Skip to main content
Spotify for Podcasters
 செயல் மன்றம் Seyalmantram

செயல் மன்றம் Seyalmantram

By Thangavelu Chinnasamy

தமிழ் ஆங்கில மொழி மூலம் இலக்கிய வரலாற்று பதிவுகள்.
It is all about Educational Trend in life time by focusing through this media.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

கீழடி நாலடிப்பா

செயல் மன்றம் SeyalmantramMay 26, 2023

00:00
01:31
கீழடி நாலடிப்பா

கீழடி நாலடிப்பா

கீழடி காட்சிப் பொருள்கள் -
ஆழம் அளந்த அகழ்வாராய்ச்சி - கோடிக் கணக்கி லாண்டிலங்கே !!

முன்னோர் பதித்த கீழடிக் காட்சி
பின்னோர் காலத்து காலடி நீட்சியறிவு
அன்னாரின் (ஒத்தவரின்) இனியவை தொகுத்தோர் முடிவே
நன்னீரால் வளம் பெறும் நாடு.

நாடு நாடும் நகரும் நகர்
வீடு, வீதி வழிமுறைக் கொள்ளும்
தொடும் வரை அகன்று விரியும்
வாடும்(பசி., ) மக்களின் நீதியே தொடர்.

தொடர் ஆகி திரட்டிய இயல்பு
வடம் பிடித்து ஓடிடும் பண்பு
நடமாடும் வரை மனித வளம்
உடம்படு மெய்வழி முறையடி வாழ்வறிந்திடும்.

வாழ்வறிந்த படிமலர்ச்சி நிலை கண்டார்
ஆழ்ந்த ஆய்வகத் தொடர் கொண்டார்
காழ் விரித்த மண்பாண்டம் செயல்பாடு
பாழ்பட்டு நின்றடித் தோற்றம் காட்டுதிங்கே.

காட்டும் காட்சி சாட்சி சொல்லும்
நாட்டின் நடப்பறிந்து ஊன்றுகோல் அருங்காட்சியகம்
வீட்டினப் பொருட்களின் வழி காட்டும்
பட்டினப் பழக்கமும் கோடிக் கணக்கிலங்கே.
May 26, 202301:31
கண்ணி சொல் முறைமை

கண்ணி சொல் முறைமை

கண்ணி சொல் முறைமை :

கண்ணி எனும் சொற்‌ பொருள்
கண்ணில் பட வேண்டி நாளும்
கண்ணியம் கட்டுப்பாடுடன் அழகுறச் சொல்வோம் ;
கண்ணிமைக்குள் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவோம்.

விரும்பிய அரும்பொருள் சொல் வழக்கம்
வரும், வரலாற்றில் தொகுக்க முடியும்;
தரும் வகையில் பண்டைத் தமிழினை,
ஊரும் பேரும் அறிந்து கொள்ளும்.

கொள் நினைவில், பழக்கத்தில் ஏற்றிடு ;
‌உள் நுழைய தடுமாறும் 'டண்'ணகரம்
தாள் தேர்வு மூலக் கொள்கையோடு
நாள் ஒன்றுக்கு தமிழ்சொல் அறிவோம்.

அறிந்து கொள்ளும் நுண்ணுயிர் உணர்வு
கறிவேப்பிலை போல் ஏற்க மறுத்தாலும்
நெறிமுறை தொகுப்பில் சீராக அமையும்
அறிவோம் "றன்"னகர 'கன்னி'மொழி வேறுபாடு.
May 19, 202310:14
புவியறிதல் நம்நிலையறிதல்

புவியறிதல் நம்நிலையறிதல்

புவியறிதல் நம்நிலையறிதல்

விண்ணசைவில் எழும் இப்புவிச் சுற்று
மண்ணசைவில் பருப்பொருள் வேற்றுமை பெறும்
கண்ணசைவில் காணும் இன்பம் கோடி
உண்ணசைவில் பல்லுயிர் உன்னுள் காக்கும்.

காக்கும் படை அமைவு வழிகாட்டி
‌தாக்கும் தரணி கால வரையறை
நோக்கும் போர் களம் காக்குமா?
வாக்கின் தன்மைதான் தரம் குணம்.

குணம் கொண்ட தொடர் மதி
கணம் உள்ள நிலை கல்வி
மணம் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம்
அணம்(அண்மை) இலக்கு இலக்கணம் கூறும்.

கூறும் வகை மெய் அறிவது
ஆறும் அதனதன் தொடர் அறிவது
உறுப்பு நாளம் தசை அறிவது
சாறு பிழிந்து மொழி பலரறிவது.
May 19, 202319:33
காட்டுச் சிலம்பன் பேசும் குருவி

காட்டுச் சிலம்பன் பேசும் குருவி

காட்டுச் சிலம்பன் :
பேசும் குருவி

குருவி இனக் குழு உயிரி
தரும் யாவும் பல்லுயிர் வளம்
இருப்பிடம் தேடி பேசும் தங்கும்
வரும் வழியமைதல் அதனதன் செல்லினமே.

செல்லினம் காட்டுச் சிலம்பன், பூணில்
சொல்லுடன் நம் மொழி வளர்க
செல்வகை சொல் வழக்கில் பதிவு;
செல்லும் வழி தேடி வளரும்.

வளரும் வாழ்வில் அளவில் சிறிது,
தளமதில் பறந்திடும் ஏழெட்டினில் திரியும்;
வளமிகத் தேடி வலமிடம் பறக்கும்
இளம் குருவிக்கென சேர்க்கும் உணவு.

உணவு உண்ண ஒலியெழுப்பி உண்ணும்
கொணரும் உணவை பகிர்ந்து கொள்ளும்
கணநேரமும் உதவும், உறவினில் கூடும்,
உணவினை தன்குஞ்சுக்கும் சேர்த்திடும்; பறந்திடும்.
May 14, 202301:05
ப, பா பாவினமாகும் நிலை அறிவோம்

ப, பா பாவினமாகும் நிலை அறிவோம்

பா எனும் எழுத்துருக் கோள்
வா வெனக்கோடு கீழிறங்கும் புவி
தா என பதிக்கும் நிலம்
நா ஒலிப்பு மேல் எழும். ' |__| '

எழும்பட ' ப ' ஆவெனும் ' பா '
வாழும் பாரின் நம் நிலை
ஏழு சுழியம் ஆகும் கோடி
நாழி ஆகி விடும் பொழுது.

பொழுதும் பொறுப்பும் கடமையும் உரிமையுடன்
வாழுகின்ற மனித திறன் சேரும்
ஏழுமலை ஊரும் உறவும் தொடர்பும்
இழுக்கும் புவியீர்ப்பு விசையே யாற்றல்.

ஆற்றல் வாய்ப்பு உள்ள பாவினம்
காற்று சீரமைப்பு மூலம் படரும்
சுற்றும் சுடரே பாவின வகை
ஏற்றம் பிறக்கும் நாவிதழ் பாடல்.

பாடல் நாளும் ஒன்றிய ஓசை
நாட வேண்டிய கருத்து உணரும்
நாடறிய பதியும் பதிவுச் செயல்
உடல் உறுப்பின படிவத் தொடர்பு.

தொடர்பு பக்க அமைப்பு உருவகம்
படத்தை கொண்டு பேசும் மகிழும்
இடம் பெற்ற அளவு நிறைவு
தடம் பார்த்த நிலவாழ்வுத் துறை.

'துறை' 'தாழிசை' தனிச்சொல் பாவினம்
இறை இயற்கை பங்கில் பாக்கள்
உறை விடம் உண்ண உடை
முறைமை வழிமுறை ஒன்றே வகை.
May 10, 202321:32
Why அ அ a a Sound in all Languages?

Why அ அ a a Sound in all Languages?

Why அ அ a a Sound in all Languages ?
May 08, 202313:30
சொல் தமிழ்! சொல் கோடி!!

சொல் தமிழ்! சொல் கோடி!!

சொல் தமிழ் சொல் கோடி

வானாகி மண்ணாகி புல்லாகி மரமாக
ஊனாக உயிராக நேசித்த தம்மிதழை
தானாக முன்வந்து தொடர்புக் கொண்டார்
தானே சிறப்பு கண்டோர்; பெற்றார்.

புதுவை சுப்புரத்தினம் சுப்பையாவின் பாவினம்
ஏதுவாய் கவிதையில் பதிவில் பாட்டைமைத்து
தூது விடு தத்தை தமிழ்
காது குளிர கேட்கும் நற்றமிழ்.

நற்றமிழ் வல்லமை நெஞ்சில் நிற்கும்
பற்றும் மொழி சொல்லும் அளவு
ஏற்றத் தமிழ் அறிந்து கொள்வகை
ஏற்றுக் கொள்; தொடர் தமிழறிவு.

தமிழறிவு உள்ளத்தார்; வெளிநாட்டிலும் தொடர்ந்தார்
தமிழ்ச் சொல்லில் பயிலக இயக்கம்
தமிழ் வரலாற்று நிலமெங்கும் பரவட்டும்
தமிழ்நாடுத் தன்னகத்து மொழி தானெங்கே?
May 07, 202301:19
மோனை உயிரெழுத்து பா

மோனை உயிரெழுத்து பா

மோனை உயிரெழுத்து பா

அந்நாள் முதலே, சுழலும் புவி
ஆதி மனிதருள் அனைவரின் மரபணு.
இந்நாள் நமது இனிதான அமைப்பு
ஈந்தோர் தொகுப்பின் மூலச் சேர்க்கை.

உண்மை கண்டோர், மேலும் சொல்வர்.
ஊரார் வாழ்த்தும் உயரிய பாங்கும்
என்றும் அன்புடன் கூறுவதே நிலைக்கும்.
ஏனென்று கேட்பதும், அறியும் வழி.

ஐக்கிய முறைப்படி வழங்க இசைவோம்
ஒன்றியதே உயிரிய புவிசார் சுற்று
ஓராயிரம் ஆண்டும் கணிப்பு முறை.
ஔவை வரிகளில் கற்போம்! வாழ்வோம் !!

அஃதே நிலை ஆளும் பண்பாடு.
May 05, 202301:00
மே நாள் பதிவு

மே நாள் பதிவு

மே நாள் பதிவு:


உள் நிகழ்வே உள்ள உண்மை
அள்ளிக் கொடுக்கும் பருவக் குறிக்
கோள் எது வென்பதே உடைமை
நாள் நேரத்துள் உயரும் உழைப்பு.

உழைப்பை கண்டாளுபவரே முதல் ஆளர்
தழைக்க வேண்டுபவரே உழைப்பு ஆளர்
உழைக்கும் முறையறிபவரே அறிவு ஆளர்
உழைப்பைத் தரமாக்குபவரே
செயல் ஆளர்.

ஆளர் என பொருள் விளங்கும்
தாளாளர் வகுக்கும் வேலை வாய்ப்பு
நாளாக தொடர் மொழி தானெங்கே
ஆளாளுக்கு ஒரு கேள்வி ஞானம்.

ஞானமொழி பேசும் பேச்சு வழக்கு
ஆன கதை யிலக்கு அறக்கூற்று
வான மெங்கும் பரிதிநேரக் கொள்கை
கான மென பாட்டிசைப்புத் தொடர்.

தொடரும் நிலையுளவும் ஆங்கு பண்
படரும் வாழ்வு விசைக் கண்டோர்
நடப்பு அமைவிடம் ஒன்றைத் தேடி
கடந்து வந்த பாதையில் தெய்வம்.

தெய்வம் இருப்பது எங்கே என
வாய்மொழி இலக்கியத் தேர்வுத் திருவிழா
ஆய்ந்து அறிந்து கொள்ள முடியும்
தாய் தந்தைக்கு கடமையே உள்ளும்.

உள்ளும் புறமும் நிற்கும் மனிதம்
நாள் நேரம் வகுக்கும் வேலை
தாள் பணிந்து பதியும் சொற்கள்
உள் நிறைவு எம் உழைப்பு.

உழைப்பே உயர்வு தரும் இயற்கை
இழையும் உயிரில் வாழ முடியும்
ஏழை எளிய மக்கள் யாவரும்
உழைக்கும் கரங்களே! நாளும் வணங்குவோம்.
May 01, 202302:23
சொற்களைத் தேடி 2 எழுத்து வழிமுறை பிறக்கும்.

சொற்களைத் தேடி 2 எழுத்து வழிமுறை பிறக்கும்.

எழுமொழி முன்மொழி

யாவும் ஒன்று மிடம் அண்ணம்
பாவும் சேர்ந்து மிடற்றில் எழும்
நாவும் வளியிசை கண் டுடைய
தாவும் ஓசை இறுகும் பிறக்கும்.

பிறப்பு முதலே அன்பசை வழி
திறப்பு விழா யெழும் ஆக்கம்
மறப்பிடம் சொல்லிய பள்ளி நிலையிலும்
பிறப்பிடம் கொள்வதில் எழுமொழி அறியும்.

அறிந்து கொள்வன ஆறுதல் கூறும்
எறிந்து விழி மொழி சொல்லும்
பிறந்து வளர்ந்த பிறகு மொழி
பறந்து சென்று பற்றும் முன்மொழி.

முன் மொழிதல் பற்றி மேலும்
பின் தொடரும் நிலையுள மிடம்
தன் பொறியியல் புலனறிவு ஐவகை
என்றும் அதனைக் குழுவழிமுறை வகுக்கும்.
Apr 24, 202323:30
சுழளாதாரம் - நிலைமொழி அறிவோம்

சுழளாதாரம் - நிலைமொழி அறிவோம்

நிலைமொழி அறிவோம்!

நிலத்தை வாங்க விற்க முடியும்!
மாநிலத்தை கூறு போடும் முன்,
நாநலம் அறிந்து கொள்; வேல