Skip to main content
Spotify for Podcasters
Sivistyksen Supervoimia

Sivistyksen Supervoimia

By Sivistyksen Supervoimia

“Sivistys on supervoima, joka kasvattaa tiedolle ja taidolle siivet. Sivistys on sitä, että tietää enemmän ja luulee vähemmän. Sivistys rakentaa tiedon ja taidon atomeista välittävän ja vastuullisen ihmisen. Sivistyksen supervoimia on podcast-sarja, jossa kuulet supervoimien tekijöistä ja siitä miten kaikki liittyy ihmeellisesti kaikkeen. Kuuntele ja vahvistu.”
Currently playing episode

Mikä lisää työnimua ammattilaisen työssä?

Sivistyksen SupervoimiaAug 08, 2022

00:00
30:50
Mielenterveyden edistäminen peruskoulussa

Mielenterveyden edistäminen peruskoulussa

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on lisääntynyt, jonka vuoksi mielenterveyden edistämisen merkitys on noussut keskiöön useissa julkisissa keskusteluissa. Kouluissa tapahtuva mielenterveyden edistäminen on monisäikeinen ilmiö, joka toteutuu usealla tasolla koulun arjessa. Anna Onnela (FT) tarkasteli väitöstutkimuksessaan mielenterveyden edistämistä peruskouluissa. Tulosten mukaan koulun henkilökunta kokee mielenterveyden edistämisen tärkeänä osana koulujen perustehtävää, mutta tarvitsevat siihen tietoa, tukea ja resursseja.

Oppilaiden mielestä mielenterveydestä puhuminen on tärkeää. Kuinka koulu voi edistää oppilaiden mielenterveyttä ja mitkä asiat tukevat tai estävät sen toteuttamista?

Tässä podcast-jaksossa Mielenterveyden edistäminen peruskoulussa keskustelevat filosofian tohtori Anna Onnela Oulun Yliopistosta ja erityisopettaja Matias Huikari Laanilan koulusta.


Dec 01, 202329:45
Kemian ja biologian rajamailla

Kemian ja biologian rajamailla

Kemia ja biologia mielletään usein toisilleen vieraiksi aloiksi. Kuitenkin biologian keskeisillä ilmiöillä on vahva kemiallinen ulottuvuus ja monet kemian hienoimmat ilmiöt liittyvät biologiaan. On vaikea edes kuvitella kestävää kehitystä ilman kemiaa ja biologiaa. Tässä podcast-jaksossa kemian ja biologian rajamailla keskustelevat kemian professori Jouni Pursiainen ja eläinfysiologian emeritusprofessori Esa Hohtola Oulun yliopistosta.

Nov 01, 202324:29
Tunteiden säätely osana oppimisen taitoja – miten tukea oppilaita kouluarjen tilanteissa?

Tunteiden säätely osana oppimisen taitoja – miten tukea oppilaita kouluarjen tilanteissa?

Kouluarjen erilaiset tilanteet herättävät oppilaissa monenlaisia tunteita, minkä vuoksi tunteiden säätely ja sen tukeminen puhuttavat paljon opettajia. Tiina Törmänen (KT, tutkijatohtori) tarkasteli väitöstutkimuksessaan 6. ja 7. luokan oppilaiden tunteita ja tunteiden säätelyä yhteisöllisen oppimisen tilanteissa. Tulokset osoittivat, että yhteisöllinen oppiminen herättää oppilaissa paljon erilaisia tunteita, mutta ajoittain niiden hallinnassa tarvittaisiin harjoitusta. Kuinka opettaja voisi sitten auttaa oppilaita tunteiden säätelytaitojen kehittymisessä ja tarjota tukea kouluarjen haastavissa tilanteissa?

Oulun kaupungin tunne- ja turvataitokasvatuksen kehittäjäopettaja Satu-Maaria Toppiselle (KM, erityisopettaja ja seksuaalineuvoja) tunteiden säätelytaitojen tukeminen on opettajan arjessa tuttua. Tässä podcast-jaksossa Tiina ja Satu-Maaria keskustelevat oppilaiden tunteista ja tunteiden säätelystä tutkitun tiedon, käytännön esimerkkien sekä Oulun kaupungin tunne- ja turvataitokasvatuksen mallin pohjalta.

Oct 02, 202332:34
Lennetäänkö vai laitetaanko lasit päähän? Lennokasta keskustelua matkustamisesta ja kestävyydestä.

Lennetäänkö vai laitetaanko lasit päähän? Lennokasta keskustelua matkustamisesta ja kestävyydestä.

Lentomatkailu paha, kansainvälisyys hyvä?  Mietimme liikkuvuutta ja matkustamista kestävyyden näkökulmasta. Miten nämä teemat liittyvät koulujen kansainvälisyyteen? Tarvitaanko muutosjoustavuutta? Tule kuulolle. Kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajan Jussi Tombergin kanssa aiheesta keskustelee matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Oulun yliopistosta.

Sep 01, 202325:01
Haastavat tilanteet koulussa

Haastavat tilanteet koulussa

Koulukiusaaminen on äärimmäisen vakava, mutta arkipäiväinen ilmiö. Koulukiusaamisen käsitteen voi jakaa kahteen yleiseen kategoriaan: arjen vertaishaasteisiin sekä kouluväkivaltaan. Miten nämä näyttäytyvät koulun arjessa? Entä mikä on toimintaympäristön suhde koulukiusaamiseen?

Kuuntele kasvatustieteen professori ja tutkija Maija Lanaksen sekä opettaja ja Suomen Vanhempainliiton kokemusasiantuntija Sami Rousun keskustelua, jossa he pureutuvat edellä mainittujen kysymysten lisäksi esimerkiksi siihen, miten koulukiusaamiseen tulisi puuttua ja miten opettaja voi kohdata tilateen eri osapuolia. Lisäksi jaksossa käsitellään muun muassa sitä, miten oma koulukiusaamistausta voi vaikuttaa opettajaan hänen uransa aikana.

Aug 07, 202325:20
Veteen piirretty viiva. Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia tehostetun tuen toteutumisesta perusopetuksen alakoulussa.

Veteen piirretty viiva. Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia tehostetun tuen toteutumisesta perusopetuksen alakoulussa.

Kolmiportainen tuki ja siihen liittyvät epäkohdat ovat olleet jo vuosia lehtien otsikoissa, opettajien ja huoltajien huolenaiheena sekä oppilaiden puutteellisen tuen järjestämisen keskiössä. Helena Nykänen on paneutunut tähän aiheeseen sekä tehostetun tuen toteutumiseen omassa väitöskirjassaan (julkaistu vuonna 2021).

Kuuntele tutkija Helenan Nykäsen ja alueellisen tuen palveluvastaavan Ulla Netsäisen ajatuksia tehostetusta ja kolmiportaisesta tuesta sekä siitä, miten tukijärjestelmää ja oikeudenmukaisempaa tuen järjestämistä voitaisiin kehittää.

Apr 30, 202330:44
Yhteisopettajuus yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentajana

Yhteisopettajuus yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentajana

Suomalaisen peruskoulun nykytila, opettajien työ ja inkluusion toteutuminen pitävät yllä moniäänistä keskustelua yhteiskunnassamme. Marjut Kokko KT, erityispedagogi on tutkinut yhteisopettajuudella saavutettavia hyötyjä perusopetuksessa. Yhteisopettajuus pedagogisena työtapana linkittyy vahvasti inklusiivisiin arvoihin. Sen kautta pyritään edistämään kaikkien oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisopettajuudessa opettajat yhdistävät osaamisensa, mikä lisää opetuksen laatua ja mahdollistaa kollegiaalisen tuen. Hiukkavaaratalon johtaja ja rehtori Anne Moilasen koulussa yhteisopettajuus on päivittäistä arkea. Marjut ja Anne jakavat ajatuksia yhteisopettajuuden mahdollisuuksista ja merkityksestä yhteisöllisen toimintakulttuurin luomisessa.

Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!


Apr 02, 202329:30
Koulunkäynninohjaajan ja opettajan yhteistyö

Koulunkäynninohjaajan ja opettajan yhteistyö

Kokevatko koulunkäynninohjaajat olevansa osa työyhteisöä? Entä miten opettajien ja koulunkäynninohjaajien yhteistyötä voitaisiin tukea? Tässä podcast-jaksossa yliopiston lehtori ja tutkija Riikka Sirkko sekä koulunkäynninohjaaja Anu Kujala pureutuvat muun muassa koulunkäynninohjaajien vaihteleviin kokemuksiin yhteenkuuluvuudesta ja niihin vaikuttaviin tekijöihin, sekä erityisesti siihen, millaisia konkreettisia keinoja voidaan käyttää opettajien, koulunkäynninohjaajien sekä koko kouluyhteisön yhteistyön edistämiseksi.

Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!

Mar 01, 202325:51
Liikkuminen ja kehollisuus oppimisen tukena

Liikkuminen ja kehollisuus oppimisen tukena

Suomalaisten lasten päivittäinen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt  viime vuosina. Se herättää huolta kasvattajissa. Sirpa Sneck,  erityisopettaja ja kasvatustieteen tohtori on tutkinut väitöskirjassaan  koulupäivään lisätyn liikunnan vaikutuksia matematiikan oppimiseen.  Suomalaisessa interventiotutkimuksessa lisättiin liikkumista  kolmasluokkalaisten oppitunneille ja tutkittiin intervention vaikutuksia  sekä kerättiin oppilaiden ja opettajien kokemuksia opetusjaksosta.  Paula Puumalainen, luokanopettaja ja tanssikasvattaja haluaa puolestaan  tuoda kehollisuuden ja luovan liikkeen sanomaa koulun arkeen. Sirpa ja  Paula jakavat podcastissa ajatuksiaan liikunnan ja kehollisuuden  merkityksestä lasten oppimiselle ja hyvinvoinnille.

Feb 01, 202331:05
Kuinka koulutus vastaa aikamme haasteisiin – ja mitä nuoret toivovat?

Kuinka koulutus vastaa aikamme haasteisiin – ja mitä nuoret toivovat?

Millaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Entä miten koulutuksen avulla voidaan vastata näihin vaatimuksiin? Tässä podcast jaksossa Satu Kaleva ja Jari Laru Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta keskustelevat näiden kysymysten lisäksi myös esimerkiksi siitä, miksi koulujen ja yritysten olisi hyvä tehdä yhteistyötä ja miten sukupuoli ja mielikuvat vaikuttavat nuorten uravalintoihin.

Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!

Jan 08, 202330:16
STEAM – OPSin laaja-alaiset tavoitteet ja yhteisopettajuus
Nov 30, 202240:10
Kielten opetuksen suunnittelu digitalisoituvassa ympäristössä
Oct 31, 202227:04
Olemme kaikki ilmastoviestijöitä

Olemme kaikki ilmastoviestijöitä

Ilmastoviestintää on kaikki vuorovaikutus ja viestintä, joka tavalla tai toisella liittyy ilmastokysymyksiin. Ilmastoviestinnästä keskustelevat tässä podcast-jaksossa kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettaja Jussi Tomberg ja ilmastonmuutosasiantuntija, tiedeviestijä Mira Hulkkonen. Mitä haasteita viestinnälle ja ilmastonmuutoksen torjunnalle aiheutuu siitä, että ilmastonmuutokseen liittyvä tieto on usein epämukavaa? Entä miten ilmastonmuutoksesta tulisi viestiä lapsille ja nuorille?

Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!

Oct 02, 202226:40
Alakouluikäisten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
Aug 31, 202228:19
Digiteknologia kiusaamisen vähentämisessä

Digiteknologia kiusaamisen vähentämisessä

Make-A-Difference -projektissa (MAD-projektissa) keskeisenä tutkimusaiheena on kriittinen suunnittelu ja kriittinen teknologiavärkkäily lasten kanssa. Tässä podcast-jaksossa aiheesta keskustelevat luokanopettaja Eveliina Jurvelin ja tietojärjestelmätieteen professori, Oulun yliopiston INTERACT-tutkimusyksikön vetäjä Netta Iivari. Miten kriittinen suunnittelu ja kriittinen värkkäily edesauttavat kiusaamisen monipuolista käsittelyä kouluissa?

INTERACT-tutkimusyksikön verkkosivut http://interact.oulu.fi/. MAD-projektissa kehitetyt materiaalit, joiden avulla kiusaamista voi käsitellä kouluissa, löytyvät hankkeen verkkosivuilta suomeksi http://interact.oulu.fi/site/mad-fi ja englanniksi http://interact.oulu.fi/site/mad.

Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!

Aug 08, 202238:07
Mikä lisää työnimua ammattilaisen työssä?
Aug 08, 202230:50
Lukiolaisten ura-valinta ja IT-ala
Aug 08, 202237:37