Skip to main content
Spotify for Podcasters
 செயல் மன்றம் Seyalmantram

செயல் மன்றம் Seyalmantram

By Thangavelu Chinnasamy

தமிழ் ஆங்கில மொழி மூலம் இலக்கிய வரலாற்று பதிவுகள்.
It is all about Educational Trend in life time by focusing through this media.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

புவி சுழற்சி வேக வரலாறு - பேரண்டத்தின் வெடிப்பு ஒரு ஆண்டு கணிப்பின் காணொளி

செயல் மன்றம் SeyalmantramJun 28, 2022

00:00
12:13
உள்ள உண்மை

உள்ள உண்மை

உள்ள உண்மை: உள்ளது உள்ளபடி உள்ளவை உள்ளாக உள்ளம் உள்ளும் உள்ளுவது உள்ளாவது உள்ளுமோ உள்ளாத உள்ளார் உள்வகை உள்ளுவகை உள்நின்று உள்ளக உள்ளீடு. உள்ளீடு உள்ளிட்ட உள்ளது உள்ள உள்ளத்துள் உள்ளுறும் உள்ளதவை உள்ளனவே உள்ளாற உள்நுழைவு உள்ளப்பாடு உள்ளபடி உள்நிலை உள்ளிடும் உள்ளுறை உயிரியம். உயிரியம் உள்ளதும் உள்ளென உள்ளதாம் மயிரிழை உள்செல் உள்கொள்ளும் உள்நுட்பம் உயிரிழை உள்ளதில் உள்செல்லும் உள்ளொளி உயிரிய உள்பகுப்பு உள்ளதுயிர் உள்ளாற்றல். உள்ளாற்றல் உள்ளார் உள்ளே உள்ளமை வள்ளல் உள்ளத்துளி உள்ளகுருதி உள்பக்கம் துள்ளல் உள்ள வேகம் உள்ளுறுதி உள்ளன்பு உள்ளகத்தினுள் உள்நரம்பு உள்துறை உள்திசை உள்தொடர்பின உண்மையுண்டு.
Mar 30, 202301:32
சுழளாதாரம் - புவியடித் தட்டு நகர்வு இமயமலை

சுழளாதாரம் - புவியடித் தட்டு நகர்வு இமயமலை

புவியடித் தட்டு நகர்வு இமயமலை வங்கம் விரிகடல் கொண்ட புவிக்கோலம் அங்கம் குடநாடு வளைவிரி குடா தங்கும் இடம் பெற்ற நிலம் இங்கு நகரும் வரைப் படம். படம் மூலம் சுட்டும் நம்விழி தடம் புரண்ட களமும் இறங்கும் உடம் படுமொழி பொருள் விளங்கும் ஊடகம் கொள்வீர் நீர்நிலம் அறிவீர். அறிந்து கொள்வது நம் அகப் பொருள் வறிய நாடுகள் மத்தியப் புவிக்கோடு ஏறி இறங்கும் வரைவு மிதப்பது உறிஞ்சி எடுக்கும் நல்நிர் உடைமை. உடைமை குடிமை வாழ்வு தரும் கடை நிலை பெற்றே வளரும் நடைமுறை அறநெறி அறிவும் நொடியும் தடை மீறி கற்றோ ரறிவரே. நலிந்த பிரிவினர் பொறுப்பினை ஏற்பர் வலிமை பெறும் மனித உயிரியம் கலிப்பா கொண்டும் நிலை யறிவோரே தலித் தினமும் தழுவிக் கொள்வீர். கொள்ளும் நீர் வைகல்லும் நகரும் தள்ளும் தரணிக்கு புவியடிப் பேரலை அள்ளும் அடித்தளம் அரிப்பும் அடக்கம் எள்ளும் விதையும் மேலும் உயரும். உயரும் கடல் அலை மேடான மலையளவு இயங்கும் தீக்கனல் பொருந்தும் புவியடி இயங்கும் மேல் வளர் மரம் இயக்கி நம்மை ஆளும் உயிரகவளி. உயிரகவளி மேலது நகரும் தன்மை பயிர் வளரும் புவிமேல் தட்டு உயிர்க் கருப்பொருள் பற்றும் புரதம் ஆயிரமாயிர லட்சம் ஆண்டில் நகருமடித்தட்டு. நகரும் இந்திய ஐந்தடி சதமீற்றர் தகடு கொண்ட வடகிழக்கு பருவத் திசை அகண்டு சென்ற திறனில் இமயம் உகந்தே தள்ளும் புவியடி சேர்க்கை.
Mar 28, 202302:17
சுழளாதாரம் பெருந்திரள் பேரண்டம்

சுழளாதாரம் பெருந்திரள் பேரண்டம்

தொல்காப்பியம் முன்புள்ள மனித நிலையறிவோம்: "பெருந்திரள் பேரண்டச் சுழல் நீர்ப்பசை பெருவளித் தீ வைப்பு. " புவிசுற்று அறியும் காணொளி படம். " நடைமுறை அறநெறி " ' ப 'என்ற எழுத்துரு வடிவ ' கோடு ' தரையில் நின்று ' | ' , படுக்கை நிலைக் கோடாக ' _ ' மீண்டும் எழுந்து நின்று ' | ' ' |_| ' நாளும் நின்று, படுத்து எழுந்து நிற்கும் " மனித " மெய்யுறுப்பு நிலையில் உள்ளதாகும். ' ப ', ' ஆ ' எனும் நெடில் எழுத்து " பா " என பாடல் வரிகள் மூலம் கொண்டதாகவும் நிலைத்து நிற்கிறது. இவ்வாறான எழுத்துரு காலம் காலமாக நிலைத்து எழுத்தில், சொல்லில், பொருள்களின் விரிவாக்கத்தில் மேலும் அறிய முடிந்து உள்ளன. நூல்+பா= நூற்+" பா " என நூற்றாண்டு ஆண்டுகளாக பேசும் பேச்சிலும், புரிந்து பதிவிலும், நிலை பெற்று வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. இவை இயல்பாக இருக்க இலக்கு " இலக்கியம் " முறைப்படி வழங்குமாறு உள்ளன. " ட " என்ற சொல்லின் பதிவும் நின்று, படு என்று சொல்லும் அளவுக்கு ' பட ' என்று ' அம் ' சொல்லோடு " படம் " என பதிந்து விடும் அழகே மொழிக்கு அழகு. பட, படி, படம் போன்ற எழுத்தெல்லாம் படிவ படிமலர்ச்சி உயிரணு அறிந்த தொடர்பு கொள்ளும் அளவு ஆகும். பாதி நாள் " காணா " அதிசயம் கண்டு பலரும், பல காலமாக நிலைத்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இனக்குழு வாழ்க்கை வரலாறு என்போம். அவரவர் கண நேரத்தில், சம அளவு, சமயத்தில் அறிதல் புரிதலில் நிலைத்த மொழி இனமாக வாழ்ந்து நிமிர்ந்து நிற்கும் நிலையாகும். கைக்கிளையாக மனித உறுப்புகளில் சுரக்கும் நீர் தண்டுவடம் நேராக நிமிர்ந்து நிற்கும் நிலையே நீடித்து நின்ற மனித இன குழுக்கள் மூலம் புவிதளத்தில் கடை நிலை பெற்று இதுவரை நாம் இறை இயற்கை உருவக மனித இனத்தின் அணி வகுப்பு மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். முதல் அசைவில் விழுந்து நடந்த நான்கு காலின உறுப்புகளில் மாறும் காலச் சூழல், சுவடுகள் ஆங்காங்கே தெரியும் ஆய்வள அறிக்கை பெருந்திறல், மெய்யுறுப்புகளில் கண்டு பிடித்துள்ளனர். சுழல் உருவ மாற்றம் , நெருப்பை பயனுள்ள பொருள்களாக மெய்யினில் உரோமங்கள் மறைந்து மெல்லிய தோல் மெருகேற்றும் சூழலில் அறியலாம்.
Mar 27, 202306:46
சுழளாதாரம் - தொண்டு தொடரலையே

சுழளாதாரம் - தொண்டு தொடரலையே

தொண்டு தொடரலையே! மொழி முறைமை பதிவும் தொடரும் வழிமுறை ஒன்றே ஒன்றிய யாவும் ஆழிக் கடலலை சுழலலை எழுவதும் ஊழி மாற்றம் புவியடி சறுக்கு. சறுக்கு பற்றி பகுதி குறியீடும் உறுதி பிடி மேல் தளநிலை ஆறுதல் கூறி உயிர் தொடுக்கும் மாறுதல் முடக்கும் மாறும் நிலையே. நிலையது உருவம் கொண்ட புவிநாளும் காலை வணக்கம் கூறி எழுப்பும் மாலை வரை நீடிக்கும் சிறப்பு தொலைதூரம் இன்று அருகலை தொடரலையே!! தொண்டு பல செய்யும் பகிர்வு உண்டு உயிர்த்த உயிரகத் தன்மை கண்டு கேட்டு அறிந்த உணர்வு ஆண்டு பலவாயினும் சுற்றும் மொழிஉலா.
Mar 25, 202301:26
திருத்தக்கர் இசைத்த சிந்தாத மணியோசை

திருத்தக்கர் இசைத்த சிந்தாத மணியோசை

திருத்தக்கர் இசைத்த சிந்தாத மணியோசை. இயலுருவ கற்பனை தையலே கதை நயம்பட உரைக்கும் பாடலினை " குரல் " இயங்கும் நெஞ்சின் நிலை இதழினை இயக்கும் 'ஆ'வென ஒலிப்பு முதலோசை. முதல் அசை அன்பின் சைகைகுறி இதமாக வருடும் தென்றல் காற்று பதம் நாடி ' ஈ'வென சொல்லும் உதய மாக " துத்தம் " ஈடுபடும். சொல் கேளீர் குறியீடு காண்பீர் நல்லிசைவு கொள்வீர் காந்தாருவக் கைக்கிளை கொண்டு நாவிசை வல்லமை ' ஏ 'ழிசை கதை யிலக்கு எல்லா இசைவும் " உழை " தவர்க்கே. அவரவர் வாழ்வும் வாக்கும் மனமும் இவரிவர் இணையெனும் 'ஐ'க்கியமே மக்கள் எவரொருவரும் " இளி " யொலிப் பாவில் பவனி வரும் களிப்பா ஓசை. ஓசைகள் "ஓ"ங்கும் " விளரி " தமிழ் இசைகளின் தாயகமே பாவரிசை யாம் ஆசை அறுபது நாளல்லாததே உணர்வு வசை பாடாக் கவிதை தாலாட்டு. தாலாட்டு பாட்டும் பழகும் பண்பாடு வாலாட்டத் தூண்டும் வகை ஒடுங்கும் ஆலாபனை ராகம் தாளம் ஆதி 'ஔ'வையீரடித் " தாரம் " நம்தாயின " ஆரோசை ". திருத் தக்கரவர் சீவகனை தமிழ்த் திரு மணம் புரியும் கற்பனையை தைத்தவர் திருத் தவக் கோலம் பூண்டோர் திருமண நாள் காணா தவரென தவத்திருநிலை கொண்டோர் காமநிலை அறிவோரா என இவர் காப்பியப் பாவினை கேலிசெய் தவர்கள் வியக்க இசைந்த இசைத் தவரானாவர் கடைநிலைக் காப்பிய மியற்றினாரவர். ஆரோசை பண்ணும் பாடுபொருள் குழலிசை பாரோசை தவழும் மொழியின் சிறப்பு ஏரோசை வேளாண் காலக் கட்டம் ஊரோசை அந்தாதி விசைத் திறனொலி. திறன் ஒலியிசை கொண்ட இலக்கியம் உறவுகள் மகிழ்ச்சி தரும் யாழிசை இறக்கைச் சிறகுகள் கொண்ட புவிக்கோலம் வறட்சித் தீர்க்கும் மழைநீர் வடிகால். வடிகால் துறைதனில் வாழும் மக்கள் கொடி போலத் தொடரும் மரம் செடிகள் நன்கு வளரும் புவிக்கண்டம் ஊடி உறவாடும் பாவலரே திருத்தக்கர்.
Mar 24, 202302:54
சுழளாதாரம் - நம்மொழி வரலாறு

சுழளாதாரம் - நம்மொழி வரலாறு

நம்மொழி வரலாறு: நம்மொழி வரல் ஆறு காலநிலை ஐம்பெரும் காப்பிய நூல்கள் பதிவு ஆம்என்று உரைப் பகுதிப் பகிர்வு தம்முளம் கொண்டு பேசும் மகிழும். மகிழும் வண்ணச் செயல்பாடு என்றும் அகிலம் பார்க்கும் வண்ணம் அடிகள் பகிர்ந்து கொள்ள உதவும் இணைய முகில்களுள் துகள்கள் கூட்ட முகத்தொகுப்பு. முகப்பு பக்கம் அமைப்பு உருவம் மகத்துவம் கொண்டோர் பார்வைக்கு அன்பளிப்பு உகந்த நாளேது கற்பனை விதைகளுக்கு அகமகிழ்ந்து பகிர்ந்து மனமுவந்து கொள்ளும். கொள்ளும் நுண்ணுயிர் செல்களின் தேர்வு அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை போன்றவை உள்ளும் புறமும் கண்டதில் கேட்டவை அள்ளி அணைத்தொரு பக்க இணையத்தளம்.
Mar 23, 202301:18
சுழளாதாரம் - மார்க்சின் மதிப்புரை

சுழளாதாரம் - மார்க்சின் மதிப்புரை

சுழளாதாரம் - மார்க்சின் மதிப்புரை: பற்றாக் குறையால் பசி பட்டினி பற்றி யோர்க்கு எல்லை யோரமில்லை போற்றும் தொழில் நுட்பம் ஏற்றம் பற்றும் தலைமை அறிவும் உணர்வும். உணர்வு உண்டு உயிர் மெய் உணவு உண்ண பலநாள் கனவு உண்டு களித் தோர் ஊரில் உண்டார் உண்டு உயிரக ஏய்ப்பு. ஏய்த்து பிழை யூக்கி கொக்கியர் மாய்ந்து பாய்வர் ஏவல் கொள்வர் சாய்ந்து படுக்கக் கூட இடமற்றோர் ஓய்ந்து உறவு கொள்ள துடிப்பர். துடிக்கும் நெஞ்சம் துவளும் உள்ளம் நடிக்கும் தலைமை அரசுப் பார்வை கடிக்கும் எல்லைக் காவல் காப்பு படிக்கும் வாய்ப்பு பலருக்கு இல்லை. இல்லா தோர் கொடுமை இது கல்லா தோரு கற்ற போராளி உல்லாச பயணம் ஒரு சிலருக்கு மதிப்பு சல்லாபம் பண்ணி தலைமை பிடிப்பு. தாங்கும் திறனே உழைப்பும் நேரமும் இங்கு வாழும் ஏழை பெண்டிர் அங்கும் இங்கும் வீட்டில் வேலை ஏங்கும் உறவு ஏற்றத் தாழ்வு. தாழ்வு நிலை தரணி எங்கும் வாழ்வு முறை கண்டோர் கொண்டோர் ஊழ்வினை என ஊரெங்கும் பறை காழ்ப் புணர்ச்சி விதி மதிப்பு மதிப்பு கூட்டி வரி விலக்கு நதி நீர்ப் பசை யுள்ளோர்க்கு வேதி யியல் வேத வாக்கு நாதி யில்லார்க்கு தரணியே காப்பு. காப்பு உரிமை கண்ட நிதி கோப்பு மாற்றி பதிவும் மாறும் எப்படியோ வாய்தரும் ஆணை அப்படியே செல்லும் கண்டு பிடிப்பு. பிடித்து படித்து கோகோ விளையாட்டு ஆடிப் பாடி களியாட்டக் கட்சி நாடிச் சென்ற மாய ஏவுகணை ஓடிப் பிடித்து ஓயாத உழைப்பு. உழை உயிர் வாழ வழியது மழை மண் பயிற்சி விளைபொருள் தழை ஆடை உடுத்தும் வழக்கம் உடை உடுத்தி உடல் மறைக்கும். மறை பொருள் சேமிப்பில் திறன் உறை விடம் உண்ண உடை இறை யியற்கை இயல்பில் பண்பு அறை யில்லாதோரே கோடி கோடி.
Mar 22, 202302:48
சுழளாதாரம் - உயிரினம் ஒன்று! இக்கணமே காண்!!

சுழளாதாரம் - உயிரினம் ஒன்று! இக்கணமே காண்!!

உயிரினம் ஒன்று! இக்கணமே காண்!! அகழ் பொறி விளக்கு வேளாண் நிகழ் தொடர் பின் பற்றும் இகழ் ஏளனம் அக மகிழ்வன்று புகழ் மிகும் வழங்கும் வளரும் ஏற்றம் பெற மனித வளம் மாற்றம் காண்பதே முயற்சி என்போரே காற்றே மூலம் சுற்றுச்சூழலே ஆதாரம் ஊற்றும் ஊறும் நாளும் செயல்படு. உண்டு உடுப்பதில் தொடங்கிய வாழ்வு கண்டு பிடித்து கொண்டு கொடுத்ததே ஆண்டு பலவாறு உழைத்த வாழ்வும் பண்டுதொட்டு தொடரும் ஏற்றத்தாழ்வும் அகற்று. மக்கள் யாவரும் ஒன்றெயென கொள்வீர் ஆக்கம் ஆற்றல் மிக்க தோர் ஊக்கம் கொண்ட அறிவிலும் இக்கணமே உணர்விலும் உண்டு எனக்காண்.
Mar 21, 202301:36
அசை விதி 2 நிரையசை வாயசை இலக்கு

அசை விதி 2 நிரையசை வாயசை இலக்கு

நிரையசை பதிவு நிரையசை: நிரையசையொலி நெடில்குறி ஒலியினை இணைத்தலாகா திரையிசையொலி பாடல் அசைவரிகள் ஒன்றும் உரையிசையொலி நாவதில் வளரும் ஒலி ஓரையசையுள் நெடில் குறில் ஆவதில்லை. வாய் அசைவு வரிகளில் ஒலி மெய்யறி வுணர்வாங்கே நிரல் நிரையசை தாய் மரபணு வரிசைச் சொல் ஆய்வறிந்து ஒலிக்கும் செயல் திறன். இணையும் குறியீட்டில் நெடிலொடு ஒலிப்பசையும் இணைக்குறி யீட்டில் ஒற்றும் ஓசையும் ஆணை ஒழுங்கு குறில் நெடிலசைவும் இணைந்து குறியியல் நெடிலொற்றும் நிரையசைவதே. குறிலே நெடிலே இரு இணைகுறிலும் (ஒரு) குறியியலொலி இணை ஒற்றுடன் ஒலியும் (தமிழ்) குறிலிலே நெடிலிலே இரு ஒலிப்பும்(,சுறா,புறா) குறிநெடிலினில் ஒற்றும் வாயிதழால் நிரையசையிலே. (படாம்,விழார்). படாம் என்ற சொல்லின் பொருள் : திரைச்சீலை ஓவியம், போர்வை எனப் பொருள் விளங்கும். "எவ்வளவு என்றாலும் சரியே; கொடுப்பது அழகானது " பாடாண் திணை : பாணாற்றுப்படை துறை: பரணர் , வையாவிக் கோப்பெரும் பேகன் பற்றி புறநானூறு 141வது பாட்டில் - சாலமன் பாப்பையா 142ல் பதிந்து உள்ளார் . " படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ . ," மயிலுக்கு போர்வை அளித்தவன் என்கிறார்.
Mar 19, 202303:23
நமது OUR in ACROSTIC Poem

நமது OUR in ACROSTIC Poem

" OUR " WORD in ACROSTIC POEM: Action To GOAL : Our Actions require to curtail the unbelievable stories      On to the Relevance of the Circumstances under which Overall to Ascertain the present Reality      Of course to maintain the same for present situations. Unify the Forces in the world with Living Standards      Unique Opportunities is only available to everyone wherever Universal Power and support is on for every moments       Unity with Strength and happiness in your life Styles. Regulate the Circumstances under which Everyday        Rehearsal is on for Real Approaching within the local circle Read the Full form Favouring Utilatary Limited Levels       Reach the Generally Obtaining Achievements Linking to GOAL. 
Mar 18, 202317:49
அசை விதி நேரசை விதி - வாயசை இலக்கு

அசை விதி நேரசை விதி - வாயசை இலக்கு

அசை விதி: நேரசை விதி வாயசை இலக்கு: உயரெழும் வாயசை ஒரு குறிலசை (ப) இயலசை மெய் உடன் ஒற்றும் (பல்) வாயதனில் ஒலிக்கும் நெடில் ஓசை(பா) தாயனையில் ஒற்றும் நெடிலோசை நேரசையே.(பால்+இனம்) நேரசை நேரிசை யாவும் நேரலை பாரசை தமிழ் மொழி வழிமுறை இரையசை அசைவு அசைத்து உண்ணும். ஊரசைவில் உணர்ந்து உரைகளில் உண்டு. உண்டு உயிர்த்த மெய் ஞானம் கண்டு பிடித்து கொள்ளும் பாலினம் தண்டு வடம் நிமிர்ந்த நடை ஆண்டு பலவாயினும் நேரசையோர் வாயசைப்பர். வாயசை பாவின வகை படுத்தும் தாயனை ஆறனை நீர்ப்பசை உயிரியல் போயணைந்து ஒற்றும் ஒற்றுமை சொல் நயந்தசை தரச் சைகை விசையொலி.
Mar 17, 202303:18
சுழளாதாரம் - துளிநேர அமர்வு 1

சுழளாதாரம் - துளிநேர அமர்வு 1

அனைவருக்கும் வணக்கம், கீழ்க்கூறும் குறு காணொளி / காதொலி பகிர்வில், "செயல் மன்றம்" இணையதளத்தினை ' மில்டன் கீன்சு டௌநட் ' பொருளாதார "துளி நேர அமர்வு" கூட்டத்தில் 15 Mar 2023 அன்று பகிர்ந்து கொண்டோம். Sharing at Milton Keynes Doughnut Economics on 15th March 2023 - In the Drop-In Sessions at the Leeds University United Kingdom Through this Meeting. செயல் மன்றம் இணையதளப் பகிர்வு நயம்படும் ஆய்வுரை தொநட் சுழளாதாரம் ஆயகலை கற்பிக்கும் அயலக முகாம் உய்ய பரிந்துரைக்கும் சுற்றுச்சூழல் ஆதாரம். ஆதாரப் பொருளே உற்பத்திச் சுற்று சாதாரண உயிரக தன்மை கொண்டதே பாதகமிலா பாதகவீதியில் வீற்றிருக்கும் திறன் மாதவம் புரிந்திடும் மனித உளம். உளம் கனிந்த இனிய பகிர்வு வளம் தரும் படம் மூலமே தளம் பாதுகாப்பு சமூக சேவை களம் காணும் உயிரியத் தேவை. தேவை நிலையில் நிலச் சீர்திருத்தம் அவை யாவுமே முறை படுத்த அவை யவை கொண்ட சட்ட மாறுதல் நாவைசைத்து இயங்க நாடாள மன்றம்.
Mar 16, 202302:34
சுழளாதாரம் - நரம்பிழை பயணம்

சுழளாதாரம் - நரம்பிழை பயணம்

நரம்பிழை பயணம் நுண் உயிரிகள் நீர் பசை கண் உள்ள ஆக்க நிலை உண்டு உயிர்த்த உயிரகத் தன்மை கண்டு பிடித்து கொள்ளும் கலம். கலம் நகரும் தர உறுப்பு தலம் இனிதே நிறைவு செய்யும் பலம் பெறும் ஆற்றல் மிகும் நலம் தரும் பண்பாட்டு பாலினம். விழிவழி தொடரும் நரம்பிழை பயணம் அழிவது உறுதி அடுத்த அடுக்கில் நாழி ஆகி முன் மறுசுழற்சி அழிவில் உதித்த உயிர்ப்பில் நுண்ணுயிர். பால் ஊட்டும் உயிரினக் கூறுகள் ஆல் இழை இணைப்புத் தளம் நல் வாழ்வு முறை பழக்கம் வல்லமை உந்தவோர் விருப்பம் கொள்வீர்.
Mar 15, 202301:16
சுழளாதாரம் மொழி சுற்று

சுழளாதாரம் மொழி சுற்று

மொழி சுற்று பலர் குறிதனை புரிதலே அறிவது சிலர் அறிந்ததை மனம் மொழிந்திட ஆலம் விழுதென அணி வகுத்து தலம் பற்றி மொழி வளரும். வளம் தரும் சொல் முறைமை களம் காணும் நிலமே அழகு தளம் ஓடும் அடித்தள நீர் உளம் நிறைய ஆற்றிடும் ஆறு. ஆறுதல் பெருகும் வண்ணம் குடிமை பெறும் பேறுகள் யாவும் நிலைக்கும் ஏறும் பொருள் ஆதாரச் சுழல் மறுசுழற்சி சேமிப்பு சூழல். சூழல் படிநிலை சரிபார்த்த உரை உழன்று சுழலும் காற்றின் அழுத்தம் ஆழ ஊடுருவி நிலைத்து நிற்கும் வாழ வழி வகுப்பது பதிவு.
Mar 14, 202301:13
சுழளாதாரம் அருகலை தொடரலை

சுழளாதாரம் அருகலை தொடரலை

அருகலை தொடரலை தக்கார் தகவலறியும் நுட்பம் பெற்றார் மிக்கார் மிகைகொளல் எண்ணும் அலை அக்கம் பக்கம் போகாது அறிந்தார் எக்கணமும் எங்ஙனமும் அருகலை ஆக்கத்தொடரலை. ஆக்கம் தரும் வகையறியும் தமிழ் வளர்ச்சி நோக்கம் அறிந்து செயல்பட முடியுமெங்கும் ஊக்கம் உடைமை உள்ளாற்றல் பெருகுமங்கே ஐக்கிய ஐம்பொறிகள் இயங்கும் இயக்கம். இயக்குநர் ஆவர் மொழி முறைமை தயக்கமின்றி செயலாற்றும் வரம்பு நிலை கருத்து ஆயகலைகள் யாவும் வசப்படும் பற்றும் அயர்ந்து தூங்கி அருளும் பெறும். பெற்றதனால் பேரும் புகழும் சேரும் வற்றாத மலர்கள் பூக்கும் வண்ணம் நிற்கும் நிலைத்த உள்ள ஒளியங்கே கற்கும் பேறுகளில் ஊரகமே வாழ்வுறும்.
Mar 12, 202301:21
HOW  " ACCOUNTS " PERSPECTIVES IN                   " FIXING PRESENT TREND VALUES "?

HOW  " ACCOUNTS " PERSPECTIVES IN                   " FIXING PRESENT TREND VALUES "?

HOW  " ACCOUNTS " PERSPECTIVES IN                   " FIXING PRESENT TREND VALUES "?
Mar 11, 202325:23
சுழளாதாரம் கடிதம் கடக்கிறது

சுழளாதாரம் கடிதம் கடக்கிறது

கடிதம் கடக்கிறது கடிந்து சொல்லும் அளவும் அதிகம் துடித்து பேசும் மக்கள் பதிவு இடித்து காட்டும் பண்பின் படை தடித்த எழுத்து தொடங்கி மறைகிறது. மறைவில் இருந்து பழகிய பழக்கம் உறையில் இருந்து உருப்பெற்ற மலர்ச்சி கறைபட்டு எழுதும் கோல் தாள் குறைபாட்டை நீக்க வேண்டிய கருத்து. கருத்து கணிப்பு நேரே பிடிப்பு இருப்பு நிலை ஆக்க பதிவும் துரும்பும் துருப்பும் திரும்பும் பக்கம் கரும்பும் நெல்லும் பொங்கும் பொங்கல். பொங்கல் வாழ்த்து அட்டை படம் தங்கள் புரிதலும் நேரடிப் பேச்சு அங்கும் தளத்தில் சேர்க்கும் திறன் இங்கும் பயனர் யாவும் நேரலை.
Mar 11, 202301:09
சுழளாதாரம் மெய் முறைமை

சுழளாதாரம் மெய் முறைமை

மெய் முறைமை பருப்பொரு ளாற்றல். மெய் இயல்பு இயற்கை இறைமை தாய் அளிக்கும் அன்புப் பால் வாய் மொழி சைகை குறி தாயனை ஆறனை நீர்ப்பசை உயிரியல். உயிரியல் இயற்பியல் வேதியியல் ஆற்றல் வயிறு இரைப்பை குடல் குருதி மயிரிழை நரம்புத் தொடரில் தவழும் பயிற்சி பழக்கம் பருப்பொரு ளாற்றல். இயக்கம் இயங்கும் முறை தாங்கும் தயக்க மின்றிய தரத்தில் மாற்றம் மயங்கிய மதிப்பும் மதி கொள்ளும் உயரிய குடிமை எத்தருணமும் விருப்பம். அறிதல் புரிதலில் நிலைக்கும் மூளைத்திறன் பொறி இயல் ஐவகை நிலையம் கறிகாய் கனிகள் உணவு உண்டு உறிஞ்சும் தன்மை இடமே மெய்.
Mar 10, 202301:23
"என்னால் என்ன முடியும்?"               கலாமின் கதை : க-கலாமின்பதிவினை தை-தைத்தல் '

"என்னால் என்ன முடியும்?"               கலாமின் கதை : க-கலாமின்பதிவினை தை-தைத்தல் '

"என்னால் என்ன முடியும்?"               கலாமின் கதை : க-கலாமின்பதிவினை தை-தைத்தல் ' கல்விக்கு அப்பால் அறிவு
Mar 09, 202312:12
சுழளாதாரம் வெண் தொண்டை மீன் கொத்தி

சுழளாதாரம் வெண் தொண்டை மீன் கொத்தி

வெண் தொண்டை மீன் கொத்தி விண்வெளிப் பறவை விலங்கின் வகையுண்டு கண் அயர்ந்து சுவர் அருகே ஊண் தேடித் தன் பொறியாலே. பொறியியல் புலனறிவில் வானில் பறக்கும் ஏறி இறங்கும் விரைவு விமானம் பறித்து கொத்திக் கொண்டு செல்ல கறித் துண்டு மீன் புழுத் தேடும். தேடித் தன் குஞ்சிற்கும் உணவளிக்கும் பாடிப் பறந்த ஒலி பெருக்கி வாடி நிற்கும் கொக்கு போன்றும் தாடி வெண்மை நிறம் அழகு. வழ வழப்பு மார்பக வெள்ளை சுழண்டு விழ ஆணின காதல் தொழ வேண்டிய நீள வாய் அழகு கொண்டே இனம் பெருக்கும். திறன் பேசியில் மூலம் பலகணி வழியாக எடுத்த படமி ஆகும். "வெண் தொண்டை மீன் கொத்தி"
Mar 06, 202302:11
What is ECOLONOMY with INTEREST 1& II in ACROSTIC POETRY Speeches

What is ECOLONOMY with INTEREST 1& II in ACROSTIC POETRY Speeches

ECOLONOMY with the Title "INTEREST" Identify the aspects of Every One that I am Getting Younger and Younger Myself Into the Molecular body of Muscles in Motion Isolated onto the Operational Process of Genetic Nature. Natural Movements of Human Kind De Oxygenated Nucleus in Operation for your references Notions of course in Rotational Ribo Nucleic Acids Support centre next together To connect with your supporting system of The Proteins the Feeds of Foods to Protect the Entirety Tissues of Neuronal Confirmed Mucus Transitional Enzymes Energize the Organs into Effectivity. Efforts of Everything express the intestinal Energize the Internal organs into Systems Enroll for Every day Thirty Lakhs Cells Movies Enter your support with adequacy of Food Transition Relation. Relative Sources of Strengthening particles Rotating Organisers of Human being Body Structure Received your support centre Financial Sources Revenue And Capital Gains and Losses in Virtues Universe Units Signals. ECO Earth Core Objects in Terms Energy transitions of Ecological aspects with Economy in your Regular Profit Track Balances Combination of ECOLONOMY, the term for International Definition of Ecological Economics. Signals in Memory In Neuronal Direction Mind set Languages Surplus Languishes the Mood of Mobility network problems Security application form for your references Sampling of Human Kind Original Origin Of Gene Machine. Territory of course Ecological Balance in Every nook and Corner Terminal code for your first step to send Everything The Reality of Resilient is motivating Factors of Economic Terms Definitely our Earth Core Objects Logo Of Nominal Overall Minute Yearning. ----------------- Estimation of Additive Value in Addition Subtract the index to reduce the tendency There should be an increase in happiness in the future A specialty of the diameter divisional design. Dawn in the outdoor environment Roaming in the ring zone is fun Can be fun Lots of fun The beginning of life in given nature. From start to finish Modesty is an immortal trait As long as it's happening Interest is in creating tracks. Satisfactory rate registering in Commercial Practice anywhere in the World Feed Math Feeders Any Form of Digital that reaches the details of Interest.
Mar 05, 202342:00
கலாமின் கதை 1 - கதை -கரந்துறையில் - க-கற்றல்நிலை தை-தைத்தல் என்போம்

கலாமின் கதை 1 - கதை -கரந்துறையில் - க-கற்றல்நிலை தை-தைத்தல் என்போம்

" கலாமின் கதை " 'க-கற்றல்நிலை தை-தைத்தல் ' கல்விக்கு அப்பாற் பட்டது அறிவு. "என்னால் என்ன முடியும்?" கலாம் காலம் எனும் தலைப்பில் காதொலி மூலம் பகிர்தல் - அப்துல் கலாம் அவர்களின் வாழ்நாள் இறுதி உதவியாளர், பதிவு கருத்து. திரு.சன் பால் சிங் அவர்கள், கலாம் உதவியாளராக இருந்த, தன் வாழ்க்கை பாடத்தினை கற்றுக் கொள்ளும் விதமாக தன் ஆர்வத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார். ,'அறிதலே கற்றல் நிலைக்கு உண்டான படிமலர்ச்சி '
Mar 04, 202302:55
10.1 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நுண்ணுயிர் இன்றும்  ஓர் எடுத்துக்காட்டு - காவிரி காத்து

10.1 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நுண்ணுயிர் இன்றும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு - காவிரி காத்து

காவிரி காத்து விரியும் - வாய்க்கால் கால்வாயாகும் . கால்வாய் விரியும் வாய்க்கால் வழி வால் பகுதி வரை நீடிக்கும் பால் திறன் வளம் பெறும் போல் தனித்து நிற்கும் ஆறுதல். ஆறு போகும் வழியே வாழும் இறுமாப்பு கொள்ளாதே நீர் நிலையே ஊறும் நீர்மம் வளிமம் உயிரியம் தாறுமாறான நீர்க்கோலமே வயலும் வாழ்வும். வாழ்த்து அட்டை வரலாற்றில் அரசியல் பாழ் நிலப் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய நிலை ஆழ் துளை கிணறுகள் வெடிப்பு சூழ் அழுத்தம் பொங்கும் நிலவரம். நிலம் நீர்ச்சுற்று அரியதொரு வயல்வெளி தலக் காற்றில் விளை பொருளாக்கம் வலம் வரும் நீர் தேக்கம் நலம் தரும் இடமே வேளாண்மை. வேளாண்மை வேரான மனித திறன் தாளாது தளராத பங்களிப்பே செழிப்பு ஆளாளுக்கு ஒரு பண்பாட்டின் பயணம் நாளாக தொடரும் சமயச் சடங்குகள். சடங்குகள் எல்லை நீங்க வேண்டும் நடக்கும் நிகழ்வுகளில் சுழலும் புவி வடக்கு தெற்கு வழித்தட புவித்தட்டு கடக்கும் கிழக்கு மேற்கு நாடும். நாட்டின் குறியீடு மக்களின் மதிப்பீடு வீட்டில் இருக்கும் விருப்பம் உள்ளதும் தட்பவெப்ப நிலை மாற்றம் கொண்டதே நட்பும் உறவும் எல்லை யில்லை. இல்லை என்பதை இருக்க பொறுப்பிடு நல்நீர் பாயும் கால்வாய் விரியும் காவிரி கல்லும் மண்ணும் நீரும் நெருப்பும் வல்லமை வாழ்க்கை அறத்தின் வாய்ப்பு.
Mar 02, 202318:51
சுழளாதாரம் புவியடி ஐந்தடுக்கு

சுழளாதாரம் புவியடி ஐந்தடுக்கு

சுழளாதாரம் - புவியடி ஐந்தடுக்கு செந்தழல் பொறியியல் அறிந்தோ ராங்கே வந்த வழியறிய இருந்தோராய் பலகாலம் உந்தியத் தீப்பொறி நுண்புலப் பட்டறிவில் செந்தமிழ் வாழும்படியிலும் மூன்று லட்ச‌மாண்டு. லட்சலட்ச மாண்டும் உயிர்த்து பிழைத்து உட்புற உடல் சூடுதணிந் தாங்கே தட்பவெப்ப நிலை யாலே தளிர் நட்புறவில் வெளிவந்த மெய்யறி வுணர்வாங்கே. அறிந்து உணர்ந்த ஞானம் கொள்ளியென யறிந்த பின்பே பிசாசென பறைசாற்றினோரே மறித்து இறந்தோர் மனித வளம்பெறவே பிறிதொரு அறிகுறியால் லட்சமாண்டுச் சுழலென்றார். சுழலும் சமயம் சார்பும் புவியியல் கழலுதல் யடியியக்கி காலூன்றதலின் தளம் இழப்பு புவியடுக்கு அடித்தட்டு நெருப்பு வழக்கம் போல் பொங்கி எழும். எழும் யடித்தட்டு சுற்றுக்குச் சுற்று வாழும் நாளின் உயிர்த் துடிப்பு தழுவும் ஒவ்வொரு உள்வட்டச் சுழலுலகம் நழுவிச் சுழளாதார இருப்பின் ஆதாரமே.
Feb 28, 202301:48
சுழளாதாரம் - சுற்றும் சுடரே

சுழளாதாரம் - சுற்றும் சுடரே

சுற்றும் சுடரே! முன் யென பருப்பொருளின் கருமை பின் தொட ரொளியாய் பேரண்டமாய் உன்னுள் சுற்றி வர மண்டலமாய் தன்னுள் சுற்றுகின்ற புவி யியலே. இயலில் இருக்கை இறைமை கொண்டாய் பெயருற்று இனிமை காணென வருடும் வையகச் சுழல் யாவும் ஒருமை இயற்கை தரும் இனிய ஆற்றலே. ஆற்றல் மிக கொளென தந்த மாற்றம் நிற்க நடக்கென தகுதி அற்றம் பார்த்து அருளும் அறச்சுடரே மற்றும் சிலப் பல தொகுதியிலே. தொகுப்புத் தொடரா லெனை கணித்து வகுத்து விட்டெனை வளர்க்கும் வழிச்சுடரே பகுதி பக்கக் குறியீட்டிலெனைத் திருத்தி ஆகும் இந்த பிறவி நிலையிலே. நிலைப் பெரும் பங்கு உண்டு தலை முதல் பாதம் வரை வலைப் பின்னல் நரம்புடன் எனை மலைக்காது சேவை செய்யென காக்கின்றாய்.
Feb 27, 202301:29
சுழளாதாரம் தலைமை யகத்தறு வாய் நிறுவல்

சுழளாதாரம் தலைமை யகத்தறு வாய் நிறுவல்

தலைமை யகத்தறு வாய் நிறுவல். பிறப்பு எனும் நிலைக் கருவிலி திறப்பு எனும் ஒன்றில் பிரிந்து உறுப்பு என்றொரு பெயரும் பெற்று தறுவாயில் உள்ளதொரு உருவாய் நிறுவல். நிறுவல் நிரல் சிறுத் தோற்றம் உறுப்பினத் தேர்வி லங்கே தானொரு கறுப்பு வெள்ளை இளஞ்சிவப்பு நிறம் உறுப் பெறும் பாங்கே பாதுகாப்பு. பாதுகாப்பு சேவையில் தேனீப் போல் அது மற்றொரு உள்ளன்புக் கட்டளையில் ஏதுவாக இருக்கும் குருதி ஊர்வலத்தில் அதுவும் நாளும் உறுப்பெற்று சுழலும். முப்பது முக்கோடி ஏகமும் இணைய அப்படியே போகும் வழியும் பகுதியும் தப்பாமல் தகுதி குழாய் நரம்பியல் இப்படிக்கு அப்படியே தலைமையகம் செயலுறும்.
Feb 25, 202301:32
சுழளாதாரம் - உயிரியம் உதிக்கும்.

சுழளாதாரம் - உயிரியம் உதிக்கும்.

உயிரியம் உதிக்கும். கற்றார் படித்துறையில் நின்றார் பெற்றார் உற்றார் உள்ளார் உழைப்பைக் கொண்டார் ஆற்றினார் இயம்பினார் தற்காத்தார் உதவினார் மற்றார் போதும் என்றார் பின்தொடர்ந்தார். பின்னர் பின்பற்றும் துறைகள் யாவும் முன்னர் செயலால் ஆற்றுபவை யன்றோ! இன்னும் கோடி மக்கள் வறியவராய் முன்னர் பெற்றவற்றை ஆற்றுகின்றார் பலவாறு. பலப்பல முறைப்படுத்தும் பேராற்றல் மிக்கதொரு சிலவற்றில் சிக்கி தவிக்கும் நிலையினிலே நலமாக இருக்கும் நிலை அறிவோம் பலமாக உள்ள அது இதமாகும். இதழே சுவையை உணர வேண்டும் ஆதலால் அனைத்தும் இன்பமுற நடத்திவிடு உதவிட தரமே ஊன்றுகோலென உதவிடும் அதனதன் ஆக்கத் தருணமே உயிரியமாம்.
Feb 24, 202301:33
தாய்மொழி நாள் பதிவு பாடல்.

தாய்மொழி நாள் பதிவு பாடல்.

#தாய்மொழி_நாள்_பதிவு_பாடல்** தாய்மொழி நாள் பலரும் நல்கும் உய்ய உயர உயிரிய தொடரிணைப்பு ஆய்ந்து அறிந்த மெய் உறுப்பு வாயீந்து ஒலிக்கும் ஒலி மரபு.** மரபணு படிமாற்றம் தம்மிதழுக்கு உருமாறும் இரண்டடி மூன்றடி முறையாக்கச் சொல் வரலாறு படித்துறை படிமலர்ச்சி உருபன் நரம்பசைவுப் பண் பாடும் பண்பாடு பண்பாடும் பயணத் தொலைவு இருக்கை மண்ணியக்க செயல் பாட்டில் அடங்கும் எண்ணும் குறியீடு மொழியில் சொல் கண்ணும் கருத்தும் நிறைவாக தாயனை. தாயனை(DNA) ஆறனை(RNA) உயிரிய வாழ்வு இயற்கை தரும் தீர்வு நீர்ப்பசை தயவின் தரவு வரலாற்று முதல்படி பயன் தரும் நலமே தாயகம்.
Feb 21, 202313:54
சுழளாதாரம் - உயிரிய கணிப்பும் எணினிப் பதிவும்

சுழளாதாரம் - உயிரிய கணிப்பும் எணினிப் பதிவும்

உயிரிய கணிப்பும் எணினிப் பதிவும். பழகும் வாய்ப்பு வாழும் வாழ்க்கை உழவர் வயல்வெளி உண்ண உணவு ஆழ அகல விரிந்த பேரண்டம் வழவழப்புத் தருணம் உயிரிய நீரலை. நீரலை நீராவி விசையாழி வீச்சு தர வரிசை சேவை சேர்க்கும் ஊரகத் தொழில் நுட்பமே மூல வரவு செலவு ஆக்க அறிக்கை. அறிவுசார் சொத்துரிமை சார்பு நிலை பறிமுதலை பகிர்ந்த இலாப பகிர்வு வறிய வரியக்கத் துறைக் கணிப்பு சிறிய வணிகப் பிரிவே ஊக்கம். எண்ணும் எண்ணம் அளவின் இலக்கு பண்ணும் பயிலும் பயிற்றிடும் மொழி விண்ணும் மழையும் மெய்யின பகிர்வு கண்ணும் கருத்தும் எணினிப் பதிவு.
Feb 21, 202301:32
40,000 ஆண்டில் அக விசை மொழிகளானது எவ்வாறு?

40,000 ஆண்டில் அக விசை மொழிகளானது எவ்வாறு?

40,000 ஆண்டில் அக விசை மொழிகளானது எவ்வாறு? மனித இனத்தின் திறவுகோல் மொழிக் குடும்பம். குழுக்கள் மூலம் புரிந்து கொண்டு நாற்பதாயிர ஆண்டுகளாக, பழக்கம், வழக்கமாக அறிந்து கொண்டதே மொழியின் வரலாறு .
Feb 20, 202315:48
சுழளாதாரம் - அங்கத்தின் அசைவும் தங்கத்தரமும் பற்றாக்குறையே!!

சுழளாதாரம் - அங்கத்தின் அசைவும் தங்கத்தரமும் பற்றாக்குறையே!!

அங்கத்தின் அசைவும் தங்கத்தரமும் பற்றாக்குறையே!! தங்கத்தின் குறை தரத்தில் தெரியும் அங்கத்தில் உறையும் தாயனை ஆறனை தங்கும் யாவும் தசையின் திறன் பொங்கும் இன்பம் கோடி பெறும். பெற்றவை நிற்றல் நீடித்த பிடிப்பு உற்றவை ஆற்றலில் இயங்கும் இயக்கம் வற்றும் நீர் கடலில் பெறுவோம் ஆற்றும் சேவை சேர்க்கும் வையகம். வையகப் பார்வையில் வைப்போம் கல்விச்சோலை தயக்க மின்றிய செயல்பாடு பயிற்சி உயர உயர்த்தும் வகைப் போக்கு இயற்கை இறைமை ஒன்றென காண்போம். காணும் காலம் கணிப்பின் படி நாணும் பெண்டிர் உள்ளக் கோயில் அணுவும் அசைவும் இல்லத் தசைவு மாண்பும் மகிழ்வும் கொண்டு திளைப்போம்.
Feb 19, 202301:21
சுழளாதாரம் - வாழ்வதே அன்பிலும் பண்பிலுமே! ஏசுவதேனோ!!

சுழளாதாரம் - வாழ்வதே அன்பிலும் பண்பிலுமே! ஏசுவதேனோ!!

வாழ்வதே அன்பிலும் பண்பிலுமே ! ஏசுவதேனோ!! காலை உணவு தரம் பார்த்து மாலை வரை மதி கொண்டு வேலை வாய்ப்பு பெறும் தகுதி அலை யலையாய் பெண்டீர்க்கு ஏனோ! ஏனைய அறிவுரை வழங்கும் முறை தானை தரணி போற்றும் வண்ணம் மானே தேனே கெஞ்சி கொஞ்சி தானே எல்லா மென ஏசுவதேனோ! ஏச்சும் பேச்சும் இரு பாலாரக்கே இச்சை அடங்கும் வரை ஆசை கச்சை கட்டிய கடிவாய் அடக்கு பச்சை இலைப் பண்பேத் துளிர்க்கும். அகவல் சூழ் மெய் யழகு தகவல் அறியும் உணர்வு காணும் மகளிர் மட்டுமே பெறும் பேறு பகலிரவு எப்பொழுதும் சூழும் வேலை.
Feb 18, 202301:28
13.5 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூக்கள் பூத்த தருணத் தோற்றம்

13.5 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூக்கள் பூத்த தருணத் தோற்றம்

13.5 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூக்கள் பூத்த தருணத் தோற்றம்
Feb 17, 202308:41
சுழளாதாரம் பூக்களில் சேகரிக்கும் வையத்தேனீ

சுழளாதாரம் பூக்களில் சேகரிக்கும் வையத்தேனீ

பூக்கும் பூக்களில் சேகரிக்கும் வையத்தேனீ பூக்கள் பூக்கும் தருணம் புவி ஆக்கம் தரும் போலும் உயிர் காக்கும் படை யின அங்கம் ஒக்கும் ஆற்றல் மிகும் நகரும். நகரும் தர சைகை வகை பகரும் பக்கத் திறன் பயிலும் மகிழும் வண்ணம் செயல் என்றும் ஊகித்து உணரும் நுகரும் மணம். மணம் கமழும் மனித வளம் குணம் கொண்டத் தொடர்பே அறம் கணம் உள்ள தன்மை மற்றும் பணம் கொடுப்பதும் தருவதும் இருப்பு. இருப்பு நிலை ஏட்டின் வகுப்பு கருப்பு பேரணியில் கலந்த கலவை அரும்பு மலரும் மொட்டு விடும் கரும்பு சுவைச் சேவையில் தேனீக்கள்.
Feb 17, 202302:00
சுழளாதாரம் - புவி யடித்தட்டு அகண்ட அடிச் சறுக்கு!

சுழளாதாரம் - புவி யடித்தட்டு அகண்ட அடிச் சறுக்கு!

புவி யடித்தட்டு அகண்ட அடிச் சறுக்கு! பேரண்ட பேரதிர்வு பேரியக்க ஆற்றல் கண்ட விடத்து இயல்பில் ஞானமும் விண்ணில் பாயும் செயற்கை கோளும் மண்ணில் ஒளிரும் விஞ்ஞான வித்தை. கண்டம் ஒன்றாய் சுழன்றப் புவி துண்டுத் துண்டாய் பிரிந்த பிரிவு உண்டு உறைவிடத்து பயின்ற பெயரில் நண்டும் கூடும் நகர்ந்து செல்லும்! புவியடிச் சறுக்கலில் நசுங்கி மக்கள் தவிக்கும் தகர்ப்பில் மாடி யிடுக்கு ஓவிய வரையறை நிலைக்க வரைபடம் தாவி யடித்தட்டும் அகண்ட மானது! ஞானக் கதிரும் விட்டுச் சென்றது மோன மாய் மாயவலை யதிகாரம் ஊனமாய் ஆக்கிய வேகச் சுழலங்கே வான வேடிக்கை யகற்று இயற்கையே!
Feb 15, 202301:29
ஒன்றாய் சுழன்றாய்! சுற்றினாய் கண்டமானாய் !!

ஒன்றாய் சுழன்றாய்! சுற்றினாய் கண்டமானாய் !!

ஒன்றாய் சுழன்றாய் சுற்றினாய் கண்டமானாய்! ஒன்றாய் சேர்ந்த புவி பிரிந்து நன்றாய் கண்டமாய் சுற்றும் சுழல் கன்றாய் இருந்த கோள் துண்டாய் நின்றாய் நகர்ந்தாய் சுற்றினாய் நாடானாய். நாடி ஓடி ஓடும் ஓட்டம் துடி துடித்து நாடும் ஆகும் வாடி செழிக்கும் பயிரும் நீரில் ஆடி குலுங்கும் அழகே அழகு. அழகாய் சிறகாய் பறக்கும் பறவை மழலை மொழி செல்லின் திறன் பழகி பேசும் நேசத்தின் இயல்பு உழவன் நிலமே உயிரைத் தேற்றும். தண்டு கொண்டு வென்று சென்றாய் கண்டு பிடித்து கசக்கி பிழிந்து உண்டு உயிர்த்த நாளின் போக்கும் ஆண்டு பலவாறு உதயமாய் சுழலும்.
Feb 13, 202301:33
ECOLONOMY சூழலாளாதாரம் சொல்லாக்க முறைமை

ECOLONOMY சூழலாளாதாரம் சொல்லாக்க முறைமை

ECOLONOMY சூழலாளாதாரம் சொல்லாக்க முறைமை
Feb 10, 202317:30
மந்தநிலை பற்றாக்குறை ஆள்வோருக் குண்டோ!

மந்தநிலை பற்றாக்குறை ஆள்வோருக் குண்டோ!

மந்தநிலை பற்றாக்குறை ஆள்வோருக் குண்டோ! உலக வகை யுற்பத்தி குறியீடு காலக் கணிப்பு முறையில் இருப்புநிலை ஏல ஒலியில் ஏறும் விலை உலவும் பற்றாக்குறை ஏழ்மை நிலைக்கே. இலாபம் முதலீட்டு தொகுப்போர் வைப்பகம் காலகாலமாக உள்ளம் உறவாடும் கொள்முதல் ஆலாபனை அசைவு இசைவோருக்கு வாய்ப்பு விலா யெலும்பு நெறுக்கி உழைப்போருக்குண்டோ! வீக்கம் கொண்டார் நிதிநிலை அறிக்கை ஊக்கம் கொண்டார் கொள்வார் மேலும் தாக்கம் அதிகம் உள்ளோருக்கே வலிக்கும் நோக்கம் நோக்கிய நோக்கில் ஆள்வோருக்கே. மந்தநிலையில் செல்வம் செல்லும் நாடு அந்தநிலை நேர வணிக விற்பனை உந்த உத்தரவு தாழ்நிலை யோர்க்கே! இந்த நிலையே காலத் தொடராம்.
Feb 10, 202301:41
இயற்கை கோள் காண செயற்கை கோள்

இயற்கை கோள் காண செயற்கை கோள்

இயற்கை கோள் காண செயற்கை கோள். நிலையம் நிலவியல் அமைப்புத் தொடர் வலையம் வடிவமைப்பு விளையாட்டு விளக்கம் அலையில் பரவும் வியப்பின் வாய்ப்பு கலையில் தேர்ச்சி கண்டார் பெற்றார். பெற்ற அறிவு அறிவியல் அறிவிப்பு கற்ற கல்வியின் காணொளியில் காட்சி உற்ற துணையாக இருக்கும் பொருள்படும் மறற நலமும் வளமும் பெறும். தலைப்பகுதி ஆற்றும் ஆய்வுப் பணிகள் மலையென வேலை இருந்த படிநிலை ஓலைச்சுவடியில் கற்றதும் காக்கும் காப்பேடும் வலைப்பதிவு முகப்பு பயண வழிமுறை. இயற்கை கோளில் இணைந்த தளம் செயற்கை கோளில் இழைந்த கணிப்பு விண் கோளில் விழைந்த விளைவு கண் கோள் கொண்ட நிலையே.
Feb 09, 202301:29
17.8 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு   ஆ  மு முதல் பாலூட்டி உயிரின வகைகளின் தோற்றம்

17.8 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆ மு முதல் பாலூட்டி உயிரின வகைகளின் தோற்றம்

17.8 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆ மு முதல் பாலூட்டி உயிரின வகைகளின் தோற்றம். மனிதம் நாளும் வாழும் மூவாயிரம் கோடிசெல்களே! இன்று செய்யும் செயலே மூலம் நின்று நிலைத்த மூவாயிரம் செல்லும் உண்டு உயிர்ப்பித்த கோடிச் செல்களே! என்றும் தம் மெய்யுறுப்பின் மனிதவளம். ஒரு இருவரின் பருவ உணர்வு கரு பொருள் தரும் தசை உரு மாறும் தன்மை கொண்ட திரு மாந்தரென பெருமை சேர்க்கும். பண்பு கொள்ளும் வகை நாளும் உண்மை தன்மை நின்று நிலைக்கும் கண்ணும் கருத்தும் மொழியின் ஆக்கம் ஆண்டு ஆள்வது உறவின் தொடர்பே. விண்ணகப் பறவை பறக்கும் விமானம் மண்ணின் துணை மண் பாண்டம் பண்ணிசை பாடல் வரிகள் யாவும் உண்டென்ற நீர்நிலை படிமலர்ச்சித் தொடர்.
Feb 07, 202313:29