Skip to main content
Spotify for Podcasters
Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys)

By Ewangelia w Centrum

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

29 grudnia | Straszliwe przeznaczenie

Radość na każdy dzień (Solid Joys)Dec 29, 2022

00:00
05:21
31 grudnia | Przygotowanie do śmierci

31 grudnia | Przygotowanie do śmierci

Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika: Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. (…) Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce! (Psalm 90,5-6, 12)

Dec 30, 202205:17
30 grudnia | Wyposażeni i wzmocnieni

30 grudnia | Wyposażeni i wzmocnieni

A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. (List do Hebrajczyków 13,20-21)

Dec 30, 202203:55
29 grudnia | Straszliwe przeznaczenie

29 grudnia | Straszliwe przeznaczenie

(…) Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. (1 List do Tesaloniczan 1,10)

Dec 29, 202205:21
28 grudnia | Celem jest chwała

28 grudnia | Celem jest chwała

Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. (List do Rzymian 5,2)

Dec 27, 202204:22
27 grudnia | Do czego dążysz?

27 grudnia | Do czego dążysz?

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (1 Koryntian 10,31)

I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. (Kolosan 3,17)

Dec 27, 202203:14
26 grudnia | W jaki sposób myśleć o klęsce?

26 grudnia | W jaki sposób myśleć o klęsce?

Ogarnęły mnie fale śmierci, nurty groźne przeraziły mnie (…) Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. (2 Księga Samuela 22,5, 31)

Dec 26, 202209:28
25 grudnia | Trzy świąteczne prezenty

25 grudnia | Trzy świąteczne prezenty

Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezus Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i ze grzechy całego świata. (1 List Jana 3, 7-8; 2, 1-2)

Dec 25, 202208:15
24 grudnia | Dwa cele Bożego Narodzenia

24 grudnia | Dwa cele Bożego Narodzenia

Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 List Jana 3, 7-8)

Dec 24, 202204:14
23 grudnia | Boży niepojęty dar

23 grudnia | Boży niepojęty dar

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. (List do Rzymian 5, 10-11)

Dec 23, 202203:57
22 grudnia | Abyś uwierzył

22 grudnia | Abyś uwierzył

I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. (Ewangelia Jana 20, 30-31)

Dec 22, 202204:07
21 grudnia | Narodziny Przedwiecznego

21 grudnia | Narodziny Przedwiecznego

Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. (Ewangelia Jana 18, 37)

Dec 21, 202203:49
20 grudnia | Świąteczna Solidarność

20 grudnia | Świąteczna Solidarność

A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 List Jana 3, 8)

Dec 20, 202203:25
19 grudnia | Święta są dla wolności

19 grudnia | Święta są dla wolności

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. (List do Hebrajczyków 2, 14-15)

Dec 19, 202204:59
18 grudnia | Bożonarodzeniowy wzór misji

18 grudnia | Bożonarodzeniowy wzór misji

Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat. (Ewangelia Jana 17, 18)

Dec 18, 202203:37
17 grudnia | Największe zbawienie, jakie można sobie wyobrazić

17 grudnia | Największe zbawienie, jakie można sobie wyobrazić

Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (Księga Jeremiasza 31, 31)

Dec 17, 202204:20
16 grudnia | Najbardziej udane Boże potknięcie

16 grudnia | Najbardziej udane Boże potknięcie

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. (List do Filipian 2, 9-11)

Dec 16, 202204:06
15 grudnia | Życie i śmierć w Bożym Narodzeniu

15 grudnia | Życie i śmierć w Bożym Narodzeniu

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. (Ewangelia Jana 10, 10)

Dec 15, 202204:01
14 grudnia | Rzeczywistość dla Jego ludu

14 grudnia | Rzeczywistość dla Jego ludu

Teraz zaś [Chrystus] objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. (List do Hebrajczyków 8, 6)

Dec 14, 202203:19
13 grudnia | Ostateczna rzeczywistość jest tutaj

13 grudnia | Ostateczna rzeczywistość jest tutaj

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. (…) Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. (List do Hebrajczyków 8, 1-2; 5)

Dec 13, 202203:34
12 grudnia | Zamiana cieni

12 grudnia | Zamiana cieni

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. (List do Hebrajczyków 8, 1-2)

Dec 12, 202202:31
11 grudnia | Dlaczego Jezus przyszedł?

11 grudnia | Dlaczego Jezus przyszedł?

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. (List do Hebrajczyków 2, 14-15)

Dec 11, 202206:13
10 grudnia | Złoto, kadzidło i mirra

10 grudnia | Złoto, kadzidło i mirra

A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. (Ewangelia Mateusza 2, 10-11)

Dec 10, 202204:18
9 grudnia | Dwa rodzaje sprzeciwu wobec Jezusa

9 grudnia | Dwa rodzaje sprzeciwu wobec Jezusa

Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. (Ewangelia Mateusza 2, 3)

Dec 08, 202203:20
8 grudnia | Cudowna gwiazda Betlejemska

8 grudnia | Cudowna gwiazda Betlejemska

Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłoń. (Ewangelia Mateusza 2, 2)

Dec 08, 202205:31
7 grudnia | Mesjasz dla trzech mędrców

7 grudnia | Mesjasz dla trzech mędrców

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? (Ewangelia Mateusza 2, 1-2).

Dec 07, 202202:36
6 grudnia | Pokój tym, w których ma upodobanie

6 grudnia | Pokój tym, w których ma upodobanie

A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. (Ewangelia Łukasza 2, 12-14).

Dec 06, 202204:00
5 grudnia | Nie zboczył z drogi na Golgotę

5 grudnia | Nie zboczył z drogi na Golgotę

I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Ewangelia Łukasza 2, 6-7).

Dec 05, 202203:49
4 grudnia | Dla małych ludzi Boga

4 grudnia | Dla małych ludzi Boga

I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. (Ewangelia Łukasza 2, 1-5)

Dec 04, 202204:40
3 grudnia | Długo wyczekiwana wizyta

3 grudnia | Długo wyczekiwana wizyta

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów, naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. (Ewangelia Łukasza 1:68-71)

Dec 03, 202202:55
2 grudnia | Niezwykły Bóg Marii

2 grudnia | Niezwykły Bóg Marii

Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego. A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. (Ewangelia Łukasza 1, 46-55)

Dec 02, 202203:34
1 grudnia | Przygotujcie drogę

1 grudnia | Przygotujcie drogę

Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. (Ewangelia Łukasza 1, 16-17)

Dec 01, 202203:57
30 listopada | Triumfalna hańba krzyża

30 listopada | Triumfalna hańba krzyża

[Chrystus nie ofiarował] wielekroć [...] samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. (List do Hebrajczyków 9,25-26)

Nov 30, 202203:57
29 listopada | Jedyny środek oczyszczający sumienie

29 listopada | Jedyny środek oczyszczający sumienie

O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. (List do Hebrajczyków 9,14)

Nov 29, 202203:18
28 listopada | Korzeń niewdzięczności

28 listopada | Korzeń niewdzięczności

Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (List do Rzymian 1,21)

Nov 28, 202204:11
27 listopada | Jak wywyższać Boga?

27 listopada | Jak wywyższać Boga?

Będę chwalił imię Boga pieśnią, będę go wywyższał dziękczynieniem. (Psalm 69,30)

Nov 27, 202203:41
26 listopada | Jezus modli się za nas

26 listopada | Jezus modli się za nas

Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. (List do Hebrajczyków 7,25)

Nov 26, 202202:37
25 listopada | Uwielbiaj Boga składając dziękczynienie

25 listopada | Uwielbiaj Boga składając dziękczynienie

Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby, im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. (2 List do Koryntian 4,15)

Nov 25, 202203:13
24 listopada | Pochwyć swoją nadzieję

24 listopada | Pochwyć swoją nadzieję

Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. (List do Hebrajczyków 6,17-18)

Nov 24, 202203:04
23 listopada | Gdy Bóg przysięga na Boga

23 listopada | Gdy Bóg przysięga na Boga

A nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc: Zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. (List do Hebrajczyków 6,13-14)

Nov 23, 202202:55
22 listopada | Klucz do duchowej dojrzałości

22 listopada | Klucz do duchowej dojrzałości

Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. (List do Hebrajczyków 5,14)

Nov 22, 202204:01
21 listopada | Znaczenie wdzięczności

21 listopada | Znaczenie wdzięczności

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni (…). (2 List do Tymoteusza 3,1-2)

Nov 21, 202203:26
20 listopada | Pięć powodów, dlaczego śmierć jest zyskiem

20 listopada | Pięć powodów, dlaczego śmierć jest zyskiem

Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. (List do Filipian 1,21)

Nov 20, 202206:04
19 listopada | Wszyscy potrzebujemy pomocy

19 listopada | Wszyscy potrzebujemy pomocy

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. (List do Hebrajczyków 4,16)


Więcej nagrań znajdziesz na https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys

Nov 19, 202203:49
18 listopada | Przenikająca moc słowa

18 listopada | Przenikająca moc słowa

Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. (List do Hebrajczyków 4,12)

Nov 18, 202202:41
17 listopada | Zmiana jest możliwa

17 listopada | Zmiana jest możliwa

Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. (List do Efezjan 4,24)

Nov 17, 202205:00
16 listopada | Gdy się niepokoję

16 listopada | Gdy się niepokoję

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 List Piotra 5,7)

Nov 16, 202203:39
15 listopada | Słowa zagrzewające do walki

15 listopada | Słowa zagrzewające do walki

Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. (Księga Izajasza 41,10)

Nov 15, 202203:50
14 listopada | Cud stworzenia

14 listopada | Cud stworzenia

Powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym; ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. (1 List do Koryntian 15,35-38)

Nov 14, 202204:48
13 listopada | Nie zatwardzaj swojego serca

13 listopada | Nie zatwardzaj swojego serca

Komu to [Bóg] przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. (List do Hebrajczyków 3,18-19)

Nov 13, 202203:51
12 listopada | Jak szatan służy Bogu

12 listopada | Jak szatan służy Bogu

Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. (List Jakuba 5,11)

Nov 12, 202204:20