Skip to main content
Spotify for Podcasters
Skandebankjes

Skandebankjes

By Omroep Zilt

Waar gebeurde ferhalen fan su’n 200 jaar leden, over Franekers dy’t bij de geboarte ut ferkearde lotsy trokken hè. Un podcast over deugnyten en ondeugden.
Currently playing episode

Fan benaudhyd onder de dekens

SkandebankjesDec 18, 2022

00:00
05:12
Fan benaudhyd onder de dekens

Fan benaudhyd onder de dekens

Stel, je krije besoek fan un kunde dy bij syn fertrek fraagt òf syn sware tas met spullen nòg eefkes un nachtje staan blive mag. Hy is lopend en komt môrn met de auto in ’e buert en haalt dan dy tas wel even op. Wat sú dêr nou op teugen wêze?

Maar at de buerfrou de plisy opbelt omdat se un ferdacht persoan sien het, dy met un al even ferdachte tas bij jou naar binnen gaan is, dan kinne je un probleem hewwe. En at de plisy in dy tas ok nòg 20 kilo kokaïne fynt en dy kunde mooi nyt terug komt, dan hewwe je wel wat út te lêgen. Un fergelykbere sitewasy speulde um ôf op 6 maart 1795 in Franeker.

Dec 18, 202205:12
Un 18de eeuwse stalker
Dec 11, 202204:36
Izerhannel in ‘Ut houten Wammus’

Izerhannel in ‘Ut houten Wammus’

Ut mut in Franeker in de 18e eeuw werkeluk wemeld hewwe fan de bij- en skelnamen. Maar nyt alleen fan persoanen, ok fan huzen en gebouwen. Meest fan kroegen en herbergen maar soms ok fan gewoane huzen.

Nov 27, 202206:17
Oranje Boven!

Oranje Boven!

Je hè al leze kinnen dat ut útskellen fan Hoge Hearen nyt su ferstandug was. Dat was ut froeger nyt en at je de media love mag, nòg steeds nyt.

In 1887 werd Domela Nieuwenhuis feroardeeld foar majesteitsskennus omdat in un blad dêr ’t hij útgever fan was koaning Willem III foar gorilla útskolden wurdde. En in de jaren sestug fan de 20e eeuw wurdde ut ferboaden om de Amerikaanse president Johnson, in ferbân met syn Vietnampolityk, út te skellen foar moardenaar. ‘Johnson Moardfent’, kon freemd genoeg krekt wel.

Maar ok in ônze tiid mutte je oppasse wat je teugen ut koaningshús sêge. Der speulde selfs un gerechteluk saakje teugen imand dy “fuck the king” seid hadde. En toen un Dútse komyk de Turkse president Erdogan útmaakte foar ‘geiteneuker’ stôn heel Turkije op syn achterste poaten.

Nov 20, 202204:30
Suere Appels

Suere Appels

Suden Franekers in de 18e eeuw geen hòfkesingers weest hewwe? òf hadden se geen fruitbomen? Ut wil je nyt an! Maar tòch kwamen we bij alle sneuperij in ouwe Franeker rechtssaken maar geen saak teugen over ut stelen fan appels, pearen òf suksuwat. Waren Franekers dan su haaid, dat se nyt betrapt wurdden by ut hòfkesingen? Gelukkug kinne we nou met un gerust hart ântoane dat Franekers in dat opsicht nyt ferskille fan andere planeetbewoaners. Ok Franekers gongen in ut ferleden te hòfkesingen.

Nov 13, 202203:14
Nachteluk besoek foar Mooie Tryn

Nachteluk besoek foar Mooie Tryn

Hoe groater geest, hoe groater beest. Ut hat wel de liifspreuk weze kinnen fan student Johannes Edema. Hij is later advokaat wurden en mogeluk het syn juridise kennis en welbespraakthyd um fan dienst weest om um út un beestachtug saakje te lullen.

Nov 06, 202204:59
Atze Jacobs gong op herhaling

Atze Jacobs gong op herhaling

Atze Jacobs gong as 14-jaruge in 1782 op ut divepad. Hij had as taktyk om um na ut inslupen te ferbergen en at ut donker was syn slag te slaan. Dat was um toen nyt su goëd bekommen.

Hij was ontdekt en kreeg as straf un stevug pak op 'e bealg met un roëde. Blykber was hij hardlears want dry jaar later stôn y foar inbraak en un seary krumeldyfstallen wear terecht foar ut Hof in Leewarden.

Oct 23, 202204:41
Un Franeker Lòskòp

Un Franeker Lòskòp

'Hoe heetten die lompen, daar ze ’t papier mee vervuilen?' Deze dubbelsinnuge fraag stelde de skriver fan ut 17e eeuwse boekje 'De Franequer Loskop'.

Ut is un apart boekje dat fòlgens de titelpagina ‘behelsende de voornaamste streken en buytensporigheden, [...] van verscheijdene baldadige studenten'. Òf ut nou an dat boekje leit het òf an ut ‘buijtensporig’ gedrag fan de studenten, feit is wel dat ut de Franeker studenten de bijnaam opleverd het fan ‘Lòskòppen’.

Oct 16, 202203:49
Boëte foar overspel

Boëte foar overspel

Fansels binne de smeuige ferhaaltsys over klaplopers, skúnsmarsjearders en half-wizelingen ut mooist om te fertellen en om te lezen. Mar soms komme je in de boeken fan ut gerecht ok ferslagen teugen wêrfan de grize je over de grauwe gaat.

Su fergaat ut je in elk gefal bij ut lezen fan de getugenis fan de 49-jaruge froëd-frou Trijntje Elzinga.

Oct 02, 202203:39
Drank maakt mear kapòt as je lief is

Drank maakt mear kapòt as je lief is

Ut klinkt altyd su mooi en romantys at man en frou foar de amtenaar fan de burger-luke stân ferklare elkaar lyf te hewwen, te earen, bij te staan en mekaar trou te bliven in goeie en kwaaie dagen. Dat had Antje Jacobs Piebenga goëd mis!

Piebenga (34 jr.) ferklaarde dat ok op Paasdag 1809, maar se het dat nyt langer folhouwe kinnen as un goëd jaar. Want hoewel se wist dat hur echtgenoat an 'e drank was, ferklaart se foar ut gerecht fan de stâd Franeker met 'schreijende oogen' dat se hoopte dat at hij eenmaal 'met haar getrout zijnde, zulks wel zoude agterlaaten.'

Sep 25, 202203:53
Dat geef ik dij op un bryfke

Dat geef ik dij op un bryfke

In heel wat familys doën ferhalen de ronde over foarouders dy foar altiten spul hadden omdat de een bòrg staan had foar de ander en dêrdeur metsleept waren in un fallissement. Fan bòrgen komme sòrgen…

Bij un kameraad in 'e hús hong froeger un bòrdsje an ’e muer met de tekst: 'die hier wil borgen, komt morgen, want vandaag is een dag dat ik niet borgen mag.' As kyn snap je dêr nyt su feul fan. Maar mooi wat ouwer en un bitsy wizer krij je suks meastentiids wel foar ut snòtsy.

Sep 18, 202204:35
De izeren dominee besoademiterd

De izeren dominee besoademiterd

'Verbaast U niet, verwondert U slechts' is geen ferkearde houding at je wat omsneupe in kriminele argiven. Maar der binne saken wêrfan je dinke: "Hoe krije se ut in 'e harsens?"

Bij dyfstallen fan kòpkes en skutteltsys òf ouwe klearen skudde je al je hoofd fan su feul onferstân. Maar wat mutte je dinke fan ut stelen fan spikers?

Sep 11, 202204:25
Neeltje met de naalden in ut burst

Neeltje met de naalden in ut burst

Op 30 january 1760 sit de fiskaal  fan ut gerecht op ut stadhús in Franeker teugen-over un ântal stadsbewoaners. Hij fraagt hun om un ferklaring over ut gedrag fan Neeltje Clases dy 't ok in Franeker woant. Wat is der an 'e hân?

Sep 03, 202204:38
Eigen luzen bite ut earst

Eigen luzen bite ut earst

Bekend is de sêgswize dat je je frou òf man self útsoeke kinne, maar dat je de skoanfamily der gratus bij krije. Maar andersom is ut krekt su. Je mutte maar ôfwachte wêr't je soan òf dòchter met thúskomt.

Un goeie kunde sei ut un kear kòrt en krachtug: "Ântroud is ânwaaid." In beide gefallen mutte je ut der met doën, maar ut het syn útfallen.

Aug 28, 202203:40
Un kat dy ’t un koeietong stal en andere diverijen

Un kat dy ’t un koeietong stal en andere diverijen

At je de ânklachten leze in de 'kriminele infòrmasyboeken' fan ut Franeker Nedergerecht dan frage je je wel us ôf, wat dy meensen froeger soms besield het. Foaral at ut gaat om ut stelen fan spullen dy 't in ônze ogen fan geen nut òf wearde binne.

Je frage je dat ok ôf bij 'Djoeke Jans, huisfrou van Dirk Breda,' dy 't in 1799 beskuldugd wurdt fan ut stelen fan 'een porceleinen boterschoteltje, twee paar kleine porceleinen kopjes en schoteltjes, twee paar dito grooter, twee mooije Engelse tinnen lepels en een zoutvat.'

Aug 21, 202203:26
Dominee gong naar de haaien

Dominee gong naar de haaien

Niks meenseluks is ôns meensen freemd. Dat geldt like goëd foar meensen dêr't je dat einluks nyt fan ferwachte. Dat is nou su en dat was froeger nyt anders. Tòch ferwachte je nyt su gau dat un dominee begint te skellen en te floeken en roept dat y syn skoanfa-der doadslaan wil.

Maar de werkelukhyd is soms idioater as je bedinke kinne. Late we dêrom maar wear us un kykje nimme in ut Franeker fan begin negentiende eeuw.

Aug 14, 202206:41
De kwaadslag fan Jan Bogtstra
Aug 08, 202204:26