความรู้สึกให้อิสระจากการเลือก

Oct 31, 202201:26:47
เวลามีอยู่จริงมั้ย...เวลาในมุมมองของพุทธะ Group Sitting 2022-10-16

เวลามีอยู่จริงมั้ย...เวลาในมุมมองของพุทธะ Group Sitting 2022-10-16

อารมณ์ที่ตกค้างในชีวิตประจำวันจะอยู่ในรูปของความคิดสัญญาภาพ

อารมณ์ที่เรารับรู้ปรากฏเพียงชั่วขณะเดียวแล้วดับสลายไป

ไม่ว่าหยาบหรือละเอียด ดีหรือชั่ว สมหวังหรือพลาดหวัง


การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั้นดับไปแล้ว

แต่อารมณ์ตกค้างอยู่ในรูปของความทรงจำ

จิตที่มีอวิชชา จะถูกแรงพึงพอใจไม่พึงพอใจ ความรักหรือชังในอารมณ์ที่ผ่านการรับรู้ในประสาทสัมผัสทั้ง 5 

แรพึงพอใจไม่พึงพอใจนั้นจะร้อยรัดจิตผูกมัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์นั้น ๆ แม้ว่าอารมณ์นั้นจะผ่านไปแล้ว 

....

ในอดีตไม่มีเรา เรารับรู้อดีตผ่านความจำผ่านสัญญานี่เรียกว่า รับรู้ตรงตามความเป็นจริง

Oct 20, 202201:30:31
สภาวธรรมอานาปานสติ ระดับที่ 3 " จักรู้ชัดซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า_หายใจออก " Group Sitting 2022-10-09

สภาวธรรมอานาปานสติ ระดับที่ 3 " จักรู้ชัดซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า_หายใจออก " Group Sitting 2022-10-09

การเอาความรู้สึกไว้ที่กึ่งกลางสมองหรือที่อุ้งมือซ้าย ไม่มีคำบริการ ไม่มีการสร้างภาพ

กำลังความนิ่งสูงมาก และทันทีโดยไม่มีพิธีรีตรอง


ลมหายใจเข้ายาวออกยาว การรับรู้ความรู้สึกจะชัดนิ่งอยู่จุดนั้น

เมื่อลมหายใจลดลง  อาณาปานสติระดับที่ 2 ถึงระดับที่ 6  ลมหายใจจะสั้นลงๆไปเรื่อยๆ

แต่พระองค์ท่านนิยามคำว่าสั้นลงเฉพาะระดับที่ 2

แท้จริงจาก 2 ไป 3 พระองค์ท่านนิยามว่า "จักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวง"

จาก 3 ไป 4 "จักเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งลมหายใจระงับ"


สภาวะเป็นผู้กำหนดรู้ชัดกายทั้งปวง สัพพะกายะ

สภาวะธรรมเป็นแบบนี้  ไม่ว่าจะเอาความรู้สึกไว้ที่โพรงจมูก ปลายจมูก กึ่งกลางหน้าอก หรือศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้อง

ซึ่งปกติความรู้สึกแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวชัดอยู่เฉพาะจุดนั้น


เมื่อมาถึงสภาวะระดับที่ 3 กายทั้งปวงเสมือนหนึ่งว่าลมหายใจแทรกเข้าไปทุกอณูของเรือนกาย

เวลาหายใจเข้าจะรู้สึกเหมือนว่ากายขยายออก หายใจออกรู้สึกเหมือนกายแฟบลดลงไป

นี่คือนิยามของคำว่ากายทั้งปวง "สัพพะกายะ"  รู้สึกตัวทั่วเรือนกายโดยไม่ใช่เจตจำนง

ซึ่งสภาวะนี้ต้องเป็นไปเอง


"ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงความดับของเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น"


การยึดติดในอัตลักษณ์ในตัวตน เป็นทุกข์

จงเป็นประทีปในที่มืด ชลอวงล้อการขับเคลื่อนภาวะความมีตัวตน ให้เบาบางลง

เพราะความขับเคลื่อนนั้นจะนำไปสู่

ความขัดแยังในความสัมพันธ์ล้วนแล้วเกิดแต่ความเข้มข้นของอัตลักษณ์ ความยึดติดในตัวตนทั้งนั้น

Oct 10, 202201:21:20
วิบาก คือกระบวนการคืนเวลาให้กับโลก Group Sitting 2022-10-02

วิบาก คือกระบวนการคืนเวลาให้กับโลก Group Sitting 2022-10-02

จิตที่มีอวิชชาจะไปหยิบฉวยเอาเวลาในอดีตอนาคตมาสร้างภาวะว่า เคยมีตัวฉันในอดีต และฉันจะเป็นอะไรบางอย่างในอนาคต  นี่เป็นอุปาทาน

เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วจะต้องคืนเวลาให้กับโลก


อาการที่เราคืนถ่ายถอนเวลาให้กับโลกเรียกว่า "วิบาก" 

Oct 04, 202201:40:48
จิตอยู่จุดไหนในอาการ ๑๒ ของวงจรปฏิจจสมุปบาท Group Sitting 2022-09-04

จิตอยู่จุดไหนในอาการ ๑๒ ของวงจรปฏิจจสมุปบาท Group Sitting 2022-09-04

เหตุแห่งทุกข์คือสังขารที่มีมูลฐานจากอวิชชา  เมื่อไปรู้ไปเห็นองค์ประกอบความคิดตรงตามความเป็นจริง เหตุตัวนี้ก็ดับไป

Sep 05, 202201:49:31
ลำดับชั้นของลมหายใจ ๗ ระดับ Group Sitting 2022-08-28

ลำดับชั้นของลมหายใจ ๗ ระดับ Group Sitting 2022-08-28

ลมหายใจมีความสัมพันธ์กับสมาธิอย่างไร Aug 29, 202201:49:14
ธรรมอันยิ่งของมนุษย์ ๒ ประเภท Group Sitting 2022-08-21

ธรรมอันยิ่งของมนุษย์ ๒ ประเภท Group Sitting 2022-08-21

    ธรรมเหล่าใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 

ธรรมเหล่านั้นย่อมมีความดับ"สิ้นสุด"เป็นธรรมดา   --- ปิยทัสสี ภิกขุ  ---


สภาวะธรรม ความสืบต่อของรูปและนามได้ดับสิ้นสุดลง (ที่ความดับ ดับสุดท้าย)

Aug 22, 202202:04:07
มหาวิปัสสนา เหตุแห่งความพ้นทุกข์ Group Sitting 2022-08-14

มหาวิปัสสนา เหตุแห่งความพ้นทุกข์ Group Sitting 2022-08-14

ธรรมเทศนาหลังคอร์สวันแม่ 2565

Aug 15, 202201:48:58
สติปัฏฐานสำหรับบุคคล ๓ ประเภท Group Sitting 2022-08-07

สติปัฏฐานสำหรับบุคคล ๓ ประเภท Group Sitting 2022-08-07

"พระเสขะบุคคลใช้สติปัฏฐานอยู่แต่เป็นไปเพื่อเป็นวิหารธรรม"

"สภาวะทีไม่มีปรากฏการณ์ของรูปและนามให้มั่นหมาย ท่านจะคิดไม่ได้ นึกไม่ได้ สืบลมหายใจไม่ได้"

Aug 09, 202201:58:55
การสิ้นลงของสิ่งที่เคยรู้ คือนิยามของสมาธิ Group Sitting 2022-07-31

การสิ้นลงของสิ่งที่เคยรู้ คือนิยามของสมาธิ Group Sitting 2022-07-31

"ความจริงจะตั้งอยู่ในสายธารแห่งปัจจุบันเท่านั้นเอง"
ปิยทัสสี ภิกขุ
Aug 05, 202201:50:49
กระบวนการบรรลุธรรม(มรรคญาณ) จักไม่เกิดขึ้นในระดับกามสัญญา Group Sitting 2022-07-24

กระบวนการบรรลุธรรม(มรรคญาณ) จักไม่เกิดขึ้นในระดับกามสัญญา Group Sitting 2022-07-24

การเกิดดับที่นำไปสู่การบรรลุธรรม ต้องเกิดดับในระดับฌานจิต 


ถ้าปฐมฌานไม่เกิด กระบวนการบรรลุธรรมจักเกิดขึ้นไม่ได้

เพราะมรรคองค์สุดท้ายอยู่ในรูปภูมิ ไม่ได้อยู่ในกามภูมิเหมือนมรรค 7 องค์เบื้องต้น

Jul 25, 202202:00:39
สมถยานิก วิปัสสนายานิก Group Sitting 2022-07-17

สมถยานิก วิปัสสนายานิก Group Sitting 2022-07-17

สัญญาขันธ์อยู่ในกระบวนการของผัสสะ

อะไรที่ทำให้บุคคลรับรู้ต่างกัน ทั้งที่รับรู้เหตุการณ์เดียวัน

มันต่างที่ผัสสะไง  มันต่างที่การตีความ

 ผัสสะเป็นบวก สัญญาเป็นบวก ส่งต่อเป็นสุขเวทนา

Jul 19, 202201:42:54
สมาธิ ๗ ระดับ รองรับการบรรลุธรรม Group Sitting 2022-07-03

สมาธิ ๗ ระดับ รองรับการบรรลุธรรม Group Sitting 2022-07-03

ที่สุดของการปฏิบัติสมาธิภาวนาคือ สภาวะความสืบต่อของรูปและนามสิ้นสุดลง

" จงแจ่มแจ้งในสภาวะที่กำลังเกิดและดับ "Jul 06, 202201:50:54
อนุปุพพวิหาร ๙ Group Sitting 2022-06-26

อนุปุพพวิหาร ๙ Group Sitting 2022-06-26

พุทธองค์ใช้อนุปุพพวิหาร ๙ ในการเข้าสู่ปรินิพพานในระหว่าง รูป กับ อรูปนี่เอง.  

ซึ่งพระอรหันต์ก็ใช้สูตรนี้เช่นกัน  เข้าแล้ว ออกแล้ว โดยชำนาญ   

และจะใช้เส้นทางนี้ วิถีนี้ ในวาระปรินิพพานธาตุโดยสมบูรณ์ "

Jul 01, 202201:54:17
จิตเดิมแท้ Group Sitting 2022-06-19

จิตเดิมแท้ Group Sitting 2022-06-19

เราท่องเที่ยวไปในโลกของเวลา จิตท่องไปในอดีต อนาคต โดยอาศัยสัญญาภาพ กลับไปอยู่กับอารมณ์อดีตอนาคตมันสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวมันจริงๆ


เมื่ออินทรีย์อ่อน จิตจะเผชิญกับโลกอนาคตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิน


Jun 21, 202201:50:25
สมาบัติ ๓ ประเภท Group Sitting 2022-06-12

สมาบัติ ๓ ประเภท Group Sitting 2022-06-12

โลกของสมาธิวิปัสสนา เราจะหยุด มาอยู่กับโลกปรมัติ เพื่อจิตจะได้พักจากการกระทำ พักจากภาระที่ไปยึดไปติดไว้

อุบายวิธีพักที่เร็วที่สุดคือ  ละคลายแรงปรารถนา


สภาพจิตที่อิสระจากแรงปรารถนา จากการรอคอย จากเจตจำนงค์มุ่งหวัง จะเบาอย่างอัศจรรย์

Jun 17, 202202:07:23
อานิสงส์สมาธิ 4 อย่าง Group Sitting 2022-06-05

อานิสงส์สมาธิ 4 อย่าง Group Sitting 2022-06-05

ถาม- ตอบ อานิสงค์ของสมาธิ ในพระสูตรมีอะไรบ้าง

สาธยายธรรม

1 ย่อมเป็นไปความสุขในอัตภาพ . . .

2 ย่อมเป็นไปเพื่อญานทัศนะ. . .

3 อานิสงค์เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์จของสติสัมปชัญญะ. . .

4.  อานิสงค์เพื่อความสิ้นไปของอาสวะ . . .

Jun 08, 202201:46:24
มรรคปฏิปทา วิปัสสนานำหน้าสมาธิ Group Sitting 2022-05-29

มรรคปฏิปทา วิปัสสนานำหน้าสมาธิ Group Sitting 2022-05-29

ตราบใดที่ยังมีแรงปรารถนาอยู่ ตราบนั้นความคิดจะไม่ยุติตัวมันเอง    

  สมองจะทำหน้าที่ในพื้นที่กระบวนการความคิด

 เพื่อตอบสนองทุก ๆ แรงปรารถนาทุก ๆ การแสวงหาทุก ๆ การรอคอย        

  การหยั่งรู้สู่ปัจจุบันขณะ  คือการได้พักจากความเหนื่อยล้า     

 ที่จิตได้รอนแรมในการแสวงหาอารมณ์ในการคิดนึกปรุงแต่ง          

   เมื่อจิตอิสระจากอดีตและอนาคต จะนิ่งอยู่ เบาอยู่                    

                 ปิยทัสสี ภิกขุ

May 31, 202201:44:12
การรับรู้ที่อิสระจากเงื่อนไข Group Sitting 2022-05-22

การรับรู้ที่อิสระจากเงื่อนไข Group Sitting 2022-05-22

ไม่เลือก ไม่มีเงื่อนไขในการรับรู้ เรียก รู้ตามความเป็นจริง

โลกแห่งการรับรู้ที่ปราศจากเงื่อนไข จิตอิสระมาก จิตได้รับการปลดปล่อย

เงื่อนไขเป็นการเทียบเคียงโลกอดีตอนาคต คือใช้สมองสองซีก

เมื่อไม่เลือก ไม่เทียบเคียง ก็มาอยู่กึ่งกลางสมอง

May 24, 202201:54:23
ปฏิบัติภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา Group Sitting 2022-05-15

ปฏิบัติภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา Group Sitting 2022-05-15

เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระปัญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

..

บูชาคุณของพุทธองค์ด้วยการหยั่งลงในสายธารแห่งปัญญาญานว่า

จากโลกียะ ไปสู่โลกุตตระ

จากสภาวะที่เนื่องด้วยเวลา ไปสู่สภาวะที่ไม่มีเวลาเป็นอกาลิโก

จากสภวะการเกิดดับอย่างต่อเนื่อง ไปสู่สภาวะที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับ

ความเข้าใจเช่นนี้แหละคือการปฏิบัติบูชาล่ะ

เนื่องในวันอันสำคัญยิ่งนี้

May 16, 202254:06
หยุดโลก Group Sitting 2022-05-08

หยุดโลก Group Sitting 2022-05-08


โลกแห่งความคิด ความสัมพันธ์ ความเคยชิน  หยุดเวลาอดีตอนาคต แห่งการแสวงหา แห่งการรอคอย


เมื่อละคลายแรงปรารถนา จิตจะอิสระจากความคิด อยู่กึ่งกลางระหวัางอดีตกับอนาคต

May 10, 202201:51:11
สัจจะที่ไม่ต้องแสวงหา Group Sitting 2022-05-01

สัจจะที่ไม่ต้องแสวงหา Group Sitting 2022-05-01

" ความรู้สึกตัวบนฐานกาย จะเป็นฐานให้สติ "

อาตาปี สัมปชาโน สติมา

เพียรที่จะหยั่งรู้  ความเพียรที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะ

เพียรที่จะระลึกรู้  ความเพียรประกอบไปด้วยสติ

May 05, 202201:52:18
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัณหา อนุสัย อาสวะ Group Sitting 2022-04-24

ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัณหา อนุสัย อาสวะ Group Sitting 2022-04-24

เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติภาวนา โดย..พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสี  แห่งวัดถ้ำดอยโตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แสดงธรรม ณ ศานติธรรมวัดขุนป๋วย  . . .   อ้างอิงหนังสือ "ขอบเขตการรับรู้ของจิต"  หน้า 108 แผนภูมิที่ 18 #vimuttidhamma.net/1782-2/     e-book หน้า 114

Apr 27, 202202:00:50
ขั้นตอนการชำระจิตให้บริสุทธิ์ Group Sitting 2022-04-17

ขั้นตอนการชำระจิตให้บริสุทธิ์ Group Sitting 2022-04-17

.

Apr 21, 202201:57:34
จุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้ Group Sitting 2022-04-03

จุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้ Group Sitting 2022-04-03

เมื่อจิตไปอยู่กับสายธารแห่งความคิด ก็ไม่เห็นความคิด จิตอาศัยเวลาอดีต เพื่อรักษาความรู้สึกบางอย่างไว้ จิตอาศัยเวลาอนาคต เพื่อเข้าถึงบางอย่าง เข้าถึงในสิ่งที่จิตแสวงหา หากมองเป็นเรื่องของเวลา ทุกอย่างจะจบลงตรงนี้
Apr 04, 202201:56:24
มิติการรับรู้ที่ไม่อิงสัญลักษณ์ Group Sitting 2022-03-27

มิติการรับรู้ที่ไม่อิงสัญลักษณ์ Group Sitting 2022-03-27

. . . เมื่อใดที่จิตไม่ขึ้นอยู่กับแรงปรารถนา  ไม่เลือกในอารมณ์ทั้งปวง   ไม่รอคอยสิ่งใด ไม่อิงเวลาอดีตอนาคต จิตอยู่กับปัจจุบันขณะ

ความรู้สึกจะไปอยู่กึ่งกลางสมอง จิตหยุดการเคลื่อน กระบวนความคิดทำงานน้อยลง ปริมาณลมหายใจเข้าออก..ก็ลดลง

Mar 30, 202201:52:46
สัญญา กับ ปัญญา สภาวธรรมไหนเกิดก่อนกัน Group Sitting 2022-03-20

สัญญา กับ ปัญญา สภาวธรรมไหนเกิดก่อนกัน Group Sitting 2022-03-20

ธรรมบรรยาย ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดถ้ำดอยโตน

" เมื่อใดที่จิตหยั่งลงสู่อริยสัจ จิตจะเข้าไปเห็นความจริง

จิตจะอิ่มเอม  จิตจะเต็มไม่มีความพร่อง

เป็นจิตที่ไม่ปรารถนา ไม่แสวงหา ไม่รอคอย "


Mar 22, 202201:50:04
ความต่างของอานาปานสติ ในอานาปานสติสูตร กับมหาสติปัฏฐานสูตร Group Sitting 2022-03-13

ความต่างของอานาปานสติ ในอานาปานสติสูตร กับมหาสติปัฏฐานสูตร Group Sitting 2022-03-13

อานาปานสติ คือเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งความไม่เที่ยง
. . เมื่อเห็นชัดอยู่เช่นนี้
ย่อมกำจัด
ย่อมเพิกถอน
ย่อมปลดเปลื้องสิ่งร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์ของโลก ออกเสียได้
Mar 14, 202201:49:03
เส้นขนานระหว่างอนิจจภาวะ กับ อภิชฌาและโทมนัส Group Sitting 2022-03-06

เส้นขนานระหว่างอนิจจภาวะ กับ อภิชฌาและโทมนัส Group Sitting 2022-03-06

การเห็นการเกิดดับที่จริงแท้ ต้องปลดเปลื้อง ถ่ายถอน อภิชฌาและโทมนัส

การตั้งอยู่ไม่ได้ของอภิชฌาและโทมนัส เพราะไม่มีที่อิงอาศัย นั่นคือตั้งอยู่เพียงชั่วขณะเดียวแล้วดับไป

Mar 07, 202257:35
จิตและวิญญานทำกิจแตกต่างอย่างไร Group Sitting 2022-02-27

จิตและวิญญานทำกิจแตกต่างอย่างไร Group Sitting 2022-02-27

รูปและนามตั้งอยู่ในพื้นที่ของเวลา เมื่อไม่มีเวลา รูปนามย่อมหยั่งลงไม่ได้

Mar 01, 202201:55:53
เปิดเผยความเป็นจริงในโลกอดีตและอนาคต Group Sitting 2022-02-13

เปิดเผยความเป็นจริงในโลกอดีตและอนาคต Group Sitting 2022-02-13

* *   ปัจจุบันขณะ เป็นพื้นที่หยั่งลงของวิปัสสนา  * * 

ปัจจุบันขณะ ประดุจแพข้ามฝั่ง

Feb 14, 202257:26
อุบายวิธีหยั่งลงสู่อริยสัจ Group Sitting 2022-02-06

อุบายวิธีหยั่งลงสู่อริยสัจ Group Sitting 2022-02-06

ปัจจุบันขณะ ไม่เลือก ไม่ปรารถนา ไม่มุ่งหวัง ไม่รอคอย ไม่คาดหวังสิ่งใดที่จะเกิดขึ้น เป็นการละคลายแรงปรารถนา นี่เป็นตัวปัญญา

Feb 07, 202201:35:25
ทุกข์ อันเกิดจากความเพลิน Group Sitting 2022-01-30

ทุกข์ อันเกิดจากความเพลิน Group Sitting 2022-01-30

ความเพลินนี่ จิตที่มีอวิชาไปสร้างโลกอีกใบหนึ่ง อาศัยเวลาอดีตเก็บความสุขที่เคยลิ้มรสเอาไว้ เพื่อเข้าไปเสพครั้งแล้วครั้งเล่า  

และอาศัยเวลาอนาคตหรือการปรุงแต่ง เพื่อเข้าไปเสพสุขให้มากครั้งยิ่งขึ้น

...

สังเกตว่าจิตที่ข้องอยู่พัวพันอยู่ ทุกข์กับอารมณ์ใด แสดงว่าจิตเคยเพลินในอารมณ์นั้นมาก่อน

...

ความเพลินอิงอยู่ในอดีต อิงอยู่ในอนาคต  จิตคาดหวังความเพลินในมิติที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ความทุกข์ที่เกิดจากความเพลิน เมื่ออารมณ์ที่ตั้งแห่งความเพลินได้เสื่อมสลายลง

เพลินมากเท่าไหร่ จึงยิ่งทุกข์มากเท่าน้น

Jan 31, 202202:04:28
ปรารภธรรม เนื่องในวาระดับขันธ์ หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ Group Sitting 2022-01-23

ปรารภธรรม เนื่องในวาระดับขันธ์ หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ Group Sitting 2022-01-23

ธรรมะเนื่องในวาระการสละธาตุขันธ์ หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ { }

. . .

ความตายในสมมติ คือการสิ้นสุดลงของภาวะความมีตัวตน ของโลกในอดีตที่อิงแอบอยู่ ส่วนจิตที่มีปัญญา แท้จริงแล้วการตายหรือการสิ้นสุดลงของสรรพสิ่งนั้น  สิ้นสุดลงและเกิดใหม่อยู่ทุกขณะ เมื่อจิตคุ้นเคยอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ จิตจะไม่หวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลง เพราะจิตจะไม่สามารถสร้างโลกแห่งตัวตนหรือโลกแห่งความพอใจและไม่พึงพอใจขึ้นมาได้


Jan 24, 202202:02:59
อุบายฝึกจิตเข้าสู่จุดเริ่มต้นของเวลา Group Sitting 2022-01-16

อุบายฝึกจิตเข้าสู่จุดเริ่มต้นของเวลา Group Sitting 2022-01-16

การรับรู้ผ่านความจำ เรียกว่าสัญญา

การรับรู้ผ่านสุขทุกข์ เรียกว่าเวทนา

การรับรู้ผ่านมิติความรักความชัง ชอบไม่ชอบ เรียกว่าสังขาร

...

การรับรู้ในระดับโลกุตตระ ที่ไม่เนื่องด้วยเวลา เรียกว่าตรัสรู้


Jan 17, 202201:52:40
ละคลายเจตจำนง Group Sitting 2022-01-09

ละคลายเจตจำนง Group Sitting 2022-01-09

Group Sitting 2022-01-09

เมื่อจิตประจักษ์ชัดตรงตามความเป็นจริง ภาวะความเป็นกลางจักเกิดขึ้น

ความจริงที่ไม่ต้องนิยาม ความจริงที่ไม่ต้องตั้งชื่อ ไม่ขึ้นกับเพศ วัย ศาสนา เรียกว่าปรมัตถสัจจะ

เป็นพื้นที่ของธาตุ  ขันธ์  อายตนะ

Jan 10, 202201:03:39
หยั่งรู้สู่สายธารแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุถึงสภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลง

หยั่งรู้สู่สายธารแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุถึงสภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลง

Meditation Group Sitting 02-01 2020 

Jan 05, 202201:51:02
อุบายวิธีบรรลุอัปปนาสมาธิ ก่อนและหลังพุทธกาล

อุบายวิธีบรรลุอัปปนาสมาธิ ก่อนและหลังพุทธกาล

เราต้องใช้ความพยายามระดับไหนที่จิตจักเคลื่อนจากกามสัญญาไปสู่รูปสัญญา คือระดับจุดศูนย์กลางของเวลา

ในสมัยโบราณ จะได้ก็ต่อเมื่ออาศัยการเพ่ง เช่น กสิน 40 กอง หรือ สมถะล้วน เกิดได้ในอัจฉริยะบุคคลแต่รูปฌานและอรูปฌานเหล่านั้น มิใช่สัมมาสมาธิในมติของพุทธะ

เอกคตาจิตที่ถูกแวดล้อมด้วยมรรคอีก 7 องค์เบื้องต้นนั้นแลคือสัมมาสมาธิ นำไปสู่ความหลุดพ้น

มิใช่ได้ด้วยการเพ่งเพียงอย่างเดียว

Dec 21, 202101:48:42
ขจัดสิ่งตกค้างอันไร้สาระ

ขจัดสิ่งตกค้างอันไร้สาระ

 ... มีอุบายวิธีไหน ที่ลดภาระอารมณ์ตกค้างที่ไร้สาระ  ซึงจะเห็นชัดเมื่อนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม อารมณ์ที่ตกค้างนั้นเป็นผล เป็นวิบาก  หากปรารถนาให้เรื่องลดลง เราต้องไปละเหตุในชีวิตประจำวัน ที่เรามักไปเสพอารมณ์เหล่านั้นในชีวิตประจำวัน  ... ลดจำนวนครั้งของความเพลิน หมายถึงลดพื้นที่ของความเพลิน  เราเพลินอารมณ์ใดเราก็ติดอยู่ในอารมณ์นั้น

 {GroupSitting 2021-12-12}

Dec 14, 202101:36:19
เสียงแห่งความเงียบ

เสียงแห่งความเงียบ

. .   สุขเวทนาหนึ่งใดในอดีต เมื่อไม่มีตัวตนรองรับ เพราะไม่มีอยู่จริง จิตจึงแสวงหาใหม่เรื่อยไป นี่เรียกว่าตัณหา

. . เราควรทำความรู้จักกับเสียงแห่งความเงียบ มันเป็นเสียงแห่งการสืบต่อของอารมณ์ที่รับรู้ว่า ปรากฏเพียงชั่วขณะแล้วดับไป 


Dec 02, 202101:56:21
ปรากฏการณ์ บนสายธารแห่งการเปลี่ยนแปลง

ปรากฏการณ์ บนสายธารแห่งการเปลี่ยนแปลง

ชีวิตนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความเพลินในแรงปรารถนา ในกามภูมิ

สมปรารถนาแล้ว ความปรารถนาอื่นก็เกิดขึ้นใหม่อีก

หากต้องการพัก พักแรงปรารถนาใดๆ ไม่คาดหวัง ไม่รอคอย

เมื่อเพิ่งกลางฝ่ามือซ้ายไปนานๆ 

ความรู้สึกที่อุ้งมือซ้ายจะไปรวมกับกึ่งกลางระหว่างคิ้ว หรือบริเวณก้านสมอง

จิตจะเบาจะนิ่ง

เอาความเบาความนิ่งมาหยั่งลงที่ฐานบนเรือนกาย เช่นศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้อง 

Nov 16, 202101:50:16
ความยึดติดในความสัมพันธ์ เป็นเหตุแห่งทุกข์

ความยึดติดในความสัมพันธ์ เป็นเหตุแห่งทุกข์

อารมณ์อดีตที่อยู่ในมิติของความสัมพันธ์เท่านั้น ที่จิตข้องอยู่ หมกมุ่นอยู่ พัวพันอยู่

สัมพันธ์เชิงบวกให้ผลเป็นสุข สัมพันธ์เชิงลบให้ผลเป็นทุกข์

ทว่าความสัมพันธ์นั้นยังหาใช่เหตุแห่งทุกข์ไม่ 

*** ความยึดติดในความสัมพันธ์นั้น เป็นเหตุแห่งทุกข์  ***

Nov 09, 202101:53:21
เราจะแจ่มแจ้งประจักษ์ชัด ในเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไร

เราจะแจ่มแจ้งประจักษ์ชัด ในเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไร

ติดอยู่เพราะปรุงแต่ง เพราะคิดว่าการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่เปลี่ยนแปลง  ไม่ใช่ตัวตนก็ว่าเป็นตัวตน

ศิลปะความงดงามของการรู้ ... ไม่อิงรัก ไม่อิงชัง ไม่วิพากย์ ไม่ตัดสิน รับรู้อย่างที่มันเป็น

...

เมื่อรู้ชัดการเคลื่อนของ กาย เวทนา จิต ธรรม จิตจักเคลื่อนจากหยาบไปสู่ละเอียด

เมื่อรู้อยู่เห็นอยุ่เช่นนี้ จนเต็มรอบ ความสืบต่อของรูปและนาม จะสิ้นสุดลง จิตเคลื่อนจากโลกียะไปสู่โลกุตระ เคลื่อนไปสู่การรับรู้ที่ไม่เนื่องด้วยเวลา   ***

Nov 01, 202102:05:04
การรับรู้ที่ไม่ประกอบด้วยเวลา Group SItting 2021-10-17

การรับรู้ที่ไม่ประกอบด้วยเวลา Group SItting 2021-10-17

สิ่งร้อยรัดจิตให้ติดในอารมณ์คือ ความพึงพอใจ นันทิความเพลินในอารมณ์ใหม่ โทมนัส ปฏิคะขุ่นเคือง

หากเมื่อรับรู้มันด้วยความเป็นกลางแล้ว ความพัวพันของอภิฌชาและโทมนัสย่อมจางคลาย

..

การรับรู้ที่ไม่อาศัยผ่านอายตนะทั้ง 6 อันไม่ประกอบด้วยเวลา ใช้คำว่า บรรลุถึง เข้าถึง ทำพระนิพพานให้แจ้ง ตรัสรู้ คือการรับรู้ที่ไม่ประกอบด้วยเวลา

Oct 19, 202102:00:12
อุบายวิธีพักจิตจากโลกแห่งความเคยชิน .. Group Sitting 2021-10-10

อุบายวิธีพักจิตจากโลกแห่งความเคยชิน .. Group Sitting 2021-10-10

อุบายวิธีพักจิตจากโลกแห่งความเคยชิน ด้วยการรับรู้อารมณ์ที่ตรงตามความเป็นจริง

ปลดเปลื้องความวิตกกังวลในโลกเดิมๆ

กระจ่างชัด ประจักษ์แจ้ง อย่างที่มันปรากฏ   

ไม่ยึดติดด้วย เพศ วัย ฐานะ ลัทธิ หรือศาสนาใด ๆ


Oct 13, 202102:12:30
ความสุขที่ควรกลัว และสุขที่ไม่ควรกลัว Group Sitting 2021-10-03

ความสุขที่ควรกลัว และสุขที่ไม่ควรกลัว Group Sitting 2021-10-03

อดีตไม่มีอยู่จริง แต่จิตอาศัยอารมณ์อดีต อาศัยสัญญาภาพ เพื่อรักษาความรู้สึกให้จิตนี้รู้สึกปลอดภัย

เพราะคิดว่าความสุขเหล่านั้นจะนำจิตมาสู่ความปลอดภัย

หากใครหลงกับความสุขในโลกอดีตและอนาคต จะไม่ได้พบเจอกับความสุขที่แท้จริง แต่กลับจะพบซึ่งความขัดแย้ง

Oct 05, 202102:10:03
เมื่อรู้ชัด ย่อมปลดเปลื้องอภิฌชาและโทมนัสที่ร้อยรัดจิต Group Sitting 2021-09-26

เมื่อรู้ชัด ย่อมปลดเปลื้องอภิฌชาและโทมนัสที่ร้อยรัดจิต Group Sitting 2021-09-26

จิตโลดแล่นไป เพื่อเติมเต็มตัวตนในอดีต

เมื่อรู้ชัด เห็นซึ่งความเกิด เห็นซึ่งความดับ  ในกาย เวทนา จิต ธรรม

รู้ชัดอยู่ว่า ปรากฏเพียงชั่วขณะแล้วดับไป ๆ

ย่อมปลดเปลื้อง อภิชาและโทมัสที่ร้อยรัดจิต

เมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง 

จากสภาวะเคลื่อนไปสู่ภาวะไม่มีการเคลื่อน ไม่มีจุติ ไม่มีอุบัติ ไม่เกิดขึ้นของเวลา 

บรรลุถึงสภาวะอกาลิโก เรียกว่า การตรัสรู้

Sep 27, 202101:58:55
แรงปรารถนา ผู้กระตุ้นคลื่นความคิด Group Sitting 2021-09-19

แรงปรารถนา ผู้กระตุ้นคลื่นความคิด Group Sitting 2021-09-19

. .  ความรู้สึกตัวปัจจุบันขณะคือ "สัมปชัญญะ"  ความเป็นกลางในการรับรู้ที่มีกำลังมากขึ้น  จะละคลายแรงดึงจากฐานสมอง จากความคิดนึก ละคลายแรงปรารถนาจากอารมณ์ทั้งปวง ในทุกๆ มิติ

Sep 26, 202101:56:38
อุบายวิธีฝึกจิตเพื่อละคลายแรงดึงจากอนุสัย Group Sitting 2021-09-12

อุบายวิธีฝึกจิตเพื่อละคลายแรงดึงจากอนุสัย Group Sitting 2021-09-12

.. จิตที่ไม่รู้เท่าทัน เมื่อเวทนาหนึ่งใดเกิดขึ้น  ก็จะไปพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในเวทนานั้นๆ  เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็กลายเป็นอนุสัยที่ไหลไปนอนเนื่องในสันดาน อุบายวิธีใด และอย่างไรที่ช่วยทำให้ละคลายแรงปรารถนาในอารมณ์เสียได้

นิยาม การละคลายแรงปรารถนาในอารมณ์คือ  *** ไม่เลือก ไม่ปรารถนา ไม่คาดหวัง ไม่รอคอย***

Sep 14, 202101:58:53
ขอบเขตการรับรู้ของจิต Group Sitting 2021-09-05

ขอบเขตการรับรู้ของจิต Group Sitting 2021-09-05

เราต้องอาศัยสมาธิระดับไหนในการบรรลุธรรม 

สัมมาสมาธิคือ เอกคตาจิตที่แวดล้อมไปด้วยมรรคอีก 7 องค์เบื้องต้น

ในสังสารวัฏนี้ออกด้วยความภาวะความเป็นกลางเท่าน้น และการจะออกจากวงกลมต้องเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลมก่อน

อ้างอิง หน้งสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต หน้า 10 - 11    https://www.vimuttidhamma.net/1782-2/

ปุจฉา-วิสัชนา : ทำไมผู้ปฏิบัติถึงมีความชำนาญในแต่ละฐานไม่เหมือนกัน  ฐานโพรงจมูก ศูนย์กลางกาย เหนือริมฝีปาก กึ่งกลางหน้าอก ทำไมถึงต่างกัน


Sep 06, 202102:08:27
กระบวนการชำระจิต ที่หลงไปในปรากฏการณ์ Group Sitting 2021-08-29

กระบวนการชำระจิต ที่หลงไปในปรากฏการณ์ Group Sitting 2021-08-29

กระบวนชำระจิต ที่หลงไปในปรากฏการณ์

ร่วมกันปฏิบัติสมาธิภาวนา ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ 29 สิงหาคม 2564  "ผู้ที่อิสระจากอารมณ์อนาคต คือผู้ที่อิสระแล้วจากอารมณ์อดีต  เพราะอารมณ์อนาคตคือการเติมเต็มส่วนที่พร่องไปของอารมณ์อดีต"

Sep 01, 202102:18:00
กระบวนการรับรู้ของจิต Group Sitting 2021-08-22

กระบวนการรับรู้ของจิต Group Sitting 2021-08-22

ร่วมกันปฏิบัติสมาธิภาวนา ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ 22 สิงหาคม 2564 "เมื่อเราประจักษ์แจ้งความจริงในปัจจุบันขณะ ตัวตนและความคิดจะเกิดร่วมไม่ได้"

Sep 01, 202101:56:33
ปฏิจจสมุปปันนธรรม Group Sitting 2021-08-16

ปฏิจจสมุปปันนธรรม Group Sitting 2021-08-16

สาธยายธรรม หนังสือ "ขอบเขตการรับรู้ของจิต"  

https://www.vimuttidhamma.net/1782-2/

ร่วมกันปฏิบัติสมาธิภาวนา ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ 16 สิงหาคม 2564

Aug 26, 202102:01:34
01 อุบายวิธีเบื้องต้นการฝึกปฏิบัติธรรม

01 อุบายวิธีเบื้องต้นการฝึกปฏิบัติธรรม

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202030:06
02 องค์ธรรมสำหรับการศึกษาและปฏิบัติธรรม

02 องค์ธรรมสำหรับการศึกษาและปฏิบัติธรรม

ธรรมปฎิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202025:59
03 เผชิญกับความเป็นจริง

03 เผชิญกับความเป็นจริง

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202025:41
04 อาสวะ อนุสัย

04 อาสวะ อนุสัย

ธรรมปฏิบัติคอร์ศ 7 วัน

Dec 31, 202024:32
05 อภิชฌา โทมนัส

05 อภิชฌา โทมนัส

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน 

Dec 31, 202017:12
06 เวทนา-ธรรมที่เชื่อมโยงรูปกับนาม

06 เวทนา-ธรรมที่เชื่อมโยงรูปกับนาม

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202020:30
07 จุดสมดุลระหว่างกายกับจิต

07 จุดสมดุลระหว่างกายกับจิต

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202008:04
08 ภาวะสัมพันธ์ของกาย เวทนา จิต ธรรม

08 ภาวะสัมพันธ์ของกาย เวทนา จิต ธรรม

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202032:19
09 อารมณ์วืปัสสนา-ทางสายกลาง

09 อารมณ์วืปัสสนา-ทางสายกลาง

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน 

Dec 31, 202021:17
10 อิสระจากแรงดึง(อธิษฐาน)

10 อิสระจากแรงดึง(อธิษฐาน)

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน 

Dec 31, 202033:08
11 สัมมาทิฏฐิ

11 สัมมาทิฏฐิ

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202027:19
12 มรรคปฏิปทา(อธิษฐาน)

12 มรรคปฏิปทา(อธิษฐาน)

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202026:31
13 นิพพานธาตุ-สันตติแห่งนามรูปดับสิ้นสุด

13 นิพพานธาตุ-สันตติแห่งนามรูปดับสิ้นสุด

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202010:15
14 ปฏิบัติบูชาบนลานพระธาตุ

14 ปฏิบัติบูชาบนลานพระธาตุ

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

Dec 31, 202009:60
ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

ธรรมปฏิบัติคอร์ส 7 วัน

ธรรมบรรยาย นำนั่งสมาธิ ใน 7 วันของคอร์ส  ไฟล์เสียงทั้งหมด 14 ไฟล์ 

เพื่อความสะดวกในการรับฟัง แนะนำให้รับฟังจาก Podcast 

Dec 28, 202004:55:38
ธรรมบรรยาย คอร์สปฏิบัติธรรม 2/2

ธรรมบรรยาย คอร์สปฏิบัติธรรม 2/2

สนธนาธรรม คอร์สกรรมฐาน 7 วัน ธันวาคม 2563

Dec 27, 202001:56:07
ธรรมบรรยาย คอร์สปฏิบัติธรรม 1/2

ธรรมบรรยาย คอร์สปฏิบัติธรรม 1/2

คอร์สปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2563

Dec 25, 202002:54:50
องค์ความรู้ มรรคมีองค์ 8

องค์ความรู้ มรรคมีองค์ 8

ธรรมบรรยาย คอร์สกรรมฐาน 7 วัน (สนธนา)

Dec 25, 202001:56:47
ธรรมบรรยาย Group Sitting เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2560

ธรรมบรรยาย Group Sitting เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2560

 เนื่องในวันวิสาขะบูชา ปี พ.ศ. 2560 ณ วัดถ้ำดอยโตน


Dec 24, 202001:10:01
ฌานจิต

ฌานจิต

มัคญาน

Dec 09, 202045:24
ระดับชั้นการรับรู้ของจิต

ระดับชั้นการรับรู้ของจิต

ธรรมะนำปฏิบัติ

Dec 09, 202042:06
สติปัฏฐาน

สติปัฏฐาน

สนทนาธรรม

Dec 08, 202001:19:53